Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Obowiązkowe kary umowne

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B.Brosz
W obecnym stanie prawnym podwykonawcy robót budowlanych korzystają z dwutorowej ochrony przed ryzykiem nierzetelnie rozliczającego się z nimi wykonawcy: na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i na podstawie pzp.
 
W związku z zaobserwowanymi zatorami płatniczymi podczas realizacji inwestycji drogowych i obiektów infrastruktury sportowej ustawodawca podjął działania legislacyjne gwarantujące w szczególności zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane. Korzystanie z usług podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego, w szczególności obejmującego roboty budowlane, jest w praktyce bardzo powszechnym zjawiskiem. Rzadko zdarza się sytuacja, w której jeden podmiot jest w stanie kompleksowo zrealizować całość przedmiotu zamówienia, na który składa się szereg specjalistycznych i bardzo zróżnicowanych prac. Dzięki podzleceniu części prac korzyść jest trójstronna: podwykonawca (którym często jest niewielka firma albo wyspecjalizowana w wąskim zakresie) zyskuje kolejne zlecenia; wykonawca nie musi utrzymywać stale w gotowości niewykorzystywanych zasobów sprzętowych i ludzkich, a zamawiający otrzymuje wykonane zamówienie.
 
Nowelizacja pzp, dokonana ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dała zamawiającemu narzędzia, dzięki którym ma on realny wpływ na wywiązywanie się wykonawcy ze swoich zobowiązań względem podwykonawcy. Jednym z instrumentów dyscyplinujących wykonawcę w tym zakresie jest obowiązek uwzględnienia w umowie o roboty budowlane postanowień dotyczących zapłaty przez wykonawcę kar umownych z tytułu:
 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
Katalog tych kar wynika wprost z treści art. 143d ust. 1 pkt 7 pzp, przy czym ustalenie ich wysokości ustawodawca pozostawił w gestii zamawiającego.
 
O tym, że zamawiający nie może zaniechać ustalenia kar umownych w sytuacjach wymienionych w art. 143d ust. 1 pkt 7 pzp, przypomniała KIO w ramach jednej z przeprowadzonych kontroli uprzednich.
 
[...]
 
Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne