Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Styczeń 2018 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Opinie

Czy zmiany w zakresie przesłanek zatrzymania wadium są korzystne dla uczestników systemu zamówień publicznych?

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a pzp wymaga ścisłej interpretacji oraz oceny zaistnienia przesłanek ustawowych przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności danej sprawy. We wcześniej obowiązującej linii orzeczniczej zwracano uwagę na „zasadę winy wykonawcy”, zgodnie z którą obowiązek zatrzymania wadium powstaje tylko w przypadku zawinionego działania.

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy zmiany w zakresie przesłanek zatrzymania wadium są korzystne dla uczestników systemu zamówień publicznych?

W art. 46 ust. 4a i 5 pzp zostały ściśle określone przesłanki zatrzymania wadium.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Znaki towarowe

Omawiamy kwestię zawierania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia części niektórych elementów wyposażenia trwale związanego z obiektem budowlanym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zmiany podmiotowe (cz. 1)

Omawiamy możliwość dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne związanej ze zmianami strukturalnymi występującymi po stronie wykonawcy, polegającymi na połączeniu, podziale bądź przekształceniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usprawnienie zamówień w Europie

Zadaniem nowej inicjatywy KE jest zwiększenie skuteczności udzielania zamówień publicznych z wykorzystaniem technologii cyfrowych mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur przetargowych oraz podkreślenie aspektu zrównoważonych zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ochrona sygnalistów

Omawiamy wyniki studium przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej, w ramach którego oszacowano korzyści ekonomiczne płynące z ochrony sygnalistów w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej (cz. 2)

Zdaniem Sądu Najwyższego zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów UE mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego, lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Przesłanki zatrzymania wadium

Wskutek nowelizacji z czerwca 2016 r. zmieniły się regulacje wskazujące, w jakich sytuacjach zamawiający może zatrzymać wadium składane przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ponowne wniesienie wadium

Jak w praktyce wygląda kwestia związana z koniecznością ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którego oferta – w wyniku rozstrzygnięcia odwołania – została wybrana jako najkorzystniejsza?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wadialna gwarancja ubezpieczeniowa

W praktyce zamówień publicznych występuje wiele sytuacji spornych, w wyniku których dochodzi nawet do wykluczenia wykonawców z powodu nieprawidłowości w składanych przez nich gwarancjach ubezpieczeniowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uzupełnianie dokumentów

Wydane w maju 2017 r. wyroki TSUE wpływają na sposób uzupełniania przez wykonawcę dokumentacji w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie korzystania z zasobów podmiotów trzecich i wykazywania się doświadczeniem przez wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawdomówność wykonawców

Jakiekolwiek uchybienia w zakresie przedstawienia nieprawdziwych informacji – czy to z winy umyślnej, czy nieumyślnej – mogą skutkować pozbawieniem wykonawcy szansy na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Powody niedokonania podziału

Czy na gruncie obowiązujących przepisów istnieje obowiązek dokonania podziału zamówienia na części oraz w jaki sposób powinna być uzasadniona decyzja o braku tego podziału?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Wadium w postępowaniu

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

III Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

W dniach 11–13 grudnia 2017 r. we Wrocławiu odbyło się III FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jubileusz 10-lecia funkcjonowania KIO

5 grudnia 2007 r. w Warszawie rozpoczęła swoją działalność Krajowa Izba Odwoławcza. Uroczystość jubileuszowa z okazji 10-lecia Izby zgromadziła obecnych i byłych członków KIO, a także przedstawicieli organów administracji centralnej, kontroli, instytucji europejskich i środowisk naukowych. Zaproszenia przyjęli również przedstawiciele sądownictwa, samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych oraz stowarzyszeń działających w obszarze zamówień publicznych. Rocznica była okazją do świątecznego spotkania, podsumowania działalności Izby i spojrzenia w przyszłość.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Etyka w zamówieniach publicznych

Sformalizowane zasady udzielania zamówień publicznych stanowią często zaporę przed niepraworządnymi zachowaniami. Uczciwości nie da się jednak w pełni uregulować za pomocą przepisów prawa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Reprezentowanie wykonawcy przez prokurenta

Oferty składane przez wykonawców w postępowaniach o zamówienia publiczne często są podpisywane przez pełnomocników tych wykonawców. Zgodnie z definicją językową pełnomocnictwo to upoważnienie do prowadzenia jakichś spraw w czyimś imieniu albo dokument stwierdzający takie upoważnienie. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy, a podejmowane przez niego działania muszą realizować wolę mocodawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne