Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Maj 2012 - spis treści

Lekką ręką

Dodatek do ryczałtu

Pewien wójt ustalił, że wszystkie roboty budowlane, jakie gmina będzie zlecała w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, będą rozliczane w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe. Lubił bowiem zawczasu wiedzieć, ile pieniędzy – z dokładnością do pięćdziesięciu groszy – przyjdzie mu ostatecznie wydać na dane zamówienie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zbiorniki na terenach zabytkowych

Zasady utrzymania, konserwacji i przeprowadzania remontów na zbiornikach wodnych znajdujących się na terenach wpisanych do rejestru zabytków – niezbędna dokumentacja, obowiązki i aktualne przepisy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ochrona drzewostanu

Samorządy coraz częściej i chętniej inwestują w zakładanie terenów zieleni na obszarach gminnych. Nie należy jednak przy tym zapominać o obowiązku utrzymywania i pielęgnacji już istniejącego drzewostanu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zmiany w dyrektywach unijnych (cz. 2)

Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny zakłada wprowadzenie zmian w kluczowych dyrektywach – tzw. klasycznej, sektorowej oraz wprowadzenie nowej – w sprawie koncesji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy pojawi się syndyk

Co może, a co powinien zrobić zamawiający, kiedy po podpisaniu umowy o roboty budowlane następuje ogłoszenie upadłości wykonawcy obejmującej likwidację jego majątku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Osoby trzecie w postępowaniu

Nowe zasady ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych przez osoby niebędące pracownikami zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola wydatków

Nowe zasady dotyczące kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakładają bardziej szczegółowe podejście do zamówień, w których zwiększano wartości umów bądź stosowano tryby niekonkurencyjne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Osoba fizyczna wykonawcą

Czy o zamówienie publiczne mogą ubiegać się osoby nieprowadzące działalności gospodarczej? Tak. I powinny być traktowane przez zamawiających tak samo, jak przedsiębiorcy. Różnice mogą się pojawić i pojawiają dopiero na etapie spełniania warunków udziału w postępowaniu i składania określonych dokumentów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdrowa rywalizacja

Zamawiający otrzyma oferty porównywalne i z rzeczywistymi cenami tylko wtedy, gdy pozwoli wykonawcom swobodnie między sobą konkurować. Ograniczając tę możliwość, z pewnością nie wybierze najkorzystniejszej oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis opisowi nierówny

Jak opisać przedmiot zamówienia, by zgodnie z prawem zamówień publicznych był jednoznaczny i wyczerpujący, przygotowany w oparciu o cechy jakościowe i techniczne i dopuszczał rozwiązania równoważne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pełnomocnictwo do działania przed KIO

Zgodnie z linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej postępowanie odwoławcze a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to dwie odrębne kwestie, dlatego też wymagają udzielenia odrębnych pełnomocnictw.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia

Pojęcie „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia” pojawia się w sytuacji, gdy zamawiający chce zastosować skrócone terminy składania ofert i wniosków w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przesłanka do zmiany

Przy okazji planowanych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych proponuje nowy zapis art. 67 ust. 1 pkt 5, dostosowany do zapisów unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Specyfikacja techniczna

Co powinna zawierać specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kto powinien ją opracować i jakie posiadać w tym zakresie kwalifikacje, a także czy dopuszczalne jest wprowadzanie w niej zmian.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Komisja rozjemcza

Gdy w trakcie realizacji umowy dochodzi do konfliktu między zamawiającym a wykonawcą, a inwestycja prowadzona jest w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, wówczas spór rozstrzyga tzw. komisja rozjemcza.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne