Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Sierpień 2006 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązki zamawiającego

Naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zawiadamiania prezesa UZP, określania warunków udziału w postępowaniu oraz opisywania przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Interwencja uboczna

Możliwość zgłoszenia interwencji ubocznej jest wyjątkiem od obowiązującej w zamówieniach publicznych zasady, iż – by skorzystać z kolejnego środka ochrony prawnej – należy wyczerpać wcześniejsze środki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż nieruchomości (cz. 1 – planowanie, szacowanie wartości, powołanie komisji)

Podstawową różnicą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i przetargów na sprzedaż nieruchomości jest to, że w pierwszym przypadku celem jest nabycie dóbr, praw czy usług, w drugim – wyzbycie się prawa własności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Jak planować inwestycje

Wieloletni Plan Inwestycyjny w gminie tworzy się na 3 lata. Jest częścią budżetu jednostki i podlega rozliczeniu tak jak realizacja pozostałych jego elementów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Fundusze unijne na lata 2007-2013

Unia Europejska przyznała Polsce blisko 60 mld euro na realizację polityki spójności w latach 2007-2013. Tym samym niemal co 5 euro z budżetu polityki spójności będzie wydane w naszym kraju.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Protesty to strata czasu

Rozmowa z Bogdanem RYTWIŃSKIM, dyrektorem Skanska SA Oddział Budownictwa Drogowo–Mostowego we Wrocławiu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Centralny zamawiający

Wprowadzenie tej instytucji ma pozwolić zmniejszyć wydatki. Może też jednak skutecznie utrudnić małym i średnim wykonawcom dostęp do rynku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sporna kwestia

Pojęcie szkody w zamówieniach publicznych ogranicza się wyłącznie do strat majątkowych, gdyż wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia sektorowe

Kto jest zamawiającym sektorowym, w jakich przypadkach prawo zamówień publicznych stosowane jest na zasadach szczególnych lub w pełnym zakresie oraz kiedy mamy do czynienia z wyłączeniem stosowania przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ceny jednostkowe

Wybór oferty na podstawie cen jednostkowych i zawieranie umowy na ceny jednostkowe jest możliwe, lecz musi być dokonane z zachowaniem określonych reguł. Inaczej oferta najkorzystniejsza może w efekcie okazać się najdroższa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjątek od reguły

W określonych okolicznościach może dojść do odstąpienia, zerwania lub przedterminowego rozwiązania umowy o zamówienie publiczne. Jakie są tego konsekwencje i w jakich sytuacjach jest to możliwe?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pod groźbą kary

W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności podmiotu zbiorowego sąd orzeka karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przyczyny odrzucenia oferty

Spośród ośmiu przesłanek zawartych w prawie zamówień publicznych najczęstszym powodem odrzucenia oferty jest jej niezgodność z ustawą lub z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne