Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Okiem kontrolera

Moment rozpoczęcia prac stanowiących doświadczenie

12-03-2021

W procedurach o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający często korzystają z możliwości selekcji wykonawców na podstawie wymogu legitymowania się określonym doświadczeniem w realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym

Szacowanie zamówień o małych wartościach

10-02-2021

Szacowanie wartości zamówienia jest istotną czynnością dla prawidłowego zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi obowiązek zamawiającego na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym

Definicja ceny

31-12-2020

Wśród szeregu kluczowych pojęć zdefiniowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych pojawia się termin „cena”, który należy rozumieć zgodnie z – wprost wskazanym w pzp – art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

dostępny w wydaniu papierowym

Różne stawki VAT

03-12-2020

Obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT dla danego towaru lub usługi spoczywa zawsze na podatniku, tj. dostawcy towaru czy usługi, czyli na wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Ważność szacowania

29-10-2020

Jedną z obowiązkowych czynności przygotowania postępowania o zamówienie publiczne jest oszacowanie wartości tego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium

01-10-2020

W art. 46 ust. 1 pzp ustawodawca wskazał termin, w jakim zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium wszystkim wykonawcom ubiegającym się o zamówienie.

dostępny w wydaniu papierowym

Egzekwowanie kar umownych

02-09-2020

Przepisy pzp nie regulują szczegółowo spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zawartych umów o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowa na czas oznaczony

03-06-2020

Umowę o zamówienie publiczne zawiera się na czas oznaczony. Wynika to wprost z treści art. 142 ust. 1 pzp. Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków, kiedy zamawiający może podpisać umowę na czas nieoznaczony.

dostępny w wydaniu papierowym

Dobór pozacenowych kryteriów oceny ofert

01-04-2020

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 pzp każda oferta klasyfikowana jest na podstawie określonych z góry (tj. w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz) kryteriów oceny ofert, z których jednym jest cena lub koszt.

dostępny w całości

Weryfikacja ryczałtu

26-02-2020

W umowach o zamówienie publiczne zamawiający przewidują zazwyczaj jeden z dwóch rodzajów sposobu rozliczenia się z wykonawcą: rozliczenie kosztorysowe lub ryczałtowe.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  Następna  

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne