Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Luty 2021 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Okiem kontrolera

Szacowanie zamówień o małych wartościach

Szacowanie wartości zamówienia jest istotną czynnością dla prawidłowego zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi obowiązek zamawiającego na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Szczególne procedury

Które działania zamawiającego opisane w regulaminie wewnętrznym wymagają zastosowania szczególnych procedur po wejściu w życie nowego pzp?

dostępny w całości Czytaj więcej

Szczególne procedury

Które działania zamawiającego opisane w regulaminie wewnętrznym wymagają zastosowania szczególnych procedur po wejściu w życie nowego pzp?

dostępny w całości Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Rażąco niska cena

Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie lub budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niedopuszczalna zmiana treści oferty

Oferta stanowi oświadczenie wykonawcy składane zamawiającemu – oświadczenie woli zawarcia umowy, określające istotne postanowienia tej umowy. W toku badania i oceny ofert nie można więc zmieniać ich treści w sposób dowolny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieprawidłowości w tzw. zamówieniach bagatelnych

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy jednostki sektora finansów publicznych dokonują zamówień i wydatków o wartości do 30 tys. euro w sposób zgodny z przepisami prawa. Wyniki tej kontroli mogą stanowić wnioski na przyszłość, zwłaszcza w obliczu konieczności stosowania nowych przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo TSUE w 2020 r. (cz. 2)

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 12 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Obowiązek przygotowania planów postępowań ma na celuusystematyzowanie działań podejmowanych przez zamawiającegow związku z zamówieniami publicznymi, a także zwiększenietransparentności i przejrzystości postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zamówienia wspólne

Wspólne udzielanie zamówień stanowi realizację zasady efektywności udzielania zamówień publicznych, gwarantując przestrzeganie nie tylko zasady legalizmu, ale także racjonalności i ekonomiki działania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Analizujemy najważniejsze aspekty zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, odróżniające je od zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak przygotować regulamin konkursu (cz. 2)

Oprócz sprecyzowania przedmiotu konkursu i powołania sądu konkursowego zamawiający musi m.in. sporządzić jego regulamin, określający prawa i obowiązki stron postępowania konkursowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Publiczny transport zbiorowy w in-house

Udzielanie zamówień publicznych na usługi publicznego transportu zbiorowego odbywa się co do zasady w sposób odmienny niż w przypadku innych rodzajów usług. Konieczne jest tu odwołanie się m.in. do rozporządzenia 1370/2007 czy do przepisów uptz.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udzielenie zamówienia na zarządzanie PPK

Obowiązek wyłonienia podmiotów zarządzających pracowniczymi planami kapitałowymi w jednostkach sektora publicznego zbiegł się z wejściem w życie nowego pzp. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie instytucji finansowej zamówienia w tym zakresie?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Wewnętrzne regulaminy dotyczące zamówień

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Kwestionowanie opisu przedmiotu zamówienia

Opisanie przedmiotu zamówienia jest jedną z najistotniejszych czynności dokonywanych przez zamawiającego w toku przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Temat numeru

Regulamin udzielania zamówień

O czym zamawiający muszą pamiętać, modyfikując dotychczasowe regulaminy udzielania zamówień publicznych w jednostce zamawiającej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Obowiązki inwestora (cz. 3)

Omawiamy najważniejsze zmiany, jakie przewidziano w ramach nowelizacji prawa budowlanego, kluczowe z punktu widzenia inwestora – zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne