Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Lipiec 2020 - spis treści

Opinie

Czas na analizę

Kiedy zamawiający powinien dokonać analizy swoich potrzeb i wymagań – przed sporządzeniem planu postępowań o udzielenie zamówienia czy też po jego sporządzeniu i dlaczego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czas na analizę

Kiedy zamawiający powinien dokonać analizy swoich potrzeb i wymagań – przed sporządzeniem planu postępowań o udzielenie zamówienia czy też po jego sporządzeniu i dlaczego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Wyłączenia w zamówieniach na usługi cyberbezpieczeństwa

Podczas postępowania zakupowego w zakresie cyberbezpieczeństwa warto rozważyć skorzystanie z wyłączenia przepisów pzp bądź zastosowanie przepisów o zamówieniach z dziedziny obronności.
Ta druga opcja jest dopuszczalna też dla podmiotów niezajmujących się działalnością wojskową.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin związania ofertą w nowym pzp

Jak zmienią się regulacje dotyczące terminu, w którym wykonawca jest związany zapisami złożonej przez siebie oferty, po wejściu w życie nowego pzp? Na jakich zasadach będzie możliwe ich przedłużanie?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Otwarcie ofert w czasie pandemii

W związku z panującą pandemią sposób myślenia zamawiających musiał ulec zmianie. Tradycyjna forma otwarcia ofert papierowych powoli zanika, a zamawiający coraz chętniej sięgają po rozwiązania elektroniczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odmowa publikacji ogłoszenia

Jak ocenić działalność Urzędu Publikacji UE, który odmawia publikacji ogłoszeń o wprowadzonych zmianach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trakcie postępowania?
 

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Klauzule abuzywne w nowym pzp

Nowa ustawa wprowadza nieznaną do tej pory na gruncie przepisów o zamówieniach publicznych instytucję klauzul abuzywnych – wskazuje rodzaje postanowień umownych, jakich nie może przewidywać zamawiający w projektowanej umowie o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Żądanie dokumentów przedmiotowych

Celem składanych przez wykonawcę dokumentów przedmiotowych jest potwierdzenie, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa 4.0

Od 24 czerwca br. obowiązują kolejne przepisy mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii koronawirusa i zastosowanie określonych środków zaradczych w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Język polski w postępowaniu

Jedną z zasad zamówień publicznych jest prowadzenie postępowania w języku polskim. Zdarza się jednak, że wykonawcy składają dokumenty w językach obcych. Jak wówczas postępować?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zwrot wadium na gruncie nowego pzp

Zasady zwrotu wadium w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych zostały w istotny sposób zmienione w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów. Powstaje pytanie, czy zmiany te będą
miały przełożenie na praktykę zamawiających.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w przepisach dotyczących komisji przetargowej

Analizujemy, w jakim zakresie przepisy dotyczące komisji przetargowej zmienią się po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

SWZ – oświadczenia i dokumenty

Jakie zapisy powinny się pojawić w specyfikacji warunków zamówienia w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Mechanizm umów ramowych (cz. 2)

Umowy ramowe mogą być stosowane do udzielania klasycznych zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, zamówień sektorowych (o wartościach przewyższających progi unijne) oraz zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ile można zlecić podwykonawcom

Umożliwienie wykonawcom realizowania części zamówienia publicznego przy pomocy podwykonawców przyczynia się do wzrostu liczby wykonawców ubiegających się o dane zamówienie, a przez to zwiększa konkurencyjność postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamawianie usług wideo

Omawiamy wyłączone ze stosowania pzp zamówienia dotyczące nabywania – przez dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych – audycji i materiałów do audycji lub ich opracowania, produkcji lub koprodukcji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Analizowanie potrzeb i wymagań

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Dowody nie zawsze obowiązkowe

Jeżeli zaoferowane w ofercie cena lub koszt (albo ich istotne części składowe) wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Temat numeru

Analiza potrzeb i wymagań

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego konkretne obowiązki, jakie muszą zostać wypełnione na etapie planowania postępowania. Jednym z nich jest konieczność przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Środki zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb

Za pomocą jakich środków zamawiający może zaspokoić potrzeby zidentyfikowane podczas przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań? Artykuł 83 nowego pzp określa w tym zakresie kilka sposobów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zwrot środków unijnych a uchylenie korekty finansowej

Zdarza się, że beneficjenci dokonują zwrotu środków w wyznaczonym im terminie, mimo że negują istnienie nieprawidłowości. Czy już po dokonaniu zwrotu można starać się o uchylenie korekty finansowej?
 

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykonawca w nowym pzp

Terminy w postępowaniu według nowego pzp

W nowym pzp ustawodawca przewidział minimalne terminy, w których uczestnicy postępowania zobowiązani są podjąć poszczególne czynności. Terminy te uzależnione są od wartości zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne