Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Niekaralność prokurenta

Data publikacji: 04-09-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    pełnomocnictwo
Rys. B. Brosz

Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw prawodawca rozszerzył katalog osób powiązanych z wykonawcą ubiegającym się o zamówienie publiczne, których skazanie prawomocnym wyrokiem powoduje wykluczenie tego wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 

Do grona tych osób dołączono członków organu nadzorczego wykonawcy oraz jego prokurentów. W związku z tym w obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp. Przepis ten wymienia konkretne przestępstwa, przede wszystkim o charakterze finansowym i gospodarczym.

 

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, uregulowanym w art. 1091 § 1 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc).

Zgodnie z art. 1092 kc prokurentem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a udzielone jej pełnomocnictwo powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Prokurent może reprezentować przedsiębiorcę samodzielnie (prokura samodzielna/samoistna) albo łącznie z innym pełnomocnikiem lub członkiem zarządu (prokura łączna).

 

[...]

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne