Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Luty 2017 - spis treści

Opinie

Jakie przepisy pzp mają zastosowanie – i kiedy – do udzielania zamówień na infrastrukturę krytyczną?

W wyniku nowelizacji z czerwca ubiegłego roku wprowadzono do pzp przepis art. 131a ust. 1a, wskutek czego zamawiający sektorowi (choćby zajmujący się dostawą wody, energii elektrycznej) w przypadku zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej mają obowiązek stosowania postanowień Rozdziału 4a Działu III pzp („Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”), z równoczesnym wyłączeniem stosowania przepisów Rozdziału 5 („Zamówienia sektorowe”).

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie przepisy pzp mają zastosowanie – i kiedy – do udzielania zamówień na infrastrukturę krytyczną?

Artykuł 131a ust. 1a pzp ma na celu ochronę strategicznego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przy udzielaniu zamówień publicznych dotyczących infrastruktury krytycznej. W ocenie ustawodawcy wykaz infrastruktury krytycznej w świetle ustawy o zarządzaniu kryzysowym ma walor informacji niejawnej.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa punktu zbiórki odpadów

Głównym dążeniem UE jest stworzenie społeczeństwa recyklingu, unikającego wytwarzania odpadów oraz wykorzystującego odpady jako zasoby. Istotnym elementem w osiągnięciu tego celu jest tworzenie tzw. PSZOK-ów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

W związku ze zmianą przepisów o zamówieniach publicznych zmienił się zakres informacji, których wykazanie w rocznym sprawozdaniu o zamówieniach jest wymagane zgodnie z nowym rozporządzeniem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odpowiedzialność za zamówienia bagatelne

W niektórych kręgach przyjęto, że wydatki do 30 000 euro nie są zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 4 pkt 8 pzp. Tymczasem błędna interpretacja tego przepisu może skutkować poważnymi uchybieniami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzorcowe klauzule IT

Klauzule umowne przygotowane na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji mogą być przez zamawiających wykorzystane podczas konstruowania wzoru umowy lub jej istotnych postanowień, przy uwzględnieniu specyfiki danego projektu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Brexit a zamówienia publiczne

Analizujemy możliwe modele uregulowania kwestii związanych z zamówieniami publicznymi w państwach Zjednoczonego Królestwa po jego wyjściu ze struktur Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Infrastruktura krytyczna

Regulacje dotyczące zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa zostały wzbogacone o dodany do art. 131a pzp ustęp 1a. Zgodnie z jego treścią regulacje te należy stosować do zamówień związanych z infrastrukturą krytyczną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Projekty z zakresu nauki

Dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, których wartość jest mniejsza od progów unijnych, są wyłączone z reżimu pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasady publikowania ogłoszeń

Zamawiający ma obowiązek upubliczniania informacji o postępowaniach przez zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w zależności od wartości zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przepisy dotyczące podwykonawstwa

W wyniku nowelizacji przepisy o podwykonawstwie przeszły dużą metamorfozę. Celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych obecnie obowiązujących w tym zakresie regulacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja wadialna a konsorcjum

W ostatnim czasie odżyła dyskusja dotycząca gwarancji wadialnej wystawianej na tylko jednego z konsorcjantów. Czy taka gwarancja jest ważna, mimo że nie wskazuje wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szacowanie wartości zamówienia w projekcie partnerskim

W jaki sposób należy szacować wartość zamówień udzielanych w ramach projektu, który jest realizowany wspólnie przez kilka podmiotów, w żaden sposób ze sobą niepowiązanych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Upływ terminu realizacji zamówienia

Omawiamy możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z upływem terminu realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zamówienia z art. 131a ust. 1a pzp

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

ABC WYKONAWCY: Gdzie szukać informacji o zamówieniach?

Publikacja ogłoszeń o zamówieniu publicznym stanowi gwarancję jawności oraz konkurencyjności systemu zamówień publicznych. Dzięki publikacji ogłoszenia mamy zapewnioną informację o planowanych lub wszczętych postępowaniach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Rola sekretarza jst

Sekretarz powinien merytorycznie wspierać kierownika urzędu lub starostwa w zarządzaniu organizacją zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia w Ukrainie

Udział polskich wykonawców w zamówieniach publicznych w Ukrainie może stanowić interesujący kierunek zbytu produktów wytwarzanych przez polskie firmy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu

Przepis art. 93 ust. 4 pzp mówi, że w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. Przywilej ten obejmuje jednak tylko tych wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne