Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Październik 2018 - spis treści

Opinie

Nowe prawo zamówień

Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w przygotowanym przez MPiT i UZP dokumencie pt. Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych?

dostępny w całości Czytaj więcej

Nowe prawo zamówień

Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w przygotowanym przez MPiT i UZP dokumencie pt. Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych?

dostępny w całości Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Legalność, celowość, rzetelność

W kolejnym już artykule dotyczącym instytucji uprawnionych do kontrolowania zamawiającego omawiamy kontrolę realizacji zasady gospodarności podczas udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Instytucja przystąpienia

Do postępowania odwoławczego może przystąpić wykonawca, który wykaże posiadanie interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Składanie dokumentów elektronicznych

Omawiamy praktyczne aspekty składania przez wykonawców dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin związania ofertą a odwołanie

Czy w sytuacji, gdy termin związania ofertą upłynął, wykonawca może wykazać interes we wniesieniu odwołania?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieznany zakres, niewystarczające środki

Omawiamy prowadzenie postępowań w sytuacjach, w których zakresu zamówienia nie można z góry określić lub w których zamawiający posiada środki finansowe w ilości niewystarczającej na wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zdarza się, że wykonawcy powołują się na związane z dofinansowaniem z PFRON profity, nie wykazując przy tym niezbędnych kosztów ponoszonych w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

JEDZ w praktyce i orzecznictwie (cz. 2)

Analizujemy kwestię prawidłowego przygotowania i złożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, uwzględniając wydane w tym zakresie orzecznictwo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakłócenie konkurencji w postępowaniu

Czy składając oferty na odrębne części zamówienia, wykonawcy należący do jednej grupy kapitałowej muszą przedstawić dowody, że powiązania między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Otwarcie ofert bez ofert

Jakie obowiązki związane z czynnością otwarcia ofert musi spełnić zamawiający w przypadku, gdy w postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta, a zatem otwarcie ofert jest praktycznie niemożliwe?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Założenia koncepcji nowego pzp

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Raport specjalny

Procedury uproszczone

Jakie regulacje proponowane są w nowym prawie zamówień publicznych w odniesieniu do stosowania procedur uproszczonych udzielania zamówień?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy na nowych zasadach

Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych dość dużo uwagi – w porównaniu ze stanem obecnym – poświęca regulacjom dotyczącym umów w sprawie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Środki ochrony prawnej na nowo

Postulowane zmiany w prawie zamówień publicznych dotyczą m.in. uregulowań w zakresie środków ochrony prawnej, zmierzając do usprawnienia dotychczas funkcjonujących instytucji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rzecz o elektronizacji

Stan elektronizacji

Proces elektronizacji zamówień publicznych jest już w toku. W najbliższym czasie sposób składania elektronicznej oferty czy JEDZ będzie się dynamicznie zmieniać: 1 października 2018 r. ma zostać uruchomiony miniPortal, funkcjonujący do czasu wdrożenia modelu docelowego, jakim będzie Platforma e-Zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zamówienia publiczne w PROW 2014–2020

Omawiamy specjalny reżim udzielania zamówień finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Udostępnianie załączników do protokołu postępowania

Zgodnie z art. 96 pzp protokół jest jawny i sporządzany jest w trakcie prowadzenia postępowania. Oznacza to, że protokół odzwierciedla zdarzenia zaistniałe w toku postępowania, a informacja o tych zdarzeniach powinna być umieszczana w protokole niezwłocznie po ich zaistnieniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne