Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Listopad 2020 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Forum Przetargów Publicznych

XV Forum Przetargów Publicznych – relacja

Zamawiający i wykonawcy z całego kraju już po raz piętnasty uczestniczyli w najważniejszym wydarzeniu merytorycznym w Polsce poświęconym zamówieniom publicznym. Celem konferencji było przede wszystkim zdobycie wiedzy w zakresie nowej ustawy, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

dostępny w całości Czytaj więcej

Kryształy Przetargów Publicznych 2020

Nagroda Kryształy Przetargów Publicznych już po raz dwunasty została przyznana najlepszym zamawiającym i wykonawcom.

dostępny w całości Czytaj więcej

Okiem kontrolera

Ważność szacowania

Jedną z obowiązkowych czynności przygotowania postępowania o zamówienie publiczne jest oszacowanie wartości tego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Informacje wprowadzające w błąd

Jak należy ocenić regulacje nowego pzp dotyczące wykluczenia wykonawcy z systemu zamówień publicznych wskutek złożenia przez niego nieprawdziwych informacji?

dostępny w całości Czytaj więcej

Informacje wprowadzające w błąd

Jak należy ocenić regulacje nowego pzp dotyczące wykluczenia wykonawcy z systemu zamówień publicznych wskutek złożenia przez niego nieprawdziwych informacji?

dostępny w całości Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zmowa przetargowa

Tematyka zmowy przetargowej, jako materia skomplikowana, wymaga syntetycznego i praktycznego ujęcia w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Samooczyszczenie w nowym pzp

Zawarte w nowej ustawie regulacje dotyczące instytucji samooczyszczenia różnią się od obecnie obowiązujących. Przyswojenie nowych zasad w tej materii może w przyszłości nastręczać wiele trudności zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędne oszacowanie

Szacowanie wartości zamówienia ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ decyduje o doborze odpowiednich procedur i stosowaniu właściwych regulacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowne prawo odstąpienia od umowy

Na gruncie przepisów kodeksu cywilnego należy uznać, że możliwe jest zawarcie w umowach o zamówienia publiczne na roboty budowlane klauzul umownych dotyczących odstąpienia od umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Monitorowanie i raportowanie

Etap monitorowania i raportowania to narzędzie, którego celem jest kontrola prawidłowości, terminowości i efektywności realizacji bieżącego projektu. Służy on także określeniu ryzyk związanych z przyszłymi postępowaniami o udzielenie zamówienia i realizacją roboty budowlanej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wadium, składanie ofert i ich ocena

Omawiamy kolejne elementy SWZ. Są to: zasady wnoszenia i zwrotu wadium, termin składania i otwarcia ofert, sposób obliczenia ceny oferty oraz – fakultatywnie – procedura badania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana umowy w czasie pandemii

Czy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 można aneksować umowę i zmienić wartość zamówienia w zakresie usług bankowych (obsługi bankowej) bez konsekwencji wynikających z naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykluczenie za udział w przygotowaniu postępowania

Udział wykonawcy w czynnościach przygotowawczych nie oznacza konieczności automatycznego wykluczenia go z postępowania, jeżeli istnieje inny sposób wyeliminowania zakłócenia konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienie z wolnej ręki w nowym pzp

Omawiamy tryb zamówienia z wolnej ręki, który – jako tryb szczególny – może być stosowany jedynie w sytuacji wystąpienia konkretnych przesłanek określonych w ustawie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Katalogi elektroniczne

Jednym z narzędzi mających na celu uproszczenie procedury zamówień jest katalog elektroniczny, czyli wykaz zamawianych dóbr sporządzony przez wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w formacie nadającym się do zautomatyzowanego przetwarzania danych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Nieprawdziwe informacje

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Temat numeru

Nieprawdziwe informacje

Omawiamy przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania z powodu składania przez nich nieprawdziwych informacji w postępowaniu, a także możliwość samooczyszczenia w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zawieszenie wytycznych i zmiany w przyznawaniu funduszy unijnych

Specustawa dotycząca realizacji projektów wprowadza nie tylko istotne ułatwienia w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE, ale również znaczące modyfikacje dotyczące sposobu przyznawania tych środków.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykonawca w nowym pzp

Otwarcie ofert i czynności w trakcie oceny oferty

Otwarcie ofert. W myśl art. 221 nowego pzp obowiązkiem zamawiającego jest zapewnienie, aby z zawartością ofert od momentu ich złożenia, aż do upływu terminu ich otwarcia nie można było się zapoznać. Ustawa nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne