Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Styczeń 2017 - spis treści

Opinie

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców po nowelizacji

W przetargach o wartości poniżej progów unijnych wykonawca musi być pewny, że podmiot, na którego potencjale polega w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, nie podlega wykluczeniu z postępowania. To wykonawca składa oświadczenie o tym, że ten podmiot takiemu wykluczeniu nie podlega.

dostępny w całości Czytaj więcej

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców po nowelizacji

Warunki udziału są jednym z najważniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla zamawiającego stanowią klucz selekcji wykonawców w celu ograniczenia ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub takiego, w stosunku do którego zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Dla wykonawców są zaś one podstawą oceny własnych możliwości i podjęcia decyzji o samodzielnym bądź wspólnym ubieganiu się o zamówienie.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawianie artykułów biurowych

Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych, zamawiający powinien rozważyć zastosowanie kryterium jakości, a także żądanie próbek.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Odstąpienie od umowy

Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Nie zawsze jednak zamawiający kierują się tą starorzymską zasadą, często nadużywając przepisu art. 145 ust. 1.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprawa C-6/15

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w lipcu 2016 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące momentu podania oferentom informacji o metodzie oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowelizacja a rozwój MŚP

Omawiamy najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy – zarówno te ułatwiające podmiotom z sektora MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, jak i te, które stanowią barierę w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowań w dziedzinie OiB

Obszar zamówień obronnych wymaga znajomości wielu aktów normatywnych. Decyzja o tym, czy zamówienia powinny być objęte wyłączeniem stosowania pzp, musi być poprzedzona dogłębną analizą każdego przypadku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kompetencje i uprawnienia

W jakich sytuacjach zamawiający – w ramach warunków udziału w postępowaniu – może żądać od wykonawcy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Ostatnie zmiany przepisów odnoszących się do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz do kwestii związanych z wykazaniem spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu są istotne z punktu widzenia wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdolność techniczna lub zawodowa

Omawiamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i dokumenty na ich potwierdzenie, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy o pracę w zamówieniach

Wymóg dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę osób realizujących zamówienie oraz obowiązek dokumentowania tego zatrudnienia przez wykonawców budzą wiele wątpliwości wśród zamawiających.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaskarżenie wyboru oferty

W postępowaniach poniżej progów unijnych powstał spór dotyczący zakresu zaskarżenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to konsekwencja niejasnych przepisów, które stwarzają pole do odmiennych interpretacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Warunki udziału w postępowaniu

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

II Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Ogólnopolska konferencja dotycząca zagadnień z zakresu odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych, rachunkowości sprawozdawczości i kontroli finansowej

dostępny w całości Czytaj więcej

ABC WYKONAWCY: Podstawowe pojęcia

Nowy rok otwieramy nową rubryką, w ramach której będą omawiane najistotniejsze z punktu widzenia wykonawców zagadnienia związane z ubieganiem się o zamówienie publiczne. W niniejszym opracowaniu prezentujemy kluczowe pojęcia i zasady.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

27 września ub.r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, określając w ten sposób cele i sposoby dostarczania efektywnych e-usług publicznych obywatelom i przedsiębiorcom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Centra usług wspólnych

Administracja państwowa od kilku lat korzysta z możliwości oferowanych przez centra usług wspólnych. Również samorządy zakładają centra usługowe, wspierając w ten sposób ideę smart city.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Pisemność oświadczenia składanego przez kierownika zamawiającego

Przepis art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazuje, że niezłożenie przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą po stronie zamawiającego i wykonującą czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne