Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Grudzień 2016 - spis treści

Opinie

Jakie są wady i zalety pozaustawowego zlecania usług społecznych poniżej progu unijnego?

Zamówienia na tzw. usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych w dyrektywach pozostają poza zakresem zainteresowania ustawodawcy unijnego, ale już nie polskiego. Ten ostatni bowiem zdecydował się na uregulowanie również postępowań „podprogowych” na te usługi. Mamy zatem w pzp nowy rozdział 6, poświęcony usługom społecznym w ogóle, gdzie w art. 138o mowa jest właśnie o zamówieniach „podprogowych” w tym zakresie.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie są wady i zalety pozaustawowego zlecania usług społecznych poniżej progu unijnego?

Wskutek nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. uproszczono i odformalizowano procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w przypadku, gdy ich wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro lub 1 000 000 euro.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa paliwa

Długoterminowa umowa na dostarczanie większych ilości oleju napędowego pozwala zamawiającemu na dokonanie korzystnego zakupu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Pilna potrzeba

Nowelizacja pzp poszerzyła przesłanki zastosowania skróconego terminu składania ofert w przypadku pilnej konieczności. Zmiana polega na dodaniu do nich okoliczności, które mogą wynikać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasada przejrzystości postępowania

Zasada przejrzystości ma na celu zagwarantowanie upublicznienia informacji o zamówieniach w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz umożliwienia kontroli bezstronności procedur przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo opcji w zamówieniach (cz. 2)

Możliwość stosowania prawa opcji w zamówieniach publicznych nie wynika z art. 34 ust. 5 pzp, lecz z zasady swobody umów, wyrażonej w art. 3531 kodeksu cywilnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Naruszenia przy zlecaniu usług prawniczych

Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazują, że zamawianie usług prawniczych nie zawsze odbywa się zgodnie z prawem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Praktyczne spojrzenie na usługi społeczne

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, zamawiający mają dość dużą swobodę. Muszą jednak pamiętać o respektowaniu podstawowych zasad – przejrzystości działania i równego traktowania wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aktualność oświadczeń i dokumentów

W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę na podstawie art. 25a i art. 26 ust. 1 i 2 pzp ustawodawca wymaga wprost, by były one aktualne na dzień złożenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zobowiązania wynikające z kryterium

W jaki sposób zamawiający powinien się zabezpieczyć przed sytuacją, w której na etapie realizacji zamówienia wykonawca nie dotrzymuje kryteriów oceny ofert, mimo że jego oferta w trakcie procedury przetargowej wykazywała ich spełnianie?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Żądanie danych podwykonawcy

Omawiamy kwestie związane z informowaniem zamawiającego o danych kontaktowych dotyczących podwykonawców zamówienia publicznego w kontekście regulacji art. 36b pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pełnomocnictwo po nowelizacji

Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz te związane ze środkami ochrony prawnej, a także korespondencja z zamawiającym wymagają wykazania prawidłowego umocowania osoby dokonującej tych czynności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wydatki w instytucjach kultury

Od 2017 r. zamawiający będą mieli obowiązek zamieszczenia planu postępowań o udzielenie zamówień na swojej stronie internetowej. Dla zamawiających działających w obszarze kultury nie będzie to jednak jedyny plan wydatków, jaki muszą posiadać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zamawianie usług społecznych

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzór dokumentu

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji (art. 25a ust. 1 pzp)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Środki ochrony prawnej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zwalczanie korupcji w zamówieniach

Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma na celu m.in. wykrywanie nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych oraz wydatkowania środków publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Zgodność treści oferty

Gdy treść oferty nie odpowiada treści siwz, zamawiający zobowiązany jest do jej odrzucenia na podstawie przepisu art. 89 ust. 2 pzp. Mimo faktu, że przepis ten obowiązuje już od wielu lat (tegoroczna lipcowa nowelizacja pzp nie zmieniła jego treści), zamawiający nadal mają problem z jego stosowaniem. Problemy te każdego roku odzwierciedla bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne