Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Grudzień 2017 - spis treści

Opinie

Jaka jest rola próbki w procesie oceny ofert?

Wpisując w siwz wymóg złożenia próbki, zamawiający musi sprecyzować, jaki jest cel tego żądania. Próbka może być bowiem składana w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest rola próbki w procesie oceny ofert?

Próbka, w zależności od intencji zamawiającego, może zostać potraktowana albo jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego albo też jako treść oferty.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Materiały eksploatacyjne

W jaki sposób zamawiający powinien przygotować opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamawiania materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Okoliczności nieprzewidywalne

Zamawiający może zmienić postanowienia zawartej umowy w przypadku, gdy okaże się to konieczne wskutek wystąpienia okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów

Czy – w kontekście wydanych przez TSUE wyroków z 10 października 2013 r. (C-336/12, Manova) i z 4 maja 2017 r. (C-387/14, Esaprojekt) – artykuł 22a ust. 6 pzp jest zgodny z prawem europejskim?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej

Uprawnienie wykonawców do kontroli – w drodze środków ochrony prawnej – czynności podejmowanych przez podmioty zamawiające powinno być jednoznaczne i nie powinno nastręczać trudności interpretacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skuteczne zamówienia dla Europy

Omawiamy inicjatywę Komisji Europejskiej, mającą na celu ułatwienie udzielania zamówień publicznych w sposób bardziej skuteczny i zrównoważony, przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych dla uproszczenia i przyspieszenia procedur.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Praktyczne wykorzystanie próbki

Na gruncie rozporządzenia w sprawie dokumentów próbka jest traktowana jak dokument przedmiotowy. Zgodnie zaś z orzecznictwem KIO próbka może stanowić także treść oferty lub służyć ocenie w kryteriach oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wspólne udzielanie zamówień

Ze wspólnym udzielaniem zamówień wiążą się liczne korzyści, jak np. atrakcyjniejsze ceny ofert, optymalizacja kosztów prowadzenia postępowania czy możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia kadry kooperanta.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi społeczne – procedury

Mimo niewielkiej liczby przepisów zawartych w rozdziale 6 działu III pzp prawidłowe odczytanie z nich norm postępowania dotyczących procedur udzielania zamówienia na usługi społeczne może sprawiać kłopoty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaliczki w zamówieniach publicznych

Instytucja zaliczkowania w zamówieniach publicznych jest niedoceniana. Tymczasem warto ją „oswoić” i stosować.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Istotna zmiana okoliczności

Omawiamy przesłankę unieważnienia postępowania wskutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, powodującej, że postępowanie lub zamówienie nie leżą w interesie publicznym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poufność informacji

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. niewątpliwie spełniła oczekiwania części zamawiających, dotyczące możliwości zastrzeżenia poufności informacji przekazywanych wykonawcom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jawność postępowania w praktyce

Jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych jest określonaw art. 8 pzp zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która w praktyce gwarantuje uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Próbka w zamówieniach

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

ABC WYKONAWCY: Zawarcie umowy w sprawie zamówienia

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego kończy postępowanie o udzielenie zamówienia. Należy mieć na uwadze, że do zawarcia umowy nie wystarczy samo wybranie oferty najkorzystniejszej, lecz konieczne jest dodatkowe oświadczenie woli w przedmiocie zawarcia umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Komórki inwestycyjne

Omawiamy problem organizacji postępowań o zamówienie publiczne w związku z realizacją zadań przez komórkę inwestycyjną zajmującą się inwestycjami budowlanymi w samorządzie gminnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Termin wniesienia wadium

W postępowaniach o stosunkowo małej wartości, kiedy ustalona przez zamawiającego kwota wadium nie jest wysoka, wykonawcy często wybierają pieniądz jako formę wnoszonego wadium. Zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 45 ust. 3 pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne