Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Październik 2018 - spis treści

Opinie

Nowe prawo zamówień

Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w przygotowanym przez MPiT i UZP dokumencie pt. Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych?

dostępny w całości Czytaj więcej

Nowe prawo zamówień

Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w przygotowanym przez MPiT i UZP dokumencie pt. Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych?

dostępny w całości Czytaj więcej

Prawo

Legalność, celowość, rzetelność

W kolejnym już artykule dotyczącym instytucji uprawnionych do kontrolowania zamawiającego omawiamy kontrolę realizacji zasady gospodarności podczas udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Instytucja przystąpienia

Do postępowania odwoławczego może przystąpić wykonawca, który wykaże posiadanie interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Składanie dokumentów elektronicznych

Omawiamy praktyczne aspekty składania przez wykonawców dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin związania ofertą a odwołanie

Czy w sytuacji, gdy termin związania ofertą upłynął, wykonawca może wykazać interes we wniesieniu odwołania?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieznany zakres, niewystarczające środki

Omawiamy prowadzenie postępowań w sytuacjach, w których zakresu zamówienia nie można z góry określić lub w których zamawiający posiada środki finansowe w ilości niewystarczającej na wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zdarza się, że wykonawcy powołują się na związane z dofinansowaniem z PFRON profity, nie wykazując przy tym niezbędnych kosztów ponoszonych w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

JEDZ w praktyce i orzecznictwie (cz. 2)

Analizujemy kwestię prawidłowego przygotowania i złożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, uwzględniając wydane w tym zakresie orzecznictwo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakłócenie konkurencji w postępowaniu

Czy składając oferty na odrębne części zamówienia, wykonawcy należący do jednej grupy kapitałowej muszą przedstawić dowody, że powiązania między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Otwarcie ofert bez ofert

Jakie obowiązki związane z czynnością otwarcia ofert musi spełnić zamawiający w przypadku, gdy w postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta, a zatem otwarcie ofert jest praktycznie niemożliwe?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Założenia koncepcji nowego pzp

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Raport specjalny

Procedury uproszczone

Jakie regulacje proponowane są w nowym prawie zamówień publicznych w odniesieniu do stosowania procedur uproszczonych udzielania zamówień?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy na nowych zasadach

Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych dość dużo uwagi – w porównaniu ze stanem obecnym – poświęca regulacjom dotyczącym umów w sprawie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Środki ochrony prawnej na nowo

Postulowane zmiany w prawie zamówień publicznych dotyczą m.in. uregulowań w zakresie środków ochrony prawnej, zmierzając do usprawnienia dotychczas funkcjonujących instytucji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rzecz o elektronizacji

Stan elektronizacji

Proces elektronizacji zamówień publicznych jest już w toku. W najbliższym czasie sposób składania elektronicznej oferty czy JEDZ będzie się dynamicznie zmieniać: 1 października 2018 r. ma zostać uruchomiony miniPortal, funkcjonujący do czasu wdrożenia modelu docelowego, jakim będzie Platforma e-Zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zamówienia publiczne w PROW 2014–2020

Omawiamy specjalny reżim udzielania zamówień finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Udostępnianie załączników do protokołu postępowania

Zgodnie z art. 96 pzp protokół jest jawny i sporządzany jest w trakcie prowadzenia postępowania. Oznacza to, że protokół odzwierciedla zdarzenia zaistniałe w toku postępowania, a informacja o tych zdarzeniach powinna być umieszczana w protokole niezwłocznie po ich zaistnieniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne