Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Grudzień 2016 - spis treści

Opinie

Jakie są wady i zalety pozaustawowego zlecania usług społecznych poniżej progu unijnego?

Zamówienia na tzw. usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych w dyrektywach pozostają poza zakresem zainteresowania ustawodawcy unijnego, ale już nie polskiego. Ten ostatni bowiem zdecydował się na uregulowanie również postępowań „podprogowych” na te usługi. Mamy zatem w pzp nowy rozdział 6, poświęcony usługom społecznym w ogóle, gdzie w art. 138o mowa jest właśnie o zamówieniach „podprogowych” w tym zakresie.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie są wady i zalety pozaustawowego zlecania usług społecznych poniżej progu unijnego?

Wskutek nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. uproszczono i odformalizowano procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w przypadku, gdy ich wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro lub 1 000 000 euro.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa paliwa

Długoterminowa umowa na dostarczanie większych ilości oleju napędowego pozwala zamawiającemu na dokonanie korzystnego zakupu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Pilna potrzeba

Nowelizacja pzp poszerzyła przesłanki zastosowania skróconego terminu składania ofert w przypadku pilnej konieczności. Zmiana polega na dodaniu do nich okoliczności, które mogą wynikać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasada przejrzystości postępowania

Zasada przejrzystości ma na celu zagwarantowanie upublicznienia informacji o zamówieniach w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz umożliwienia kontroli bezstronności procedur przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo opcji w zamówieniach (cz. 2)

Możliwość stosowania prawa opcji w zamówieniach publicznych nie wynika z art. 34 ust. 5 pzp, lecz z zasady swobody umów, wyrażonej w art. 3531 kodeksu cywilnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Naruszenia przy zlecaniu usług prawniczych

Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazują, że zamawianie usług prawniczych nie zawsze odbywa się zgodnie z prawem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Praktyczne spojrzenie na usługi społeczne

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, zamawiający mają dość dużą swobodę. Muszą jednak pamiętać o respektowaniu podstawowych zasad – przejrzystości działania i równego traktowania wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aktualność oświadczeń i dokumentów

W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę na podstawie art. 25a i art. 26 ust. 1 i 2 pzp ustawodawca wymaga wprost, by były one aktualne na dzień złożenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zobowiązania wynikające z kryterium

W jaki sposób zamawiający powinien się zabezpieczyć przed sytuacją, w której na etapie realizacji zamówienia wykonawca nie dotrzymuje kryteriów oceny ofert, mimo że jego oferta w trakcie procedury przetargowej wykazywała ich spełnianie?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Żądanie danych podwykonawcy

Omawiamy kwestie związane z informowaniem zamawiającego o danych kontaktowych dotyczących podwykonawców zamówienia publicznego w kontekście regulacji art. 36b pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pełnomocnictwo po nowelizacji

Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz te związane ze środkami ochrony prawnej, a także korespondencja z zamawiającym wymagają wykazania prawidłowego umocowania osoby dokonującej tych czynności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wydatki w instytucjach kultury

Od 2017 r. zamawiający będą mieli obowiązek zamieszczenia planu postępowań o udzielenie zamówień na swojej stronie internetowej. Dla zamawiających działających w obszarze kultury nie będzie to jednak jedyny plan wydatków, jaki muszą posiadać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zamawianie usług społecznych

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzór dokumentu

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji (art. 25a ust. 1 pzp)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Środki ochrony prawnej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zwalczanie korupcji w zamówieniach

Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma na celu m.in. wykrywanie nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych oraz wydatkowania środków publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Zgodność treści oferty

Gdy treść oferty nie odpowiada treści siwz, zamawiający zobowiązany jest do jej odrzucenia na podstawie przepisu art. 89 ust. 2 pzp. Mimo faktu, że przepis ten obowiązuje już od wielu lat (tegoroczna lipcowa nowelizacja pzp nie zmieniła jego treści), zamawiający nadal mają problem z jego stosowaniem. Problemy te każdego roku odzwierciedla bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne