Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Wrzesień 2020 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Okiem kontrolera

Egzekwowanie kar umownych

Przepisy pzp nie regulują szczegółowo spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zawartych umów o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Negocjacje bez ogłoszenia

O czym powinien pamiętać zamawiający, prowadząc postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie nowych przepisów?

dostępny w całości Czytaj więcej

Negocjacje bez ogłoszenia

O czym powinien pamiętać zamawiający, prowadząc postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie nowych przepisów?

dostępny w całości Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Udostępnianie zasobów w nowym pzp

W postępowaniach o udzielenie zamówienia wykonawca może posiłkować się zasobami podmiotów trzecich. Jak zmienią się warunki korzystania z tych zasobów po wejściu w życie nowego pzp?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tryb podstawowy

Według nowego pzp do klasycznych zamówień krajowych nie będą miały zastosowania m.in. tryby przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego. Pojawi się natomiast tryb podstawowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi społeczne w nowym pzp

Nowe przepisy zmodyfikują sposób udzielania zamówień na usługi społeczne, zwłaszcza w odniesieniu do tych postępowań, których wartość będzie mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Składanie dokumentów po otwarciu ofert

Po upływie terminu składania ofert wykonawca dysponuje szeregiem instrumentów prawnych w celu złożenia oświadczeń lub dokumentów albo uzupełnienia, poprawienia bądź wyjaśnienia tych już złożonych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Elektroniczne zamówienia w czasie pandemii

Choć wielu zamawiających obawiało się nadchodzącego procesu elektronizacji, to czas pandemii pokazał nam, jak wiele korzyści niesie ze sobą możliwość załatwiania spraw online.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłączenie z postępowania

W nowej ustawie ustawodawca zastosował nieco inne rozwiązanie w zakresie badania konfliktu interesów po stronie zamawiającego. Postępowanie w tym zakresie zostało określone w art. 56.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kolejne etapy analizy

Zamawiający, przeprowadzając analizę swoich potrzeb i wymagań, ma je zidentyfikować na tyle, by móc zdecydować, czy do ich realizacji konieczne jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, czy też zastosowanie metod alternatywnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dodatkowe informacje o zamówieniu na stronie internetowej

Kiedy opublikowanie na stronie internetowej dodatkowych informacji o czynnościach podjętych w toku prowadzonego postępowania może stanowić naruszenie prawa? Jakich informacji na stronie internetowej nie należy publikować?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podmiotowe środki dowodowe

Kolejną część SWZ stanowi informacja nt. wymaganych od wykonawców podmiotowych środków dowodowych. W przetargu nieograniczonym i w trybie podstawowym będą to środki potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kluczowe dla wykonawcy zapisy nowego pzp

Omawiamy odnoszące się do wykonawców wybrane przepisy nowej ustawy, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

W trybie negocjacji bez ogłoszenia

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Temat numeru

Negocjacje bez ogłoszenia

W trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiający negocjuje najpierw warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Warunki ponownego wykorzystywania isp

Udostępnienie isp do ponownego wykorzystywania może się wiązać z ujawnieniem danych osobowych. Dotyczy to zarówno przekazania isp zawierającej dane osobowe na wniosek zainteresowanego użytkownika,
jak i wykorzystywania danych z publicznie dostępnych źródeł.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykonawca w nowym pzp

Komunikacja z zamawiającym

Od stycznia 2021 r. zarówno w postępowaniach poniżej progów unijnych, jak i w tych, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, komunikacja zamawiającego z wykonawcami będzie się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne