Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Grudzień 2017 - spis treści

Opinie

Jaka jest rola próbki w procesie oceny ofert?

Wpisując w siwz wymóg złożenia próbki, zamawiający musi sprecyzować, jaki jest cel tego żądania. Próbka może być bowiem składana w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest rola próbki w procesie oceny ofert?

Próbka, w zależności od intencji zamawiającego, może zostać potraktowana albo jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego albo też jako treść oferty.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Materiały eksploatacyjne

W jaki sposób zamawiający powinien przygotować opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamawiania materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Okoliczności nieprzewidywalne

Zamawiający może zmienić postanowienia zawartej umowy w przypadku, gdy okaże się to konieczne wskutek wystąpienia okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów

Czy – w kontekście wydanych przez TSUE wyroków z 10 października 2013 r. (C-336/12, Manova) i z 4 maja 2017 r. (C-387/14, Esaprojekt) – artykuł 22a ust. 6 pzp jest zgodny z prawem europejskim?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej

Uprawnienie wykonawców do kontroli – w drodze środków ochrony prawnej – czynności podejmowanych przez podmioty zamawiające powinno być jednoznaczne i nie powinno nastręczać trudności interpretacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skuteczne zamówienia dla Europy

Omawiamy inicjatywę Komisji Europejskiej, mającą na celu ułatwienie udzielania zamówień publicznych w sposób bardziej skuteczny i zrównoważony, przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych dla uproszczenia i przyspieszenia procedur.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Praktyczne wykorzystanie próbki

Na gruncie rozporządzenia w sprawie dokumentów próbka jest traktowana jak dokument przedmiotowy. Zgodnie zaś z orzecznictwem KIO próbka może stanowić także treść oferty lub służyć ocenie w kryteriach oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wspólne udzielanie zamówień

Ze wspólnym udzielaniem zamówień wiążą się liczne korzyści, jak np. atrakcyjniejsze ceny ofert, optymalizacja kosztów prowadzenia postępowania czy możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia kadry kooperanta.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi społeczne – procedury

Mimo niewielkiej liczby przepisów zawartych w rozdziale 6 działu III pzp prawidłowe odczytanie z nich norm postępowania dotyczących procedur udzielania zamówienia na usługi społeczne może sprawiać kłopoty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaliczki w zamówieniach publicznych

Instytucja zaliczkowania w zamówieniach publicznych jest niedoceniana. Tymczasem warto ją „oswoić” i stosować.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Istotna zmiana okoliczności

Omawiamy przesłankę unieważnienia postępowania wskutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, powodującej, że postępowanie lub zamówienie nie leżą w interesie publicznym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poufność informacji

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. niewątpliwie spełniła oczekiwania części zamawiających, dotyczące możliwości zastrzeżenia poufności informacji przekazywanych wykonawcom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jawność postępowania w praktyce

Jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych jest określonaw art. 8 pzp zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która w praktyce gwarantuje uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Próbka w zamówieniach

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

ABC WYKONAWCY: Zawarcie umowy w sprawie zamówienia

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego kończy postępowanie o udzielenie zamówienia. Należy mieć na uwadze, że do zawarcia umowy nie wystarczy samo wybranie oferty najkorzystniejszej, lecz konieczne jest dodatkowe oświadczenie woli w przedmiocie zawarcia umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Komórki inwestycyjne

Omawiamy problem organizacji postępowań o zamówienie publiczne w związku z realizacją zadań przez komórkę inwestycyjną zajmującą się inwestycjami budowlanymi w samorządzie gminnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Termin wniesienia wadium

W postępowaniach o stosunkowo małej wartości, kiedy ustalona przez zamawiającego kwota wadium nie jest wysoka, wykonawcy często wybierają pieniądz jako formę wnoszonego wadium. Zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 45 ust. 3 pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne