Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Styczeń 2009 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

(Nie)ograniczone możliwości

Stosowanie środków ochrony prawnej w konkursach w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności wobec uchylenia art. 179 ust. 1b.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola uprzednia

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych obligatoryjna kontrola uprzednia ze względu na wartość zamówienia dotyczy tylko zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ważna jest skuteczność

Czy Krajowa Izba Odwoławcza – jako pozasądowy organ orzekający – może wystąpić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym o wydanie tzw. orzeczenia wstępnego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Znaleźć kanara

Zgodnie z zapisami specyfikacji firma windykacyjna miała łapać gapowiczów i ściągać mandaty. Zamawiający nic do tego nie musiał dokładać, ale i też nic na tym nie zyskiwał. Na czym więc polegał jego interes i czy w ogóle było to zamówienie publiczne?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Kontrola na odległość

Zamawiający ogłosił postępowanie na nowatorskie zadanie, polegające na stworzeniu Systemu Dozoru Elektronicznego dla więźniów. Nie postawił jednak wykonawcom żadnego warunku w zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Spółki komunalne

Europejskie orzecznictwo nie podziela poglądu o naruszaniu przez jednostki samorządowe zasad zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym spółkom z pominięciem procedur przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto ustala stawkę VAT

Określenie stawki VAT jest obowiązkiem wykonawcy. Podanie niewłaściwej wartości podatku jest błędem w obliczeniu ceny i nie podlega żadnym poprawom jako oczywista omyłka rachunkowa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Praca, ale i pasja

Rozmowa z Jackiem Jerką, prezesem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Roboty dodatkowe

Podejmując w trakcie realizacji inwestycji decyzję o rozszerzeniu jej zakresu, zamawiający może skorzystać ze znaczących uproszczeń. Wystarczy spełnić kilka warunków przy opracowywaniu siwz.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Licytacja elektroniczna

Proces informatyzacji jednostek sektora finansów publicznych ewoluuje nieustannie, dlatego tak ważne jest dostosowywanie istniejących systemów do nowych rozwiązań. W tym też celu ostatnia nowelizacja uprościła procedury licytacji elektronicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowe esperanto

Zamawiający z państw członkowskich UE, planując i wszczynając postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zobowiązani są do używania jednego, wspólnego „języka” wyrażonego w formie nazw i kodów, określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wynagrodzenie kosztorysowe

Główną cechą tego rodzaju wynagrodzenia jest jego zmienność w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w związku z czym cena podana w ofercie jest jedynie „umówionym wynagrodzeniem”, a nie ceną ostateczną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia w częściach

Ostatnią nowelizacją wprowadzony został do Pzp nowy przepis – art. 6a, który umożliwi udzielanie zamówień w częściach z zastosowaniem mniej rygorystycznych regulacji dla poszczególnych części, jednakże pod warunkiem spełnienia przesłanek z art. 6a.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bilety lotnicze

Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia i określić wartość zamówienia oraz podać sposób obliczania ceny w postępowaniu dotyczącym rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne