Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Czerwiec 2017 - spis treści

Opinie

W jaki sposób wykonawca powinien wykazać, że przynależność do grupy kapitałowej nie zakłóca uczciwej konkurencji w postępowaniu?

Każdy wykonawca ma prawo wykazania, że mimo przynależności do grupy kapitałowej istniejące między przedsiębiorcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Sposób dowodzenia, katalog i dobór środków zależą od danego wykonawcy.

dostępny w całości Czytaj więcej

W jaki sposób wykonawca powinien wykazać, że przynależność do grupy kapitałowej nie zakłóca uczciwej konkurencji w postępowaniu?

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp zamawiający wyklucza z prowadzonego postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa edukacyjna

Omawiamy sposób opisywania przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Czym jest wybór najkorzystniejszej oferty?

Krajowa Izba Odwoławcza postanawia o odrzucaniu odwołań wniesionych na podstawie przesłanki wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia ponadgraniczne

Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące wspólnego udzielania zamówień publicznych przez instytucje zamawiające zlokalizowane na terenie różnych państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenie o zmianie umowy

Nowelizacja pzp z czerwca 2016 r. nałożyła na zamawiających obowiązek zamieszczenia w BZP lub przekazania Urzędowi Publikacji UE odpowiedniego ogłoszenia w razie zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potrzeby o charakterze powszechnym

Zakwalifikowanie osób prawnych utworzonych w celu świadczenia usług o charakterze powszechnym jako zamawiających w rozumieniu pzp wymaga niekiedy dogłębnej i szczegółowej analizy w zakresie prowadzonej działalności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Przynależność do grupy kapitałowej

Po nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. zakłócająca konkurencję przynależność do jednej grupy kapitałowej wraz z innymi wykonawcami składającymi wnioski lub oferty w tym samym postępowaniu jest jedną z podstaw wykluczenia z postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjaśnienie oraz zmiana treści siwz

Omawiamy możliwość wykorzystania instytucji wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w charakterze narzędzia korygującego błędy na etapie przygotowania postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inne kryteria – sztuka dla sztuki

W obecnym stanie prawnym stosowanie kryteriów pozacenowych często okazuje się koniecznością. Niejednokrotnie jednak nie spełniają one swojej roli, gdyż zamawiający stosują je tylko pro forma.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaleganie z płatnościami

Omawiamy obowiązkową podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania wynikającą z art. 24 ust. 1 pkt 15 oraz przesłankę wskazaną w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udzielanie zamówień na innowacje

Partnerstwo innowacyjne to nowy tryb udzielenia zamówienia umożliwiający nabywanie innowacyjnych produktów w sposób elastyczny, zakładający finansowanie przez zamawiającego etapu B+R.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jednoznacznie i zrozumiale

Wprowadzony do art. 91 pzp ustęp 2d nakłada na zamawiającego obowiązek określenia kryteriów oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia uzupełniające

Nowelizacja pzp z czerwca 2016 r. w sposób istotny zmieniła nie tylko podejście, ale też dotychczasowe zasady i nazewnictwo zamówień uzupełniających, umożliwiając jednocześnie realizację zamówień zawartych w poprzednim stanie prawnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Grupa kapitałowa

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

ABC WYKONAWCY: Zabezpieczenie oferty wadium

Należy dochować staranności, aby wadium, gdy jest wymagane, na pewno zostało wniesione i aby było wniesione w sposób prawidłowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Powierzenie obowiązków

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiadać mogą osoby inne niż kierownik zamawiającego, w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z jego przygotowaniem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Starosta a kontrola zarządcza

Omawiamy rolę starosty w tworzeniu efektywnego systemu kontrolizarządczej w zakresie zamówień publicznych w starostwie powiatowym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Niezgodność oferty z przepisami prawa

Z treści art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp wynika, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Przez przepisy odrębne należy rozumieć przepisy innych niż pzp aktów prawnych, które w swej treści przewidują sankcję nieważności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne