Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Luty 2021 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Okiem kontrolera

Szacowanie zamówień o małych wartościach

Szacowanie wartości zamówienia jest istotną czynnością dla prawidłowego zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi obowiązek zamawiającego na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Szczególne procedury

Które działania zamawiającego opisane w regulaminie wewnętrznym wymagają zastosowania szczególnych procedur po wejściu w życie nowego pzp?

dostępny w całości Czytaj więcej

Szczególne procedury

Które działania zamawiającego opisane w regulaminie wewnętrznym wymagają zastosowania szczególnych procedur po wejściu w życie nowego pzp?

dostępny w całości Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Rażąco niska cena

Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie lub budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niedopuszczalna zmiana treści oferty

Oferta stanowi oświadczenie wykonawcy składane zamawiającemu – oświadczenie woli zawarcia umowy, określające istotne postanowienia tej umowy. W toku badania i oceny ofert nie można więc zmieniać ich treści w sposób dowolny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieprawidłowości w tzw. zamówieniach bagatelnych

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy jednostki sektora finansów publicznych dokonują zamówień i wydatków o wartości do 30 tys. euro w sposób zgodny z przepisami prawa. Wyniki tej kontroli mogą stanowić wnioski na przyszłość, zwłaszcza w obliczu konieczności stosowania nowych przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo TSUE w 2020 r. (cz. 2)

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 12 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Obowiązek przygotowania planów postępowań ma na celuusystematyzowanie działań podejmowanych przez zamawiającegow związku z zamówieniami publicznymi, a także zwiększenietransparentności i przejrzystości postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zamówienia wspólne

Wspólne udzielanie zamówień stanowi realizację zasady efektywności udzielania zamówień publicznych, gwarantując przestrzeganie nie tylko zasady legalizmu, ale także racjonalności i ekonomiki działania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Analizujemy najważniejsze aspekty zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, odróżniające je od zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak przygotować regulamin konkursu (cz. 2)

Oprócz sprecyzowania przedmiotu konkursu i powołania sądu konkursowego zamawiający musi m.in. sporządzić jego regulamin, określający prawa i obowiązki stron postępowania konkursowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Publiczny transport zbiorowy w in-house

Udzielanie zamówień publicznych na usługi publicznego transportu zbiorowego odbywa się co do zasady w sposób odmienny niż w przypadku innych rodzajów usług. Konieczne jest tu odwołanie się m.in. do rozporządzenia 1370/2007 czy do przepisów uptz.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udzielenie zamówienia na zarządzanie PPK

Obowiązek wyłonienia podmiotów zarządzających pracowniczymi planami kapitałowymi w jednostkach sektora publicznego zbiegł się z wejściem w życie nowego pzp. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie instytucji finansowej zamówienia w tym zakresie?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Wewnętrzne regulaminy dotyczące zamówień

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Kwestionowanie opisu przedmiotu zamówienia

Opisanie przedmiotu zamówienia jest jedną z najistotniejszych czynności dokonywanych przez zamawiającego w toku przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Temat numeru

Regulamin udzielania zamówień

O czym zamawiający muszą pamiętać, modyfikując dotychczasowe regulaminy udzielania zamówień publicznych w jednostce zamawiającej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Obowiązki inwestora (cz. 3)

Omawiamy najważniejsze zmiany, jakie przewidziano w ramach nowelizacji prawa budowlanego, kluczowe z punktu widzenia inwestora – zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne