Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Listopad 2017 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

XII Forum Przetargów Publicznych – relacja

Dwunasta edycja najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej zamówieniom publicznym zgromadziła – jak co roku – liczną grupę zamawiających i wykonawców. Forum Przetargów Publicznych to spotkanie adresowane do osób zajmujących się na co dzień zamówieniami publicznymi, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat systemu zamówień publicznych i wymianę doświadczeń.

dostępny w całości Czytaj więcej

Kryształy Przetargów Publicznych 2017

Gala wręczenia nagród dla najlepszych zamawiających i wykonawców miała miejsce podczas uroczystej kolacji pierwszego dnia Forum. Inicjatywa ta ma na celu promowanie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych i podkreślanie wartości racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opinie

Zasada konkurencyjności w postępowaniu o zamówienie publiczne – pomaga czy przeszkadza?

Zasada uczciwej konkurencji zdecydowanie pomaga – w przeważającej większości postępowań. Dzięki niej zamawiający otrzymuje produkt wysokiej jakości po konkurencyjnej cenie. W przypadku dostaw dopuszczenie konkurencji między co najmniej kilkoma porównywalnymi produktami (np. laptopami, serwerami, samochodami) sprawia, że wskutek postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może uzyskać niższą cenę, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktu.

dostępny w całości Czytaj więcej

Zasada konkurencyjności w postępowaniu o zamówienie publiczne – pomaga czy przeszkadza?

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, obowiązujące od 23 sierpnia 2017 r., wprowadzają ujednolicone warunki i regulacje dotyczące kwalifikowalności wydatków, w szczególności określając procedury udzielenia zamówienia (sekcja 6.5).

dostępny w całości Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zamówienia dodatkowe

Po nowelizacji z czerwca 2016 r. zamówienia dodatkowe nie są już traktowane jako dodatkowe umowy zawierane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania, lecz stanowią jedną z okoliczności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dopuszczalność odwołań

Dopuszczalność wnoszenia odwołań w przypadku zamówień dotyczących usług społecznych, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, wciąż wzbudza kontrowersje i wywołuje dyskusje.

dostępny w całości Czytaj więcej

Rekomendacje zmian w systemie zamówień

Prezentujemy założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce – kierunki zmian rekomendowane przez OSKZP.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Stosowanie klauzul społecznych

Omawiamy trudności pojawiające się w związku ze stosowaniem klauzul społecznych, na które wskazała Najwyższa Izba Kontroli w protokole jednej z przeprowadzonych kontroli.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wydatkowanie środków unijnych

Realizując projekty współfinansowane ze środków unijnych, beneficjenci są zobowiązani do przestrzegania nie tylko zawartych umów o dofinansowanie, ale także przepisów prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa z drugim wykonawcą (cz. 2)

Artykuł 94 ust. 3 pzp nie uwzględnia zasady braku kompleksowego badania wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, wprowadzonej nowelizacją z czerwca 2016 r. Zamawiający nie wiedzą, jak powinni stosować ten przepis.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Informowanie o odrzuceniu ofert

Wskutek zmian wprowadzonych w drodze nowelizacji pzp z 2016 r. powstała wątpliwość w zakresie tego, czy możliwe jest podejmowanie decyzji odnośnie do odrzucenia jednej oferty w trakcie badania pozostałych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokumenty w konkursie

Jakich dokumentów może żądać zamawiający w procedurze konkursu i jakie są konsekwencje ich niezłożenia?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana „innego podmiotu”

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma możliwość zmiany tego podmiotu, gdy okaże się, że nie spełnia on wymagań bądź podlega wykluczeniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi kulturalne a usługi społeczne

Jak odróżnić usługi, o których mówi art. 4d ust. 1 pkt 2 pzp, od usług kulturalnych, o których mowa w przepisach o usługach społecznych, skoro w przypadku zamówień o wartości od 30 000 euro do progu z art. 11 ust. 8 pzp usługi te się pokrywają?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zasada konkurencyjności

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

ABC WYKONAWCY: Korzystanie ze środków ochrony prawnej

Uczestnikom i potencjalnym uczestnikom procedury wyboru kontrahenta przysługują środki ochrony prawnej, dzięki którym jest możliwa weryfikacja poczynań zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Wymagania dokumentacyjne

Niebawem konieczne stanie się stosowanie przepisów rodo, które zawiera wymogi w zakresie prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych. Czy dokumenty dotychczas obowiązujące w tym zakresie mogą być podstawą dla realizacji nowych przepisów?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Osobiste wykonanie części zamówienia przez wykonawcę

W treści art. 36a ust. 2 pzp ustawodawca wskazał, że zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a w przypadku zamówień na dostawy – prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne