Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Maj 2017 - spis treści

Opinie

Czy wysokość kary umownej może stanowić kryterium oceny ofert?

Kryteria ustalone na podstawie art. 91 pzp powinny być związane z przedmiotem zamówienia, a kara umowna jest z przedmiotem niewątpliwie związana. Jak wskazano w jednej z publikacji UZP: „Kryteria oceny ofert, którymi zamawiający będzie posługiwał się przy wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, muszą być ściśle powiązane z opisem przedmiotu zamówienia, ale równocześnie także z postanowieniami umowy np. w zakresie kar umownych” (zob. Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przykłady i zastosowanie, red. J. Sadowy).

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy wysokość kary umownej może stanowić kryterium oceny ofert?

Kara umowna jako kryterium oceny ofert w polskim systemie prawnym może budzić wątpliwości. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 21 listopada 2007 r. (I CSK 270/07) wskazał: „Czym innym jest zasądzenie kary umownej, a czym innym jej miarkowanie, które ma charakter wyjątkowy.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawianie biletów lotniczych

Głównym celem, jaki chce uzyskać zamawiający, zlecając kompleksową obsługę związaną z rezerwacją, sprzedażą i dostawą biletów lotniczych, jest uzyskanie najtańszych, najkrótszych i – w przypadkach lotów wieloetapowych – bezkolizyjnych połączeń na wybranej trasie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Podmiot trzeci – uwagi proceduralne

Omawiamy stosowanie regulacji wskazanej w art. 22a pzp, określającej zasady korzystania z potencjału podmiotu trzeciego, która została dodana do ustawy wskutek nowelizacji z czerwca ubiegłego roku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Konflikt interesów

Omawiamy wyroki Sądu Unii Europejskiej (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) wydane w ostatnim czasie w sprawach dotyczących problematyki wykluczenia oferentów ze względu na konflikt interesów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi z zakresu leśnictwa

Na mocy nowelizacji pzp z czerwca 2016 r. spod reżimu ustawy wyłączono niektóre zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, których przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy najkorzystniejsza oferta jest za droga

Konsekwencją zamkniętego katalogu przesłanek unieważnienia postępowania jest konieczność precyzyjnego ustalenia, czy konkretna sytuacja faktyczna – nieraz bardzo skomplikowana – umożliwia podjęcie takiej decyzji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kary umowne w orzecznictwie

Definiowanie kar umownych w siwz i ich egzekwowanie w toku realizacji zamówienia bywa częstym przedmiotem sporów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamiana kary na świadczenia niepieniężne

Czy na gruncie pzp dopuszczalna jest zamiana kar umownych na świadczenia niepieniężne, a zwłaszcza korzystanie z instytucji datio in solutum oraz nowacji?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kara umowna a odszkodowanie

Instytucja kar umownych nabrała istotnego znaczenia w kontekście dwóch, wprowadzonych nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r., fakultatywnych podstaw wykluczenia, odnoszących się do rzetelności wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy ramowe

Gdy dokładny zakres i czas realizacji zamówienia nie są z góry znane, zamawiający może skorzystać z instytucji umowy ramowej, która pozwala na ustalenie ogólnych warunków przyszłych umów o zamówienia publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Elektroniczne modelowanie danych budowlanych

Dyrektywa klasyczna posługuje się pojęciem narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych. W wyniku jej implementacji wprowadzono do pzp art. 10e. Przepis ten niewątpliwie wymaga interpretacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Samodzielne uzupełnianie

Zagadnienie samodzielnego uzupełniania dokumentów przez wykonawców nie zostało uregulowane w przepisach pzp, a skuteczność takich czynności jest różnie oceniana w orzecznictwie KIO.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zebranie wykonawców i wizja lokalna

Przy uwzględnieniu określonej specyfiki zamówienia wizja lokalna może być znaczącym ułatwieniem dla wykonawców sporządzających ofertę. Jednak nie może ona być postrzegana jako substytut opisu przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Kara umowna

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

ABC WYKONAWCY: Ocena podmiotowa wykonawców

Dokonując podmiotowej oceny wykonawcy w postępowaniu, zamawiający korzysta z ustawowego katalogu obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania; może przy tym zastosować także przesłanki fakultatywne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Metodyki zwinne

Jakie są wyzwania i korzyści związane ze stosowaniem metodyk zwinnych (Agile) w sektorze publicznym, w tym w ramach prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwalczanie korupcji

Międzynarodowa norma ISO 37001 służy stworzeniu procedur informowania o nieprawidłowościach i właściwego reagowania na te informacje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny

Z treści art. 90 ust. 1 pzp wynika, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Skrótowo przypominając – cena rażąco niska to taka, która zakłada wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne