Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Czerwiec 2008 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Prezes UZP kontroluje

W myśl art. 154 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych to prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach zamówień publicznych, czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Prawo do milczenia

„Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawca ma prawo złożyć jedynie protest i to wyłącznie w przypadku, gdy zamawiający wykonując swe czynności naruszy przepisy Pzp. Protest winien być składany na ręce zamawiającego i musi być złożony w terminach określonych w art. 180 ust. 2-4 Pzp”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Inżynier według FIDIC

Posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie inżynier kontraktu to dla zamawiającego gwarancja rzetelnie przygotowanych dokumentów potrzebnych do realizacji zadania współfinansowanego ze środków Unii oraz poprawnie przeprowadzonej procedury.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Budżet zadaniowy

Doświadczenia wielu krajów pokazują, że budżet zadaniowy może być sposobem na uzdrowienie sektora finansów publicznych, jednak należy z niego korzystać w sposób rozważny i zdeterminowany.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zróżnicowanie działalności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym i stworzenie dzięki temu dodatkowych źródeł dochodów dla mieszkańców jest szansą na rozwój obszarów wiejskich. Unia Europejska przeznaczyła na ten cel ponad 13 mld euro.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Swoboda wyboru

Rozmowa z Bogusławem ŻURKIEM, dyrektorem sektora publicznego S&T Services Polska Sp. z o.o.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Światowe standardy

Warunki kontraktowe FIDIC jako instrument wspomagający zamówienia publiczne były tematem konferencji, którą zorganizowano w sejmie pod patronatem jego marszałka. Organizatorami byli: Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprostowanie ogłoszenia

Zmiana treści ogłoszenia z naruszeniem zakazów wyrażonych w art. 11 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych może powodować poważne konsekwencje w zależności od etapu, na którym zostały stwierdzone.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Budowa i nie tylko

Prawo zamówień publicznych rozróżnia trzy rodzaje robót budowlanych: wykonanie, zaprojektowanie i wykonanie oraz realizację obiektu budowlanego. W kwestiach definicji tych pojęć odsyła jednak do prawa budowlanego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostęp do informacji – tajny czy jawny

W jakich sytuacjach zamawiający może odmówić wykonawcy lub osobie trzeciej udostępnienia informacji związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak policja zmienia image

Rozpoczęły się już postępowania, które mają wyłonić wykonawców mundurów według nowych wzorów, zaprojektowanych przy współpracy policyjnych specjalistów od umundurowania oraz studentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Liczy się treść

Prawo zamówień publicznych przewiduje różne formy zabezpieczenia ewentualnych należności zamawiającego, powstających w związku z prowadzonym postępowaniem. Najmniej popularną i stosowaną w praktyce formą jest zabezpieczenie w wekslach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne