Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Styczeń 2007 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Arbitraż Sąd Kontrola

Forma zapłaty za zamówienie

Czy podstawowym elementem zamówienia publicznego jest odpłatność, czyli z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r. (II GSK 93/06).

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Polecenie służbowe

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która w imieniu podmiotu określonego w art. 29 ust. 1 tejże ustawy wydała polecenie prowadzące do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i polecenie to zostało wykonane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Konkurs po nowelizacji

Choć nie jest to procedura służąca udzieleniu zamówienia, to jednak zmiana prawa zamówień publicznych uwzględniła w tej kwestii konieczność wprowadzenia przesłanek unieważnienia konkursu, takich jak w przypadku standardowych procedur.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się problematyką z zakresu zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Uczestnicy procesu budowlanego (cz. 1)

Jak zorganizować proces budowy, opracować projekt, oraz zapewnić wykonanie robót budowlanych przez osoby wykwalifikowane, czyli prawa i obowiązki inwestora.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje jako centralna baza danych wszystkich podmiotów podlegających rejestracji. Jest jawny, co oznacza, że każdy może uzyskać informacje na temat wpisanego do niego przedsiębiorcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dla małych i średnich firm

W latach 2007-2013 wsparcie z funduszy strukturalnych dla polskich przedsiębiorców będzie dostępne zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych. Te pierwsze dla małych i średnich firm są jednak raczej nieosiągalne. Z jakich więc skorzystać?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Potrzebna zmiana prawa i mentalności

Rozmowa z Jarosławem Popiołkiem, prezesem zarządu oraz Jerzym Binkiewiczem, dyrektorem ds. rozwoju i członkiem zarządu Mostostal Warszawa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Nawet sekretarka

Jedną z najważniejszych czynności zamawiającego jest przyjęcie ofert, dlatego też osoby, które się tym zajmują, powinny składać oświadczenia na druku ZP–11.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zobowiązania solidarne

Niezależnie od tego, jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ułożą swój stosunek prawny, wobec zamawiającego będą występować jako dłużnicy solidarni.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dysponowanie środkami z funduszu socjalnego

O konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych decyduje zaistnienie określonych przesłanek.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Interes publiczny

Choć w polskim prawie nie ma jednolitej definicji interesu publicznego, to jednak interpretowany jest on najczęściej jako ochrona interesu zbiorowego, państwowego lub społecznego i zawsze powinien odnosić się do konkretnego stanu faktycznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjaśnianie i modyfikacja siwz

Jeżeli treść specyfikacji wydaje się wykonawcy niejasna czy też niezrozumiała, może on zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie poszczególnych jej zapisów. Niestety, zdarza się, że obie strony nie potrafią prawidłowo korzystać z tego prawa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co można uzupełnić (cz. 2)

Obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów uzależniony jest od ich braku lub zawartych tam błędów, nie zaś od faktu, czy nie spełniają wymagań formalnych lub też ich treść nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Najpierw trzeba spełnić przesłanki

Kiedy mamy do czynienia z pilną bądź natychmiastową potrzebą udzielenia zamówienia publicznego i jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby móc zrealizować takie zamówienie w trybie negocjacji bez ogłoszenia czy też zamówienia z wolnej reki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak ustalić wartość szacunkową zamówienia

Jednym z podstawowym obowiązków zamawiającego w trakcie przygotowywania postępowania jest właściwe oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Niezachowanie w tej kwestii należytej staranności może mieć wiele negatywnych skutków.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne