Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Styczeń 2008 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Kierownik zamawiającego

Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w aspekcie prawa zamówień publicznych przy wykorzystaniu orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki, wydane jeszcze przez zespoły arbitrów przed 5 grudnia 2007 r., kiedy to funkcję rozpatrywania odwołań przejęli członkowie Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa notebooka

Wszelkie parametry zamawianych urządzeń zależą od ich przeznaczenia. W przypadku notebooków zamawiający powinni kłaść nacisk szczególnie na: zastosowany procesor, mobilność, wielkość pamięci, rodzaj karty graficznej, a także warunki gwarancji i serwisu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Odpowiedzialność zawodowa (cz. 1)

Do odpowiedzialności zawodowej w budownictwie pociągane są osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, którym udowodniono rażące błędy, zaniedbania, jak też uchylanie się od pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spółka cywilna jako wykonawca

Funkcjonowanie w obrocie gospodarczym spółek cywilnych, chociaż związane z długotrwałą tradycją, wywołuje wiele wątpliwości oraz niejasności w związku z ich uczestniczeniem w procedurach przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aktualne zaświadczenia

Wymagane od wykonawców zaświadczenia z urzędu skarbowego, jak też z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tylko potwierdzają, a nie stwierdzają samego stanu faktycznego na dzień ich wydania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Ryzykowna branża

Rozmowa z Markiem POLYWKĄ, zastępcą dyrektora ds. rynku zamówień publicznych Farmacol SA.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

KOLEJNY ROK ZA NAMI

Zakończył się kolejny, drugi już rok, od kiedy na rynku wydawniczym ukazuje się miesięcznik „Przetargi Publiczne”. Czas więc podsumować to, co do tej pory się wydarzyło na naszych łamach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odstąpienie od umowy

Kiedy jest możliwe odstąpienie od umowy przez zamawiającego, a kiedy przez wykonawcę i co się dzieje z zabezpieczeniem należytego wykonania kontraktu, jeśli odstępuje przedsiębiorca?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty budowlane przy zabytkach

Wykonywanie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków generuje szereg obowiązków, jakie musi spełnić zarówno zamawiający, jak i wykonawca.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przejrzystość i konkurencja

Polscy wykonawcy, ubiegający się o zamówienia u naszych zachodnich sąsiadów, powinni pamiętać, iż chociaż tamtejszy system opiera się na tych samych dyrektywach unijnych, to jednak poszczególne landy mają swoje dodatkowe uregulowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak udzielić zamówienia z wolnej ręki

Aby udzielić zamówienia z wolnej ręki, zamawiający musi spełnić jedną z dziesięciu zawartych w ustawie przesłanek. Problemem okazuje się jednak ich interpretacja, którą zamawiający często – i do tego błędnie – dostosowują do własnych potrzeb.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zarządzanie kontraktem

Rola inżyniera w kontraktach współfi nansowanych ze środków Funduszu Spójności w oparciu o ogólnie dostępne wzorce publikowane przez FIDIC.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poręczenie czy gwarancja

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest formą kaucji finansowej, zabezpieczającą zamawiającego przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne