Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o dokumentach...

27 Luty 2019 
W Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach...

Podpisy kwalifikowane a...

27 Luty 2019 
W dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się...

Nowa ustawa – uzgodnienia,...

27 Luty 2019 
Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu m.in. wprowadzenie spójnych i...

Czerwiec 2018 - spis treści

Opinie

Na jakie aspekty zamówień publicznych zwraca uwagę Komisja Europejska w swoim raporcie na temat najczęściej popełnianych błędów

Przedmiotem zainteresowania Komisji były kwestie związane nie tylko z samą procedurą, ale również z racjonalnością dokonywania zakupów. Spojrzenie na zamówienia publiczne ma bowiem szerszy wymiar i nieodzownie wiąże się z kwestią racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

dostępny w całości Czytaj więcej

Na jakie aspekty zamówień publicznych zwraca uwagę Komisja Europejska w swoim raporcie na temat najczęściej popełnianych błędów

Opublikowana w lutym 2018 r. przez Komisję Europejską uaktualniona wersja Wskazówek, w jaki sposób uniknąć najczęstszych błędów w zamówieniach publicznych związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych to dokument ważny dla praktyki.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Obsługa prawna zamawiającego

Na czym polega bieżąca obsługa prawna zamawiającego w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo

Zmiany de minimis

Artykuł 144 ust. 1 pkt 6 pzp formułuje przesłanki dokonywania w umowach zmian, których wartość nie przekracza określonych w tym przepisie progów – są to tzw. zmiany de minimis bądź zmiany bagatelne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie

W potocznym języku pojęcia rozwiązania, wypowiedzenia czy odstąpienia od umowy często funkcjonują zamiennie, jednak ich znaczenie i skutki prawne są odmienne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kary umowne

Kara umowna jest surogatem odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania o charakterze niepieniężnym, którego swoistość polega na uprzednim zryczałtowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Symptomy oszustw

Instytucje kontrolujące w ramach PO IiŚ 2014–2020 zwracają uwagę nie tylko na formalną zgodność działania beneficjentów z ustawowymi procedurami, lecz także na sytuacje mogące wskazywać na ukrywane przez nich nadużycia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmowy przetargowe

Wszelkie działania zmierzające do naruszenia konkurencyjności, do których zalicza się porozumienia między zamawiającym a uczestnikami postępowania oraz między samymi uczestnikami, stanowią manipulację przebiegiem przetargu i muszą być eliminowane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Płaszczyzny konfliktu interesów

Wykonawca, który podejmuje bezprawne działania w celu zyskania przewagi nad innymi podmiotami biorącymi udział w przetargu, podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Błędy przy udzielaniu zamówień

Komisja Europejska opublikowała dokument, w którym omawia najczęściej popełniane błędy w toku udzielania zamówień publicznych, jak również wskazuje sposoby ich unikania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasada równego traktowania

Wszyscy wykonawcy powinni mieć zapewniony równy dostęp do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie, a ocena ofert musi się odbywać według wcześniej sprecyzowanych i znanych wykonawcom kryteriów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Realizacja planu postępowań (cz. 2)

Omawiamy racjonalne wykorzystanie harmonogramów zamówień w jst jako dopełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Istotna zmiana okoliczności

Możliwość zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp uzasadnia tylko i wyłącznie zdarzenie na tyle istotne, że zarówno prowadzenie postępowania, jak i zawarcie umowy oraz wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Precyzja zamawiającego

Przygotowując postępowanie, należy pamiętać, że jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia są przez KIO interpretowane na korzyść wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Najczęstsze naruszenia pzp

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rzecz o elektronizacji

Dokument elektroniczny

Rzecz o elektronizacji

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Uwierzytelniony czy opatrzony podpisem?

Wykorzystanie dokumentów elektronicznych wymaga umiejętności zastosowania pojęć często niezdefiniowanych prawnie lub zdefiniowanych tylko na użytek konkretnego aktu prawnego. Jednym z takich pojęć jest „uwierzytelnianie”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Tożsamość umowy, oferty i przedmiotu zamówienia

Podobnie jak treść oferty musi odpowiadać treści siwz (w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp), tak zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy ze zobowiązaniem tego wykonawcy zawartym w ofercie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne