Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Marzec 2018 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Opinie

Co to jest wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

dostępny w całości Czytaj więcej

Co to jest wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy?

Przede wszystkim należy podkreślić, że nie każde naruszenie przepisów przez zamawiającego może być uznane za taką wadę. Zamawiający może w trakcie postępowania popełniać naruszenia w zakresie pzp lub innych przepisów, które jednak w konsekwencji nie powodują takiego uszczerbku dla wykonawców, który można by było uznać za utrudnienie mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Oferta równoważna

Choć treść art. 29 ust. 3 pzp funkcjonuje w obecnym brzmieniu już od wielu lat, to wciąż przepis ten budzi wiele kontrowersji, a wykonawcy i zamawiający nadal mają problem z jego stosowaniem w praktyce.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Ustawa o jawności życia publicznego

Omawiamy założenia projektu ustawy o jawności życia publicznego z dnia 8 stycznia 2018 r. i ich wpływ na sferę zamówień publicznych oraz na obowiązki uczestników rynku zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udostępnianie zasobów

Prezentujemy genezę instytucji udostępniania zasobów podmiotu trzeciego w ramach systemu zamówień publicznych i omawiamy związane z nią problemy praktyczne oraz sposoby ich rozwiązania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podpisanie umowy

Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający powinien skierować do wykonawcy wezwanie w celu podpisania umowy. Co jednak należy zrobić, jeżeli jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany niebędące zmianami istotnymi

Jakie zmiany postanowień zawartej umowy (lub umowy ramowej) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, należy uznać za zmiany niemające charakteru zmian istotnych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wada postępowania

W jakich okolicznościach zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powołując się na art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rażąco niska cena robót budowlanych

Jak powinien przebiegać proces wyjaśniania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy ramowe w zamówieniach centralnych

W przypadku udzielania zamówień centralnych warto wziąć pod uwagę możliwość zawierania umów ramowych, które stanowią elastyczne narzędzie wydatkowania środków publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy umożliwia weryfikację założeń, jakie przyjął wykonawca przy opracowywaniu oferty – wskazuje, czy oferowany przedmiot jest poprawny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i prawidłowo wyceniony.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kara umowna jako kryterium

Jak należy oceniać wskazywanie takich kryteriów oceny ofert w dokumentach przetargowych, które polegają na zwiększeniu kary umownej po stronie wykonawcy lub na zmniejszeniu kary umownej obciążającej zamawiającego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych (cz. 2)

Akty prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych nie regulują zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. W tym zakresie należy więc odnieść się do obowiązujących przepisów regulujących tę tematykę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Elektronizacja – wyzwania

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień przed uczestnikami rynku zamówień publicznych stoją duże wyzwania natury organizacyjnej i technicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Korzystanie z art. 93 ust. 1 pkt 7

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rzecz o elektronizacji

Elektroniczny JEDZ

Rzecz o elektronizacji

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Powierzenie przetwarzania danych wrażliwych w rodo

Powierzenie przetwarzania danych jest w dzisiejszej rzeczywistości zjawiskiem częstym i normalnym. Jak powinno się odbywać przekazanie przetwarzania w myśl przepisów rozporządzenia o ochronie danych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Właściwe rozumienie istotności zmiany

Wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oznacza, że zamawiający dąży do tego, by zostało ono zwieńczone zawarciem umowy i wykonaniem danego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne