Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Marzec 2017 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Opinie

Jak w praktyce wygląda respektowanie zasady proporcjonalności przez zamawiających?

Wydawałoby się, że ustawa w sposób jasny i klarowny odnosi się zarówno do warunków udziału w postępowaniu, jak i do sposobu tworzenia opisu przedmiotu zamówienia.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak w praktyce wygląda respektowanie zasady proporcjonalności przez zamawiających?

Zasadę proporcjonalności należy rozumieć jako zakaz ustanowienia wymogów nadmiernie wygórowanych, eliminujących w sposób nieuzasadniony wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa punktu zbiórki odpadów (cz. 2)

Głównym dążeniem UE jest stworzenie społeczeństwa recyklingu, unikającego wytwarzania odpadów oraz wykorzystującego odpady jako zasoby. Istotnym elementem w osiągnięciu tego celu jest tworzenie tzw. PSZOK-ów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Przetarg na BIM

Modele wykonane w technologii BIM w przypadku inwestycji budowlanych są niezwykle pomocne – odzwierciedlają rzeczywiste elementy terenu, infrastruktury towarzyszącej, architektury, konstrukcji i instalacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwołanie na opis przedmiotu zamówienia (cz. 1)

Wskutek nowelizacji pzp z czerwca ubiegłego roku rozszerzono katalog czynności mogących stanowić przedmiot zaskarżenia w postępowaniach o wartości poniżej progów UE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Interes we wniesieniu odwołania

Czy wobec zmian nowelizacyjnych i najnowszego orzecznictwa sądów wspólnotowych powinien ulec zmianie sposób rozumienia przez Krajową Izbę Odwoławczą pojęcia „interes”?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo TSUE

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 17 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kodeks urbanistyczno-budowlany (cz. 1)

Projektowany kodeks urbanistyczno-budowlany ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Proporcjonalność jako zasada

Wprowadzenie do pzp zasady proporcjonalności nie tworzy zupełnie nowej sytuacji prawnej. Zasada ta była znana – i powinna być stosowana – także w poprzednim stanie prawnym, z mocy Konstytucji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

Wśród zmian wprowadzonych do pzp w czerwcu ubiegłego roku znajdują się regulacje dotyczące oznakowania. Ich znajomość to jeden z warunków właściwego opisu przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aukcja elektroniczna

W oczekiwaniu na rewolucję w pzp i pełne zinformatyzowanie procesu udzielania zamówień publicznych warto korzystać z narzędzi elektronicznych i w celu wyboru najkorzystniejszej oferty stosować aukcję elektroniczną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wydawać by się mogło, że w zakresie regulacji wskazanych w art. 92 ust. 1 pzp nastąpiły tylko niewielkie zmiany. Jednak ich znaczenie dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest niebagatelne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dialog techniczny a wykluczenie

Czy udział w dialogu technicznym, będącym elementem przygotowawczym do postępowania o udzielenie zamówienia, naraża wykonawców na zaktualizowanie się przesłanki wykluczenia z postępowania?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podział zamówienia na części

Omawiamy odpowiedzi udzielone przez UZP na pytania zadane przez użytkowników systemu zamówień publicznych, związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów dotyczących możliwości dzielenia zamówień na części.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zasada proporcjonalności

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wyjaśnianie treści ogłoszenia o zamówieniu i siwz

Za przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu i siwz odpowiedzialny jest zamawiający i nie może on skutkami swojego nienależytego działania w tym zakresie obciążać wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu

Omawiamy kwestie związane z wprowadzeniem do obrotu wyrobów budowlanych i ich udostępnianiem na rynku oraz zasady kontroli wyrobów budowlanych.   

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Odrzucając ofertę, wykluczając wykonawcę albo unieważniając postępowanie o zamówienie publiczne, zamawiający zobligowany jest do wskazania uzasadnienia faktycznego i prawnego dla podejmowanej czynności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne