Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Definicja ceny

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Wśród szeregu kluczowych pojęć zdefiniowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych pojawia się termin „cena”, który należy rozumieć zgodnie z – wprost wskazanym w pzp – art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

 

Przepis ten określa cenę jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za zakup lub usługę. W obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. nowym pzp dodano zapis, że ceną jest również wartość płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą. Takie rozumienie ceny nie jest jednak nowe, zostało ono wypracowane przez orzecznictwo wydane na gruncie uchylonej już ustawy o cenach, którą od 25 lipca 2014 r. zastąpiła ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług – wystarczy przypomnieć wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 grudnia 2013 r.:


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 grudnia 2013 r. (V Ca 3065/13)
„Pomimo że przytoczona definicja posługuje się pojęciami kupującego i przedsiębiorcy, na gruncie ustawy stosuje się ją do wszystkich rodzajów zamówień, a więc dostaw, usług i robót budowlanych, jak też do wszystkich typów umów nazwanych i nienazwanych, które są umowami w sprawie zamówienia publicznego. Nie będzie miało też znaczenia dla prawidłowego zastosowania przepisów, czy wykonawca zamówienia jest przedsiębiorcą czy też innym podmiotem”.


Cena może zawierać także mniej oczywiste składniki, np. odsetki liczone na rzecz wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia w terminie późniejszym niż 30 dni. Sam zamawiający w warunkach zamówienia może określić dłuższy niż 30-dniowy termin rozliczeniowy (np. 120-dniowy) i jednocześnie wskazać, że cena oferty ma uwzględniać koszt wszelkich odsetek liczonych od trzydziestego pierwszego dnia po upływie okresu rozliczeniowego do dnia dokonania przez zamawiającego płatności, jednakże nie później niż do dnia określonego jako maksymalny termin płatności.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne