Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Styczeń 2021 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Okiem kontrolera

Definicja ceny

Wśród szeregu kluczowych pojęć zdefiniowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych pojawia się termin „cena”, który należy rozumieć zgodnie z – wprost wskazanym w pzp – art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Nowe przepisy dotyczące konsorcjum

Na które przepisy nowego pzp dotyczące konsorcjum powinni zwrócić szczególną uwagę wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie? Czy nowe pzp w dużym stopniu wpłynie na praktykę w tym zakresie?

dostępny w całości Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące konsorcjum

Na które przepisy nowego pzp dotyczące konsorcjum powinni zwrócić szczególną uwagę wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie? Czy nowe pzp w dużym stopniu wpłynie na praktykę w tym zakresie?

dostępny w całości Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Orzecznictwo TSUE w 2020 r. (cz. 1)

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 12 orzeczeń dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Upływ terminu związania ofertą

Uwzględniając wątpliwości interpretacyjne pojawiające się na gruncie pzp z 2004 r. oraz różne stanowiska prezentowane w orzecznictwie i literaturze, ustawodawca w nowym pzp doprecyzował regulacje odnoszące się do terminu związania ofertą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Staranne działanie wykonawcy

Określone standardy w podejmowanych czynnościach podczas ubiegania się o zamówienie publiczne obowiązują nie tylko zamawiającego, ale i wykonawcę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korekty finansowe jako kary umowne

Podstawa prawna do wyciągnięcia względem beneficjenta konsekwencji finansowych, w tym z tytułu nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień publicznych, została szczegółowo uregulowana zarówno w przepisach Unii Europejskiej, jak i w krajowych przepisach rangi ustawowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Proporcjonalność w nowym pzp

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych słowo „proporcjonalny” pojawia się 14 razy. W niniejszym artykule omawiamy te regulacje, które mają najistotniejsze znaczenie w kontekście prawidłowości działań zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Regulamin konkursu (cz. 1)

Przygotowując się do wszczęcia konkursu, oprócz sprecyzowania jego przedmiotu i powołania sądu konkursowego zamawiający będzie musiał m.in. sporządzić jego regulamin, określając prawa i obowiązki stron postępowania konkursowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenia w nowym pzp

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady sporządzania i publikowania przez zamawiającego ogłoszeń o zamówieniach. Przedstawiamy najważniejsze nowości w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poleganie na zasobach innych podmiotów

Regulacje związane z poleganiem na zasobach innych podmiotów zostały syntetycznie ujęte w przepisach art. 118–123 nowego pzp. Ich właściwe zrozumienie wymagać będzie jednak analizy łącznej z innymi przepisami nowego pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Brak kosztorysu a odrzucenie oferty

Czy oferta wykonawcy, który nie dołączył kosztorysu do składanej w postępowaniu oferty, podlega odrzuceniu? W jakich przypadkach i na jakiej podstawie?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Analiza potrzeb i wymagań

Przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań to nowy obowiązek, jaki na zamawiających publicznych nakłada nowa ustawa w przypadku prowadzenia postępowań unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Możliwość dochodzenia swoich racji przed KIO

Aby skutecznie dochodzić swoich racji przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej: KIO lub Izba), wykonawca zobowiązany jest wnieść odwołanie w sposób właściwy, tak aby nie zostało ono odrzucone. Izba jest zobowiązana z urzędu do tego, by w toku posiedzenia niejawnego w ramach czynności formalnoprawnych i sprawdzających badać przesłanki odrzucenia odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe regulacje dotyczące kontroli

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych istotnie zmodyfikowano system kontroli zamówień publicznych, opierając go na konkretnie określonych w ustawie zasadach kontroli.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Konsorcjum w nowym pzp

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Temat numeru

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

Ideą tworzenia konsorcjów jest połączenie sił i środków koniecznych do ubiegania się o zamówienie publiczne, a następnie jego wspólna realizacja. Cel ten pozostaje aktualny na gruncie nowej ustawy. Jednak niektóre aspekty tej instytucji ulegną pewnym zmianom – omawiamy je w niniejszym artykule.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Obowiązki inwestora (cz. 2)

Omawiamy najważniejsze zmiany, jakie przewidziano w ramach nowelizacji prawa budowlanego, kluczowe z punktu widzenia inwestora – zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne