Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Wrzesień 2017 - spis treści

Opinie

Czy na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje nakaz łączenia zamówień?

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1579) nie zawiera przepisów, które by nakazywały zamawiającemu łączyć odrębne zamówienia publiczne. Wręcz przeciwnie – łączenie takie może być ocenione przez instytucje kontrolne lub przez KIO jako naruszenie przepisów pzp.

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje nakaz łączenia zamówień?

Zgodnie z art. 5b pzp zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania pzp łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy, oraz dzielić zamówienia na odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości. Ustawodawca ustanowił zatem zasadę ogólną, zgodnie z którą zakazane jest jednocześnie i łączenie zamówień, i ich dzielenie.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Inżynier kontraktu

Podczas realizacji zamówienia publicznego często nieodzowne jest wsparcie ze strony zespołu specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w kompleksowej realizacji projektów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Ugoda na tle realizacji umów

W czerwcu 2017 r. weszły w życie przepisy mające ułatwić dochodzenie wierzytelności. Ustawodawca wprowadził wówczas między innymi regulacje dotyczące ugodowego załatwiania spraw spornych przez jednostki sektora finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wymóg zawierania przez wykonawców umów o pracę

Omawiamy funkcjonujący od zeszłego roku obowiązek formułowania i weryfikacji wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawstwo w zamówieniach sektorowych

W jakim zakresie podmiot, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 136 pzp, może korzystać z usług podwykonawców?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zasadność podziału

Rozważanie podziału zamówienia powinno dotyczyć zamówień o wartościach powyżejprogów unijnych, które znajdują się w kręgu zainteresowania MŚP i w przypadku których podział na części nie wpłynie negatywnie na wykonanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakaz dzielenia zamówień

Zamawiający nie może sztucznie dzielić zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów pzp. Jak wobec tego zakazu należycie oszacować wartość odrębnych zamówień i w jakich przypadkach wartości te będą podlegały sumowaniu?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podział zamówienia a szacowanie wartości

W pzp określono instrumenty upraszczania procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umożliwiające szybką realizację zamówień m.in. w sytuacjach niedających się przewidzieć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Self-cleaning w orzecznictwie (cz. 2)

Najnowsze wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące samooczyszczenia wykonawcy mogą pomóc w rozwianiu wielu wątpliwości, jakie nasuwają się w związku z funkcjonowaniem tej instytucji na gruncie prawa polskiego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pozacenowe kryteria oceny

Omawiamy pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium dotyczącego personelu, tj. organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawca nieznany

Obowiązujące od roku znowelizowane przepisy pzp dotyczące wskazywania w ofercie nazw podwykonawców wciąż budzą wątpliwości ze względu na ich wewnętrzną sprzeczność i pewną nieracjonalność.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryteria pozacenowe – raport UZP

Omawiamy raport UZP dotyczący wpływu zmian wprowadzonych nowelizacjami pzp z 29 sierpnia 2014 r. i z 22 czerwca 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Łączenie i dzielenie zamówień

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

ABC WYKONAWCY: Poprawa i wyjaśnianie treści oferty

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest wybór oferty najbardziej poprawnej formalnie, lecz wybór oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zamówienia na świecie

Przedstawiamy rezultaty analizy porównawczej, przygotowanej przez Bank Światowy, prezentującej uregulowania dotyczące zamówień publicznych w 180 państwach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Wskazanie właściwej kwoty wadium

W postępowaniach o zamówienie publiczne, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający ma obowiązek żądania wadium od wykonawców ubiegających się o to zamówienie. Obowiązek ten staje się uprawnieniem zamawiającego w postępowaniach o wartościach nieprzekraczających progów unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne