Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Sierpień 2017 - spis treści

Opinie

Jakie korzyści może przynieść zamawiającemu odwołanie się w opisie przedmiotu zamówienia do oznakowania?

Przede wszystkim należy wskazać na korzyści ekologiczne, które w wielu przypadkach również prowadzą do uzyskiwania produktów wysokiej jakości. Zamawiający może np. zdecydować się na zastosowanie „Europejskiego oznakowania ekologicznego”. Możliwość ta wynika z motywu 75 dyrektywy 2014/24/UE, w którym wskazano, że w przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych zamawiający powinni mieć możliwość odwoływania się do etykiet, takich jak europejskie oznakowanie ekologiczne czy ekoetykiety krajowe lub międzynarodowe.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie korzyści może przynieść zamawiającemu odwołanie się w opisie przedmiotu zamówienia do oznakowania?

Dzięki użyciu w opisie przedmiotu zamówienia oznakowania, o którym mowa w art. 30a pzp, zamawiający korzysta z pewnego standardu wypracowanego dla danego rodzaju roboty budowlanej, usługi lub dostawy. Obiektywnie określony standard wykonania danego obiektu budowlanego, produktu, usługi, procesu lub procedury oznacza, że wszystkie oznakowane dobra lub usługi posiadają identyczne lub bardzo zbliżone cechy, potwierdzane z reguły jednolitym dokumentem, zaświadczeniem lub poświadczeniem.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Druk materiałów promocyjnych

Komunikacja między dostawcą a odbiorcą często ma bardzo duży wpływ na powodzenie podejmowanych inicjatyw. Jednym z istotnych narzędzi tej komunikacji, stosowanych w kontakcie bezpośrednim, są materiały promocyjne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Przedwczesne zarzuty

Ustawodawca w pzp nie określa ani tego, kiedy dany zarzut odwołania należy uznać za przedwcześnie postawiony, ani też tego, jakie orzeczenie powinna wydać w takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lista sprawdzająca do autokontroli (cz. 2)

Warto sprawdzić własne czynności w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności lub rozeznania rynku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia dotyczące gospodarki odpadami

Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące udzielania zamówień publicznych na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zgodność z prawem wspólnotowym

Czy ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spowodują rewolucję w sposobie udzielania zamówień publicznych w Polsce?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Oznakowanie i certyfikaty

W określonych sytuacjach zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy, by oferowane przez niego produkty, usługi lub roboty budowlane posiadały odpowiedni certyfikat, etykietę lub oznakowanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Brak podstaw wykluczenia

Jakich dokumentów żądać na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania w odniesieniu do przesłanek obligatoryjnychi fakultatywnych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Self-cleaning w orzecznictwie (cz. 1)

Najnowsze orzeczenia Izby dotyczące instytucji samooczyszczenia prezentują jednolite stanowisko. Stanowią dowód dogłębnej i racjonalnej, a także sprawiedliwej analizy problemu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wiarygodność finansowa

Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie niezbędnych oświadczeń i dokumentów. Dokumenty i oświadczenia są niezbędne tylko wtedy, gdy za ich pomocą można dokonać weryfikacji wykonawcy zgodnie z pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy

Jakie czynności powinien podjąć zamawiający w postępowaniu prowadzonym w procedurze odwróconej, gdy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Informacja o zachowaniu niezgodnym z przepisami

W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne odwołanie można złożyć tylko w sytuacjach wskazanych w art. 180 ust. 2 pzp. Pozostałe zdarzenia mogą jedynie stać się przedmiotem instrumentu wskazanego w art. 181 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Wymaganie oznakowania

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

ABC WYKONAWCY: Tajemnica przedsiębiorstwa

Zasada jawności może być ograniczona, jeśli w postępowaniu wykonawca przekazuje informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Dokumentacja wewnętrzna

Dokumenty tworzone w administracji publicznej służą ochronie dowodowej oraz realizacji zasady jawności i przejrzystości działania. Jak na tę kwestię wpływają wprowadzone w 2016 r. przepisy pzp wymuszające elektronizację?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Postępowanie o zamówienie publiczne jest procedurą jawną. Wyjątkiem od tej zasady jest brak możliwości ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł, że informacje te nie mogą być udostępniane, oraz wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne