Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Listopad 2017 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

XII Forum Przetargów Publicznych – relacja

Dwunasta edycja najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej zamówieniom publicznym zgromadziła – jak co roku – liczną grupę zamawiających i wykonawców. Forum Przetargów Publicznych to spotkanie adresowane do osób zajmujących się na co dzień zamówieniami publicznymi, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat systemu zamówień publicznych i wymianę doświadczeń.

dostępny w całości Czytaj więcej

Kryształy Przetargów Publicznych 2017

Gala wręczenia nagród dla najlepszych zamawiających i wykonawców miała miejsce podczas uroczystej kolacji pierwszego dnia Forum. Inicjatywa ta ma na celu promowanie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych i podkreślanie wartości racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opinie

Zasada konkurencyjności w postępowaniu o zamówienie publiczne – pomaga czy przeszkadza?

Zasada uczciwej konkurencji zdecydowanie pomaga – w przeważającej większości postępowań. Dzięki niej zamawiający otrzymuje produkt wysokiej jakości po konkurencyjnej cenie. W przypadku dostaw dopuszczenie konkurencji między co najmniej kilkoma porównywalnymi produktami (np. laptopami, serwerami, samochodami) sprawia, że wskutek postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może uzyskać niższą cenę, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktu.

dostępny w całości Czytaj więcej

Zasada konkurencyjności w postępowaniu o zamówienie publiczne – pomaga czy przeszkadza?

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, obowiązujące od 23 sierpnia 2017 r., wprowadzają ujednolicone warunki i regulacje dotyczące kwalifikowalności wydatków, w szczególności określając procedury udzielenia zamówienia (sekcja 6.5).

dostępny w całości Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zamówienia dodatkowe

Po nowelizacji z czerwca 2016 r. zamówienia dodatkowe nie są już traktowane jako dodatkowe umowy zawierane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania, lecz stanowią jedną z okoliczności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dopuszczalność odwołań

Dopuszczalność wnoszenia odwołań w przypadku zamówień dotyczących usług społecznych, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, wciąż wzbudza kontrowersje i wywołuje dyskusje.

dostępny w całości Czytaj więcej

Rekomendacje zmian w systemie zamówień

Prezentujemy założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce – kierunki zmian rekomendowane przez OSKZP.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Stosowanie klauzul społecznych

Omawiamy trudności pojawiające się w związku ze stosowaniem klauzul społecznych, na które wskazała Najwyższa Izba Kontroli w protokole jednej z przeprowadzonych kontroli.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wydatkowanie środków unijnych

Realizując projekty współfinansowane ze środków unijnych, beneficjenci są zobowiązani do przestrzegania nie tylko zawartych umów o dofinansowanie, ale także przepisów prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa z drugim wykonawcą (cz. 2)

Artykuł 94 ust. 3 pzp nie uwzględnia zasady braku kompleksowego badania wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, wprowadzonej nowelizacją z czerwca 2016 r. Zamawiający nie wiedzą, jak powinni stosować ten przepis.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Informowanie o odrzuceniu ofert

Wskutek zmian wprowadzonych w drodze nowelizacji pzp z 2016 r. powstała wątpliwość w zakresie tego, czy możliwe jest podejmowanie decyzji odnośnie do odrzucenia jednej oferty w trakcie badania pozostałych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokumenty w konkursie

Jakich dokumentów może żądać zamawiający w procedurze konkursu i jakie są konsekwencje ich niezłożenia?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana „innego podmiotu”

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma możliwość zmiany tego podmiotu, gdy okaże się, że nie spełnia on wymagań bądź podlega wykluczeniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi kulturalne a usługi społeczne

Jak odróżnić usługi, o których mówi art. 4d ust. 1 pkt 2 pzp, od usług kulturalnych, o których mowa w przepisach o usługach społecznych, skoro w przypadku zamówień o wartości od 30 000 euro do progu z art. 11 ust. 8 pzp usługi te się pokrywają?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zasada konkurencyjności

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

ABC WYKONAWCY: Korzystanie ze środków ochrony prawnej

Uczestnikom i potencjalnym uczestnikom procedury wyboru kontrahenta przysługują środki ochrony prawnej, dzięki którym jest możliwa weryfikacja poczynań zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Wymagania dokumentacyjne

Niebawem konieczne stanie się stosowanie przepisów rodo, które zawiera wymogi w zakresie prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych. Czy dokumenty dotychczas obowiązujące w tym zakresie mogą być podstawą dla realizacji nowych przepisów?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Osobiste wykonanie części zamówienia przez wykonawcę

W treści art. 36a ust. 2 pzp ustawodawca wskazał, że zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a w przypadku zamówień na dostawy – prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne