Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Czerwiec 2017 - spis treści

Opinie

W jaki sposób wykonawca powinien wykazać, że przynależność do grupy kapitałowej nie zakłóca uczciwej konkurencji w postępowaniu?

Każdy wykonawca ma prawo wykazania, że mimo przynależności do grupy kapitałowej istniejące między przedsiębiorcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Sposób dowodzenia, katalog i dobór środków zależą od danego wykonawcy.

dostępny w całości Czytaj więcej

W jaki sposób wykonawca powinien wykazać, że przynależność do grupy kapitałowej nie zakłóca uczciwej konkurencji w postępowaniu?

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp zamawiający wyklucza z prowadzonego postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa edukacyjna

Omawiamy sposób opisywania przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Czym jest wybór najkorzystniejszej oferty?

Krajowa Izba Odwoławcza postanawia o odrzucaniu odwołań wniesionych na podstawie przesłanki wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia ponadgraniczne

Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące wspólnego udzielania zamówień publicznych przez instytucje zamawiające zlokalizowane na terenie różnych państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenie o zmianie umowy

Nowelizacja pzp z czerwca 2016 r. nałożyła na zamawiających obowiązek zamieszczenia w BZP lub przekazania Urzędowi Publikacji UE odpowiedniego ogłoszenia w razie zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potrzeby o charakterze powszechnym

Zakwalifikowanie osób prawnych utworzonych w celu świadczenia usług o charakterze powszechnym jako zamawiających w rozumieniu pzp wymaga niekiedy dogłębnej i szczegółowej analizy w zakresie prowadzonej działalności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Przynależność do grupy kapitałowej

Po nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. zakłócająca konkurencję przynależność do jednej grupy kapitałowej wraz z innymi wykonawcami składającymi wnioski lub oferty w tym samym postępowaniu jest jedną z podstaw wykluczenia z postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjaśnienie oraz zmiana treści siwz

Omawiamy możliwość wykorzystania instytucji wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w charakterze narzędzia korygującego błędy na etapie przygotowania postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inne kryteria – sztuka dla sztuki

W obecnym stanie prawnym stosowanie kryteriów pozacenowych często okazuje się koniecznością. Niejednokrotnie jednak nie spełniają one swojej roli, gdyż zamawiający stosują je tylko pro forma.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaleganie z płatnościami

Omawiamy obowiązkową podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania wynikającą z art. 24 ust. 1 pkt 15 oraz przesłankę wskazaną w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udzielanie zamówień na innowacje

Partnerstwo innowacyjne to nowy tryb udzielenia zamówienia umożliwiający nabywanie innowacyjnych produktów w sposób elastyczny, zakładający finansowanie przez zamawiającego etapu B+R.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jednoznacznie i zrozumiale

Wprowadzony do art. 91 pzp ustęp 2d nakłada na zamawiającego obowiązek określenia kryteriów oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia uzupełniające

Nowelizacja pzp z czerwca 2016 r. w sposób istotny zmieniła nie tylko podejście, ale też dotychczasowe zasady i nazewnictwo zamówień uzupełniających, umożliwiając jednocześnie realizację zamówień zawartych w poprzednim stanie prawnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Grupa kapitałowa

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

ABC WYKONAWCY: Zabezpieczenie oferty wadium

Należy dochować staranności, aby wadium, gdy jest wymagane, na pewno zostało wniesione i aby było wniesione w sposób prawidłowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Powierzenie obowiązków

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiadać mogą osoby inne niż kierownik zamawiającego, w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z jego przygotowaniem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Starosta a kontrola zarządcza

Omawiamy rolę starosty w tworzeniu efektywnego systemu kontrolizarządczej w zakresie zamówień publicznych w starostwie powiatowym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Niezgodność oferty z przepisami prawa

Z treści art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp wynika, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Przez przepisy odrębne należy rozumieć przepisy innych niż pzp aktów prawnych, które w swej treści przewidują sankcję nieważności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne