Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Maj 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Rozstrzygnięcie protestu

Wykonawcy nie mają prawa wnosić protestu na czynności dokonane przez zamawiającego zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, tj. zgodnie z nakazem zawartym w sentencji wyroku arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki i ich uzasadnienia wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienia na roboty dodatkowe

Zamówienia dodatkowego można udzielić wyłącznie w trybie zamówienia z wolnej ręki i po spełnieniu określonych w przepisach warunków. Pamiętać należy, że łączna wartość zamówień dodatkowych nie może przekraczać 20 proc. zamówienia podstawowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zezwolenie i licencja

Aby móc wykonywać określoną działalność lub czynności stanowiące przedmiot zamówienia, wykonawca powinien posiadać określone uprawnienia, o ile wynika to z przepisów odrębnych ustaw.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy grantowe

W polskim prawodawstwie definicja grantu nie występuje. Analizując różnorodne programy współpracy i pomocy należy jednak stwierdzić, iż grant jest formą dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie konkretnego działania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Niska cena to niska jakość

Rozmowa z Andżeliką Cieślowską, prezesem zarządu Korporacji Budowlanej Doraco Sp. z o.o.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Kolejna nowelizacja

Zmiany w prawie zamówień publicznych przebiegały w dwóch etapach. Ich efektem ma być – zdaniem ustawodawcy – uproszczenie procedur i szybsze wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak ustalać kryteria oceny ofert

Zamawiający winien wybrać ofertę wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w siwz. Musi też pamiętać, iż powinny się one odnosić do przedmiotu zamówienia, a nie podmiotu składającego ofertę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podmioty (nie)podlegające ustawie?

Konieczność regulacji zasad udzielania zamówień sektorowych wynika z faktu prowadzenia przez należących do tej grupy zamawiających działalności gospodarczej objętej szczególnymi przywilejami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Leasing a zamówienia publiczne

Przedmiotem leasingu mogą być wyłącznie rzeczy ruchome i nieruchomości. Największe zastosowanie znajduje on w sferze zamówień sektorowych – ze względu na korzyści związane z możliwością zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne

Wybór partnera prywatnego może zostać dokonany wyłącznie na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych, gdyż partner publiczny nie ma możliwości wydatkowania w inny sposób środków na roboty budowlane, dostawy czy usługi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Raport środowiskowy

Regulacje prawne dotyczące obowiązku i zakresu sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko dotyczącego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poprawianie omyłek

Obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w ofercie oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych w obliczeniu ceny i niezwłoczne zawiadomienie o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne