Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Maj 2017 - spis treści

Opinie

Czy wysokość kary umownej może stanowić kryterium oceny ofert?

Kryteria ustalone na podstawie art. 91 pzp powinny być związane z przedmiotem zamówienia, a kara umowna jest z przedmiotem niewątpliwie związana. Jak wskazano w jednej z publikacji UZP: „Kryteria oceny ofert, którymi zamawiający będzie posługiwał się przy wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, muszą być ściśle powiązane z opisem przedmiotu zamówienia, ale równocześnie także z postanowieniami umowy np. w zakresie kar umownych” (zob. Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przykłady i zastosowanie, red. J. Sadowy).

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy wysokość kary umownej może stanowić kryterium oceny ofert?

Kara umowna jako kryterium oceny ofert w polskim systemie prawnym może budzić wątpliwości. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 21 listopada 2007 r. (I CSK 270/07) wskazał: „Czym innym jest zasądzenie kary umownej, a czym innym jej miarkowanie, które ma charakter wyjątkowy.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawianie biletów lotniczych

Głównym celem, jaki chce uzyskać zamawiający, zlecając kompleksową obsługę związaną z rezerwacją, sprzedażą i dostawą biletów lotniczych, jest uzyskanie najtańszych, najkrótszych i – w przypadkach lotów wieloetapowych – bezkolizyjnych połączeń na wybranej trasie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Podmiot trzeci – uwagi proceduralne

Omawiamy stosowanie regulacji wskazanej w art. 22a pzp, określającej zasady korzystania z potencjału podmiotu trzeciego, która została dodana do ustawy wskutek nowelizacji z czerwca ubiegłego roku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Konflikt interesów

Omawiamy wyroki Sądu Unii Europejskiej (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) wydane w ostatnim czasie w sprawach dotyczących problematyki wykluczenia oferentów ze względu na konflikt interesów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi z zakresu leśnictwa

Na mocy nowelizacji pzp z czerwca 2016 r. spod reżimu ustawy wyłączono niektóre zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, których przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy najkorzystniejsza oferta jest za droga

Konsekwencją zamkniętego katalogu przesłanek unieważnienia postępowania jest konieczność precyzyjnego ustalenia, czy konkretna sytuacja faktyczna – nieraz bardzo skomplikowana – umożliwia podjęcie takiej decyzji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kary umowne w orzecznictwie

Definiowanie kar umownych w siwz i ich egzekwowanie w toku realizacji zamówienia bywa częstym przedmiotem sporów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamiana kary na świadczenia niepieniężne

Czy na gruncie pzp dopuszczalna jest zamiana kar umownych na świadczenia niepieniężne, a zwłaszcza korzystanie z instytucji datio in solutum oraz nowacji?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kara umowna a odszkodowanie

Instytucja kar umownych nabrała istotnego znaczenia w kontekście dwóch, wprowadzonych nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r., fakultatywnych podstaw wykluczenia, odnoszących się do rzetelności wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy ramowe

Gdy dokładny zakres i czas realizacji zamówienia nie są z góry znane, zamawiający może skorzystać z instytucji umowy ramowej, która pozwala na ustalenie ogólnych warunków przyszłych umów o zamówienia publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Elektroniczne modelowanie danych budowlanych

Dyrektywa klasyczna posługuje się pojęciem narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych. W wyniku jej implementacji wprowadzono do pzp art. 10e. Przepis ten niewątpliwie wymaga interpretacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Samodzielne uzupełnianie

Zagadnienie samodzielnego uzupełniania dokumentów przez wykonawców nie zostało uregulowane w przepisach pzp, a skuteczność takich czynności jest różnie oceniana w orzecznictwie KIO.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zebranie wykonawców i wizja lokalna

Przy uwzględnieniu określonej specyfiki zamówienia wizja lokalna może być znaczącym ułatwieniem dla wykonawców sporządzających ofertę. Jednak nie może ona być postrzegana jako substytut opisu przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Kara umowna

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

ABC WYKONAWCY: Ocena podmiotowa wykonawców

Dokonując podmiotowej oceny wykonawcy w postępowaniu, zamawiający korzysta z ustawowego katalogu obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania; może przy tym zastosować także przesłanki fakultatywne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Metodyki zwinne

Jakie są wyzwania i korzyści związane ze stosowaniem metodyk zwinnych (Agile) w sektorze publicznym, w tym w ramach prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwalczanie korupcji

Międzynarodowa norma ISO 37001 służy stworzeniu procedur informowania o nieprawidłowościach i właściwego reagowania na te informacje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny

Z treści art. 90 ust. 1 pzp wynika, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Skrótowo przypominając – cena rażąco niska to taka, która zakłada wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne