Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    wadium   siwz   roboty budowlane
Rys. B. Brosz

Niezwłocznie po wyborze wykonawcy zamówienia publicznego albo po unieważnieniu postępowania zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem tego wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Odstępstwem od powyższej reguły są przypadki, kiedy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji; spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia albo gdy nie złożył pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wówczas wadium wniesione przez takiego wykonawcę jest zatrzymywane wraz z odsetkami przez zamawiającego. Zasady te wynikają wprost z treści art. 46 ust. 1 i ust. 4a pzp.


W omawianym przepisie ustawodawca posługuje się pojęciem „niezwłocznie”, nie określając jednocześnie konkretnych ram czasowych na czynność zwrotu wadium. Dlatego też pojęcie niezwłoczności należy rozumieć jako działanie bez zbędnej zwłoki – najszybciej, jak to jest możliwe. Oznacza to, że wadium powinno zostać zwrócone najpóźniej następnego dnia po ustaniu przyczyny przetrzymywania wadium. Z kontroli przeprowadzonych m.in. przez UZP wynika, że zamawiający często bagatelizują ustawowy termin zwrotu wadium:

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej (KU/138/18/DKZP)

„(…) brak zwrotu wadium (…) pomimo upływu ponad trzech tygodni od daty powiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty (…) stanowi naruszenie art. 46 ust. 1 ustawy pzp”.

 

[...]

 

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne