Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Styczeń 2017 - spis treści

Opinie

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców po nowelizacji

W przetargach o wartości poniżej progów unijnych wykonawca musi być pewny, że podmiot, na którego potencjale polega w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, nie podlega wykluczeniu z postępowania. To wykonawca składa oświadczenie o tym, że ten podmiot takiemu wykluczeniu nie podlega.

dostępny w całości Czytaj więcej

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców po nowelizacji

Warunki udziału są jednym z najważniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla zamawiającego stanowią klucz selekcji wykonawców w celu ograniczenia ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub takiego, w stosunku do którego zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Dla wykonawców są zaś one podstawą oceny własnych możliwości i podjęcia decyzji o samodzielnym bądź wspólnym ubieganiu się o zamówienie.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawianie artykułów biurowych

Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych, zamawiający powinien rozważyć zastosowanie kryterium jakości, a także żądanie próbek.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Odstąpienie od umowy

Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Nie zawsze jednak zamawiający kierują się tą starorzymską zasadą, często nadużywając przepisu art. 145 ust. 1.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprawa C-6/15

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w lipcu 2016 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące momentu podania oferentom informacji o metodzie oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowelizacja a rozwój MŚP

Omawiamy najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy – zarówno te ułatwiające podmiotom z sektora MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, jak i te, które stanowią barierę w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowań w dziedzinie OiB

Obszar zamówień obronnych wymaga znajomości wielu aktów normatywnych. Decyzja o tym, czy zamówienia powinny być objęte wyłączeniem stosowania pzp, musi być poprzedzona dogłębną analizą każdego przypadku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kompetencje i uprawnienia

W jakich sytuacjach zamawiający – w ramach warunków udziału w postępowaniu – może żądać od wykonawcy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Ostatnie zmiany przepisów odnoszących się do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz do kwestii związanych z wykazaniem spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu są istotne z punktu widzenia wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdolność techniczna lub zawodowa

Omawiamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i dokumenty na ich potwierdzenie, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy o pracę w zamówieniach

Wymóg dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę osób realizujących zamówienie oraz obowiązek dokumentowania tego zatrudnienia przez wykonawców budzą wiele wątpliwości wśród zamawiających.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaskarżenie wyboru oferty

W postępowaniach poniżej progów unijnych powstał spór dotyczący zakresu zaskarżenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to konsekwencja niejasnych przepisów, które stwarzają pole do odmiennych interpretacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Warunki udziału w postępowaniu

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

II Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Ogólnopolska konferencja dotycząca zagadnień z zakresu odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych, rachunkowości sprawozdawczości i kontroli finansowej

dostępny w całości Czytaj więcej

ABC WYKONAWCY: Podstawowe pojęcia

Nowy rok otwieramy nową rubryką, w ramach której będą omawiane najistotniejsze z punktu widzenia wykonawców zagadnienia związane z ubieganiem się o zamówienie publiczne. W niniejszym opracowaniu prezentujemy kluczowe pojęcia i zasady.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

27 września ub.r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, określając w ten sposób cele i sposoby dostarczania efektywnych e-usług publicznych obywatelom i przedsiębiorcom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Centra usług wspólnych

Administracja państwowa od kilku lat korzysta z możliwości oferowanych przez centra usług wspólnych. Również samorządy zakładają centra usługowe, wspierając w ten sposób ideę smart city.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Pisemność oświadczenia składanego przez kierownika zamawiającego

Przepis art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazuje, że niezłożenie przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą po stronie zamawiającego i wykonującą czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne