Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Kwiecień 2018 - spis treści

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane - relacja

W dniach 19–21 marca w Toruniu odbyło się V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane. Tematyka tegorocznej edycji Forum poświęcona była analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane w kontekście zbliżającej się elektronizacji zamówień publicznych.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opinie

Kryterium jakości a dochowanie zasady konkurencyjności w postępowaniu – co należy w szczególności oceniać w tym kryterium?

Stosowanie przez zamawiających kryterium jakości powinno być poprzedzone głęboką analizą. Nie wystarczy bowiem, by kryterium odnosiło się do przedmiotu zamówienia, musi ono również być stosowane w taki sposób, aby nie naruszało podstawowych zasad postępowania (m.in. równego traktowania i uczciwej konkurencji).

dostępny w całości Czytaj więcej

Kryterium jakości a dochowanie zasady konkurencyjności w postępowaniu – co należy w szczególności oceniać w tym kryterium?

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią o otwartym katalogu kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Wniosek taki wynika z treści art. 91 ust. 2 ustawy, który to ogranicza kreatywność zamawiającego wyłącznie obowiązkiem powiązania kryterium z przedmiotem zamówienia.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Sceniczny system nagłośnieniowy

System nagłośnieniowy to system elektroniczny składający się z mikrofonów, wzmacniaczy, głośników oraz powiązanego z nimi sprzętu, którego głównym celem jest zwiększenie pozornej głośności ludzkiego głosu, instrumentu muzycznego lub innego akustycznego źródła dźwięku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zmiana umowy w drodze ugody

Czy ugoda, o której mowa w art. 917 kodeksu cywilnego, jest możliwa na gruncie zamówień publicznych? Czy zamawiający w drodze jej zawarcia może unieważnić umowę w sprawie zamówienia lub zmienić jej treść?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo TSUE w 2017 roku (cz. 1)

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 11 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrole zamówień publicznych

Czy każdy błąd zamawiającego, zidentyfikowany przez instytucję kontrolującą w ramach kontroli zamówienia publicznego finansowanego z dotacji unijnych, oznacza korektę dofinansowania?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Problemy podwykonawców

Podzlecanie przez wykonawcę części zamówienia publicznego pociąga za sobą także prawa i obowiązki zamawiającego jako inwestora.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Pozacenowe kryteria oceny ofert na dostawy i usługi

Formułując pozacenowe kryteria oceny ofert, zamawiający ma prawo poszukiwania różnych rozwiązań. Prawo to ograniczone jest jedynie koniecznością powiązania kryteriów z przedmiotem zamówienia i zachowania konkurencyjności postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawstwo w ramach in-house

Czy przedsiębiorstwa powiązane z zamawiającym, którym udzielone zostały zamówienia typu in-house, mają możliwość dalszego podzlecania innym podmiotom – w całości lub w znacznej części – realizacji zadań powierzonych im przez zamawiającego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Elektronizacja – problemy prawne

Jakie sankcje z tytułu prowadzenia postępowań w formie nieelektronicznej mogą wystąpić po 18 października 2018 r.? Z jakimi roszczeniami mogą występować wykonawcy w stosunku do zamawiających i jak się przed nimi zabezpieczyć?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokumenty z podpisem elektronicznym

Analizujemy skutki prawne podpisu elektronicznego oraz omawiamy związane z nim wybrane zagadnienia praktyczne w świetle elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostawy i usługi powtarzające się okresowo

Kwalifikacja określonych dostaw i usług do kategorii świadczeń cyklicznych może mieć istotny wpływ na prawidłowość stosowania przepisów pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zastosowanie kryteriów pozacenowych

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

20 lat działalności na rzecz rynku zamówień publicznych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych jest najstarszą pozarządową organizacją działającą w obszarze zamówień publicznych – w 2018 r. obchodzi 20-lecie swojej działalności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Unieważnienie postępowania z powodu braku środków zewnętrznych

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie zostały mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne