Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Styczeń 2021 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Okiem kontrolera

Definicja ceny

Wśród szeregu kluczowych pojęć zdefiniowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych pojawia się termin „cena”, który należy rozumieć zgodnie z – wprost wskazanym w pzp – art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Nowe przepisy dotyczące konsorcjum

Na które przepisy nowego pzp dotyczące konsorcjum powinni zwrócić szczególną uwagę wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie? Czy nowe pzp w dużym stopniu wpłynie na praktykę w tym zakresie?

dostępny w całości Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące konsorcjum

Na które przepisy nowego pzp dotyczące konsorcjum powinni zwrócić szczególną uwagę wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie? Czy nowe pzp w dużym stopniu wpłynie na praktykę w tym zakresie?

dostępny w całości Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Orzecznictwo TSUE w 2020 r. (cz. 1)

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 12 orzeczeń dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Upływ terminu związania ofertą

Uwzględniając wątpliwości interpretacyjne pojawiające się na gruncie pzp z 2004 r. oraz różne stanowiska prezentowane w orzecznictwie i literaturze, ustawodawca w nowym pzp doprecyzował regulacje odnoszące się do terminu związania ofertą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Staranne działanie wykonawcy

Określone standardy w podejmowanych czynnościach podczas ubiegania się o zamówienie publiczne obowiązują nie tylko zamawiającego, ale i wykonawcę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korekty finansowe jako kary umowne

Podstawa prawna do wyciągnięcia względem beneficjenta konsekwencji finansowych, w tym z tytułu nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień publicznych, została szczegółowo uregulowana zarówno w przepisach Unii Europejskiej, jak i w krajowych przepisach rangi ustawowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Proporcjonalność w nowym pzp

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych słowo „proporcjonalny” pojawia się 14 razy. W niniejszym artykule omawiamy te regulacje, które mają najistotniejsze znaczenie w kontekście prawidłowości działań zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Regulamin konkursu (cz. 1)

Przygotowując się do wszczęcia konkursu, oprócz sprecyzowania jego przedmiotu i powołania sądu konkursowego zamawiający będzie musiał m.in. sporządzić jego regulamin, określając prawa i obowiązki stron postępowania konkursowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenia w nowym pzp

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady sporządzania i publikowania przez zamawiającego ogłoszeń o zamówieniach. Przedstawiamy najważniejsze nowości w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poleganie na zasobach innych podmiotów

Regulacje związane z poleganiem na zasobach innych podmiotów zostały syntetycznie ujęte w przepisach art. 118–123 nowego pzp. Ich właściwe zrozumienie wymagać będzie jednak analizy łącznej z innymi przepisami nowego pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Brak kosztorysu a odrzucenie oferty

Czy oferta wykonawcy, który nie dołączył kosztorysu do składanej w postępowaniu oferty, podlega odrzuceniu? W jakich przypadkach i na jakiej podstawie?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Analiza potrzeb i wymagań

Przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań to nowy obowiązek, jaki na zamawiających publicznych nakłada nowa ustawa w przypadku prowadzenia postępowań unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Możliwość dochodzenia swoich racji przed KIO

Aby skutecznie dochodzić swoich racji przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej: KIO lub Izba), wykonawca zobowiązany jest wnieść odwołanie w sposób właściwy, tak aby nie zostało ono odrzucone. Izba jest zobowiązana z urzędu do tego, by w toku posiedzenia niejawnego w ramach czynności formalnoprawnych i sprawdzających badać przesłanki odrzucenia odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe regulacje dotyczące kontroli

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych istotnie zmodyfikowano system kontroli zamówień publicznych, opierając go na konkretnie określonych w ustawie zasadach kontroli.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Konsorcjum w nowym pzp

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Temat numeru

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

Ideą tworzenia konsorcjów jest połączenie sił i środków koniecznych do ubiegania się o zamówienie publiczne, a następnie jego wspólna realizacja. Cel ten pozostaje aktualny na gruncie nowej ustawy. Jednak niektóre aspekty tej instytucji ulegną pewnym zmianom – omawiamy je w niniejszym artykule.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Obowiązki inwestora (cz. 2)

Omawiamy najważniejsze zmiany, jakie przewidziano w ramach nowelizacji prawa budowlanego, kluczowe z punktu widzenia inwestora – zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne