Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Umowa na czas oznaczony

Data publikacji: 03-06-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B. Brosz

Umowę o zamówienie publiczne zawiera się na czas oznaczony. Wynika to wprost z treści art. 142 ust. 1 pzp. Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków, kiedy zamawiający może podpisać umowę na czas nieoznaczony.

 

Należą do nich dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci, dostawy gazu z sieci gazowej i ciepła z sieci ciepłowniczej, licencje na oprogramowanie komputerowe oraz usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Umowy o zamówienia na dostawy i usługi inne niż wskazane powyżej, a także na roboty budowlane muszą mieć oznaczony datą lub zdarzeniem okres obowiązywania. W praktyce na szczęście trudno sobie wyobrazić umowę zawieraną na czas nieokreślony, której przedmiotem byłoby wykonanie określonych robót budowlanych.


W treści umów konstruowanych przez zamawiającego nie może być żadnych haczyków lub kruczków, dzięki którym umowa pozornie zawarta na czas oznaczony tak naprawdę byłaby umową na czas nieoznaczony. Przykładem takich niedozwolonych praktyk mogą być następujące zapisy umowne: „Umowa wchodzi w życie z dniem … i obowiązuje przez okres jednego roku. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy 1-roczne, jeżeli żadna ze stron najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem danego okresu obowiązywania nie złoży pisemnego oświadczenia, że nie zamierza przedłużać umowy”. Zapisy tego typu nie rozstrzygają jednoznacznie o terminie obowiązywania zawartej umowy, gdyż kwestia ustalenia terminu, w którym strony przestają być związane tą umową, jest uzależniona od przyszłej woli stron wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia. Oznacza to, że przedmiotowa umowa została zawarta na czas nieokreślony, czym naruszono art. 142 ust. 1 pzp. Taka konkluzja wynika z orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej:


Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 22 października 2009 r. (BDF1/4900/50/50/09/1809)
„Zdaniem Głównej Komisji Orzekającej, wskazana treść oznacza, iż Obwiniony w dacie zawarcia umowy nie oznaczył w sposób jednoznaczny okresu jej obowiązywania, określając wyłącznie warunek przerwania nieoznaczonego okresu obowiązywania umowy (…) Działanie Obwinionego spełnia przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne