Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Październik 2017 - spis treści

Opinie

W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum, w celu wykazania doświadczenia?

Stanowisko Izby dotyczące sposobu dokonywania oceny podmiotowej konsorcjum na szczęście ulega ostatnio istotnym zmianom. Przestało już bowiem budzić wątpliwości, że kilku niedoświadczonych członków konsorcjum nie stanowi jednego, posiadającego wymagany potencjał, podmiotu (zob. np. KIO 375/15).

dostępny w całości Czytaj więcej

W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum, w celu wykazania doświadczenia?

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. (C-387/14) kwestia ta wydaje się prawie oczywista. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne KIO Trybunał wyjaśnił, że wykonawca nabywa realne doświadczenie przez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej części zamówienia, do którego w całości powołana była cała grupa – czyli konsorcjum.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Sceniczny sprzęt oświetleniowy

W związku z intensywnym rozwojem technologii oświetlenia scenicznego, nowymi możliwościami i wymaganiami stawianymi przez wykonawców coraz więcej instytucji kultury decyduje się na wymianę lub zakup nowego sprzętu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Upływ terminu związania ofertą

Czy sytuacja, w której wykonawca samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą – podobnie jak niewyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu – powinna skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przegląd i ocena zamówień w UE

Prezentujemy aktualną ocenę Komisji Europejskiej dotyczącą poszczególnych aspektów procesu udzielania zamówień publicznych przez państwa członkowskie Unii.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia na świadczenia zdrowotne

W projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej ustawodawca proponuje m.in. rezygnację ze specjalnego trybu udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne i poddanie ich ogólnym przepisom o zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia społeczne a odwołanie

Czy istnieje możliwość wniesienia środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Klauzule rewizyjne

Rozbudowana regulacja dotycząca przesłanek zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp, może powodować trudności interpretacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Doświadczenie konsorcjum a doświadczenie członka konsorcjum

W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum w celu wykazania wymaganego przez instytucję zamawiającą doświadczenia?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Elektronizacja zamówień publicznych

Nowelizacja pzp z czerwca ubiegłego roku wprowadziła – wynikającą z przepisów dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE – elektronizację zamówień, w tym obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Centralny zamawiający i oferta elektroniczna

Wprowadzenie do pzp artykułu 10a, określającego formę komunikacji między zamawiającym a wykonawcami, wywołuje wciąż pewne obawy i wątpliwości związane z koniecznością pełnej elektronizacji procesu zakupowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zespół do nadzoru w robotach budowlanych

Wprowadzenie do systemu pzp instytucji zespołu do nadzoru nad zamówieniem służy zachowaniu ciągłości wiedzy na temat przygotowywanego, rozstrzyganego, a następnie realizowanego zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skutki braku wniesienia wadium

Aby gwarancja wadialna skutecznie zabezpieczała interesy zamawiającego, dokument gwarancyjny musi spełniać wymogi formalnoprawne, a samo wadium musi zostać wniesione w odpowiednim terminie i wysokości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa z drugim wykonawcą (cz. 1)

Jak należy interpretować niezmienioną w drodze ostatniej nowelizacji treść art. 94 ust. 3 pzp, aby było możliwe jego zastosowanie w kontekście zmienionych przepisów?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin związania ofertą w procedurze odwróconej

Jeśli w postępowaniu prowadzonym w myśl art. 24aa ust. 1 pzp wybrany wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, zamawiający odrzuca tę ofertę, a następnie dokonuje ponownej oceny ofert i weryfikacji podmiotowej kolejnego wykonawcy z rankingu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Doświadczenie w konsorcjum

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

ABC WYKONAWCY: Przedkładanie dokumentów lub oświadczeń w postępowaniu

Omawiamy funkcjonujące od niedawna nowe przepisy dotyczące weryfikacji oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oraz procedury ich uzupełniania i wyjaśniania, a także zasady zmiany podmiotu trzeciego w trakcie postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zarządzanie majątkiem jst

Omawiamy wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK, których przedmiotem była ocena zarządzania własnym majątkiem przez jednostki samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Otwarcie wszystkich złożonych w terminie ofert

Jeżeli oferta została wniesiona w terminie, to zamawiający nie może odmówić jej otwarcia, nawet gdyby koperta była oznaczona niezgodnie z jego zaleceniami. Otwarcie ofert ma jawny charakter: wykonawcom pozwala na ustalenie kręgu podmiotów, z którymi będą konkurować o udzielenie zamówienia, oraz wskazuje na potencjalne szanse uzyskania zamówienia, a zamawiającemu umożliwia weryfikację oszacowanego wcześniej poziomu przewidywanych wydatków na dane zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne