Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Interes w uzyskaniu zamówienia

Data publikacji: 25-04-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i dalej skargi do sądu.

 

Dodatkowo wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i siwz środki te przysługują także organizacjom wpisanym na specjalną listę prowadzoną przez Prezesa UZP. Wynika to wprost z treści art. 179 pzp. Jak należy rozumieć pojęcie interesu wykonawcy w uzyskaniu danego zamówienia? Odpowiedź odnajdziemy nie tylko w orzeczeniach krajowych, ale również w orzecznictwie wspólnotowym:

Wyrok TSUE z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Puligenica Facility Esco (PFE) (C-689/13)

„Jeśli miałoby nastąpić wykluczenie obu oferentów i wszczęcie nowego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, to każdy z oferentów mógłby wziąć w nim udział i w ten sposób pośrednio otrzymać zamówienie”.

Wyrok KIO z 5 września 2016 r. (KIO 1556/16)

„Pojęcie interesu w uzyskaniu danego zamówienia musi być wykładane w ten sposób, że dane zamówienie publiczne nie oznacza konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale odpowiada definicji zamówienia publicznego z art. 2 pkt 13 ustawy, tj. należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tym samym interes w uzyskaniu danego zamówienia trwa co najmniej do czasu zawarcia umowy (co najmniej, gdyż art. 182 ust. 4 ustawy dopuszcza wnoszenie środków ochrony prawnej także po zawarciu umowy), która dotyczy nabywanego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia. Jeśli istnieje tożsamość przedmiotu zamówienia, to niezależnie od liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które są prowadzone przez tego samego zamawiającego, dopóki nie zostanie zawarta umowa, to jest to ubieganie się o to samo – dane zamówienie publiczne i póty wykonawca ma interes w jego uzyskaniu”.

Z przytoczonych orzeczeń wynika, że unieważnienie postępowania może mieścić się w przesłance posiadania „interesu w uzyskaniu danego zamówienia”, gdyż może potencjalnie prowadzić do udzielenia wykonawcy zamówienia w następnym postępowaniu (zob. też wyrok KIO z 1 grudnia 2017 r., KIO 2418/17).

 

[...]

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne