Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Listopad 2016 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

XI Forum Przetargów Publicznych – relacja

Tegoroczne Forum Przetargów Publicznych już po raz jedenasty zgromadziło specjalistów i praktyków zamówień publicznych. W tym roku celem konferencji była wymiana doświadczeń i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych w kontekście obowiązującej od kilku miesięcy znowelizowanej ustawy.

dostępny w całości Czytaj więcej

Kryształy Przetargów Publicznych 2016

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą galą, podczas której wręczono nagrody dla zamawiających i wykonawców za wzorowo zrealizowane zamówienia publiczne.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opinie

Przesłanki odrzucenia oferty po nowelizacji – czy teraz łatwiej jest odrzucić ofertę?

Nowelizacja pzp, która obowiązuje od 28 lipca 2016 r., zmieniła katalog przesłanek odrzucenia oferty.

dostępny w całości Czytaj więcej

Przesłanki odrzucenia oferty po nowelizacji – czy teraz łatwiej jest odrzucić ofertę?

Po nowelizacji trudniej będzie odrzucić ofertę w sytuacji, gdy wykonawca nie potwierdzi spełniania norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, ale potwierdzi przez złożenie odpowiednich certyfikatów lub innych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa serwera

Podstawową trudnością opisu przedmiotu zamówienia na dostawę serwera jest konieczność opisania parametrów zamawianego sprzętu i przygotowanie postępowania nie tylko zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pzp, ale i z wiedzą informatyczną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zamówienia obronne – lista uzbrojenia

Pomocnym narzędziem dla zamawiających z dziedziny OiB jest lista określona przez Ministra Gospodarki w rozporządzeniu w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo opcji w zamówieniach (cz. 1)

Z uwagi na to, że w przepisach prawa polskiego brakuje definicji legalnej prawa opcji, definicję tę, a także wzorzec stosowania tej instytucji, należy rekonstruować na podstawie praktyki, dorobku doktryny i judykatury oraz przepisów prawa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawa własności intelektualnej

W kwietniu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała rezultaty konsultacji społecznych w sprawie praw własności intelektualnej w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Nowe przesłanki odrzucenia oferty

Nieprawidłowość, nieodpowiedniość, niedopuszczalność – nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca bieżącego roku wprowadziła zmienione podstawy odrzucenia oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia uzupełniające

Po nowelizacji pzp zamawiający nadal będzie mógł udzielać zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przesłanki uprawniające go do udzielania takich zamówień uległy jednak zmianie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe zasady sporządzania protokołu

Po uchwaleniu nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. Minister Rozwoju wydał nowe rozporządzenie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udział w przygotowaniu postępowania

Czy wykonawcy, którzy pomogli zamawiającemu w oszacowaniu wartości zamówienia, podlegają przesłance wykluczenia z postępowania jako osoby biorące udział w jego przygotowaniu?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oświadczenia i dokumenty

Obok warunków udziału w postępowaniu zamawiający określa wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Odrzucenie oferty

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Wykluczenie, odrzucenie, wybór, unieważnienie

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego tylko częściowo powielają dotychczasowe regulacje. Wprowadzają nowe rozwiązania i precyzyjniej regulują relację między ponownym wykorzystywaniem a prawami własności intelektualnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Pojęcie siły wyższej

Częstą praktyką zamawiających jest zawieranie w umowach o zamówienie publiczne klauzul definiujących siłę wyższą, której wystąpienie zwolni wykonawcę od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne