Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Najnowsze książki

Data publikacji: 04-01-2021

Wejście w życie nowego Prawa zamówień publicznych to prawdziwa rewolucja w sektorze zamówień. Uczestnicy przetargów muszą zmierzyć się z obszernością samego aktu (ponad 600 artykułów), nowym układem przepisów oraz całkowicie nowymi rozwiązaniami.

 

Mając na uwadze konsekwencje zmian – przygotowaliśmy serię praktycznych publikacji, które z pewnością rozwieją pierwsze wątpliwości, jakie pojawiły się wraz z nowym porządkiem prawnym.

 


 

„Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz”

 

Celem niniejszego komentarza jest praktyczna pomoc w zrozumieniu nowych regulacji poprzez wyjaśnienie przepisów ogólnych oraz interpretację ustanowionych w ustawie zasad, trybów i procedur.

 

Autorzy w przejrzysty i jasny sposób omawiają treść ustawy oraz wprowadzone nią elementy, takie jak innowacje, łańcuch dostaw, dokumenty zamówienia czy katalog klauzul abuzywnych. Analizują różnice pomiędzy poprzednim a nowym stanem prawnym, badając wpływ wprowadzonych zmian na dotychczasową praktykę udzielania zamówień, oraz wskazują miejsca, które mogą generować wątpliwości interpretacyjne i wprowadzać w błąd.

 

W książce zostały omówione zagadnienia związane z organami właściwymi w sprawach zamówień, środki ochrony prawnej, kwestie pozasądowego rozwiązywania sporów czy kar pieniężnych. Przytoczono również orzecznictwo sądowe, które pozostaje aktualne mimo zmiany przepisów (wyroki KIO, TSUE).

 

Szczegóły i zamówienia:

https://www.sklep.presscom.pl/karta-produktu/1063,ustawa-prawo-zamowien-publicznych-komentarz.html

 


 

Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

 

W nowym pzp zmodyfikowano dotychczasowe rozwiązania, wprowadzając m.in. zmiany w odniesieniu do umów o zamówienia publiczne. Dotyczą one takich kwestii jak pisemność umowy czy zasady zmiany jej zapisów.

 

W książce autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, jakie przepisy znajdują zastosowanie do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz jakie są wzajemne relacje i zależności pomiędzy różnymi aktami prawnymi. Opisują czynności, które zamawiający powinien podjąć przed podpisaniem umowy, oraz przybliżają zagadnienia związane z jej zawieraniem i konsekwencjami jej niedochowania.

 

Opracowanie ponadto zawiera szczegółowy opis najważniejszych zasad dotyczących sporządzania umów o zamówienia publiczne w zakresie dostaw i usług, ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych.

 

Szczegóły i zamówienia:

https://www.sklep.presscom.pl/ksiazki/1089,zabezpieczanie-interesow-zamawiajacego-w-umowach-o-zamowienia-publiczne.html

 


 

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

 

Książka zawiera szczegółową analizę podstaw prawnych na tle konkretnych problemów pojawiąjących się przy realizacji tego typu inwestycji.

 

Autorzy omawiają najważniejsze zasady przygotowywania umów, prawa i obowiązki uczestników zamówienia, wzajemne zobowiązania stron czy zakres odpowiedzialności. Sporo miejsca poświęcają zagadnieniom związanym z podwykonawstwem, w szczególności kwestii ryzyka, jakie obciąża zamawiającego.

 

Publikacja pomoże prawidłowo oszacować wartość i przygotować kompletny opis przedmiotu zamówienia oraz wybrać tryb jego udzielenia. Porusza problematykę zmian w umowie, różnic między wynagrodzeniem ryczałtowym a kosztorysowym, kwestie odbiorów robót i kar związanych z niewykonaniem umów.

 

Szczegóły i zamówienia:

https://www.sklep.presscom.pl/ksiazki/1093,umowy-o-roboty-budowlane-w-zamowieniach-publicznych-.html

 


 

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł

 

Dwuczęściowa publikacja pomoże stworzyć odpowiednie procedury i uniknąć błędów podczas kontraktowania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów nowego pzp.

 

W pierwszej części autor opisuje zasady poprawnego ustalania wartości zamówień poniżej progu stosowania ustawy, w tym problematycznych zamówień na dostawy i usługi powtarzające się, ciągłe lub podlegające wznowieniu. Czytelnicy dowiedzą się również, w jaki sposób zawrzeć umowę w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzenia negocjacji lub rozstrzygnięcia przetargu.

 

W drugiej części opracowania autor podpowiada, jakie elementy powinny znaleźć się w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień, by ułatwiał ich efektywną realizację oraz zapobiegał nieprawidłowościom i naruszeniu przepisów. Wyjaśnia też, jak sformułować zapisy pozwalające na odstąpienie od ustalonych procedur w szczególnych przypadkach.

 

Atutem książki jest jej rozbudowana część praktyczna, na którą składają się wzory regulaminów, procedur i oświadczeń, dołączone w edytowalnej wersji na płycie CD.

 

Szczegóły i zamówienia:

https://www.sklep.presscom.pl/ksiazki/1097,zamowienia-publiczne-o-wartosci-ponizej-130-tys-zl.html
 


 

„Specyfikacja warunków zamówienia”

 

Praktyczna publikacja, która pomoże zamawiającym sporządzić dokument SWZ zgodnie z przepisami nowej ustawy, a wykonawcom przygotować jak najlepszą ofertę.

 

Autor szczegółowo opisuje elementy specyfikacji warunków zamówienia zarówno dla postępowań o wartości krajowej, jak i prowadzonych w procedurze unijnej. Wyjaśnia różnice między specyfikacją warunków zamówienia a opisem potrzeb i wymagań.

 

Kompleksowo omawia także: poszczególne kategorie obligatoryjnych i fakultatywnych postanowień SWZ oraz reguły ich interpretacji, problem udostępniania specyfikacji, procedurę wprowadzania zmian, kolejność upublicznienia informacji czy środki ochrony prawnej.

 

Szczegóły i zamówienia:

https://www.sklep.presscom.pl/karta-produktu/1098,specyfikacja-warunkow-zamowienia.html

 


 

„Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”

 

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących sporządzania oraz przechowywania dokumentów zarówno w zamówieniach poniżej,
jak i powyżej progów unijnych.

 

Autor kompleksowo wyjaśnia zawartość i treść protokołu oraz jego załączników, skład i zasady działania komisji przetargowej, specyfikację warunków zamówienia (SWZ), oświadczenie tymczasowe (JEDZ). W książce sporo miejsca poświęcono warunkom udziału w postępowaniu, w tym kwestiom związanym z weryfikowaniem zdolności danego wykonawcy do realizacji zamówienia oraz oświadczeniom w zakresie okoliczności powodujących konflikt interesów.

 

Szczegóły i zamówienia:

https://www.sklep.presscom.pl/ksiazki/1099,dokumenty-i-dokumentowanie-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego.html

 


 

„Zamówienia publiczne na dostawy i usługi”

 

W książce zostały omówione regulacje nowej ustawy Prawo zamówień pu­blicznych dotyczące poszczególnych etapów procesu przygotowania zamó­wienia i jego realizacji. 

 

Autorzy wyjaśniają, jak opisać przedmiot zamówienia i określić warunki udziału w postępowaniu. Szczegółowo omawiają katalog klauzul niedozwolonych, a także zasady szacowania wartości, np. w przypad­ku, gdy zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych zamówień w trybie z wolnej ręki.

 

Sporo miejsca zostało poświęcone zamówieniom mieszanym, podobnym i dodatkowym oraz zamówieniom na usługi społeczne. Uwzględnione zostały także kwestie dotyczące zawierania umów na dostawy i usługi, środków praw­nych stosowanych w przypadku naruszenia pzp, a także prawa opcji, zasad ustalania partnerstwa innowacyjnego i dialogu konkurencyjnego.

 

Szczegóły i zamówienia:

https://www.sklep.presscom.pl/ksiazki/1113,zamowienia-publiczne-na-dostawy-i-uslugi.html

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne