Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Wrzesień 2016 - spis treści

Opinie

Jaka jest rola kryteriów selekcji w procesie oceny wykonawców ubiegających się o zamówienia?

Rzeczywistość zamówień publicznych, w jakiej znaleźliśmy się po 28 lipca 2016 r., to nie tylko nowe brzmienie starych przepisów, ale również szereg niezdefiniowanych dotychczas w polskim systemie instytucji. Jedną z nich są kryteria selekcji. W założeniu mają one służyć temu, aby zamawiający – w procedurach kilkustopniowych – dopuścił do składania ofert tylko tych wykonawców, którzy w jego ocenie dają najlepszą rękojmię wykonania zamówienia na najwyższym możliwym poziomie.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka jest rola kryteriów selekcji w procesie oceny wykonawców ubiegających się o zamówienia?

Kryteria selekcji zostały wprowadzone przez ustawodawcę do systemu pzp w drodze ostatniej nowelizacji. W art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych określono je jako obiektywne i niedyskryminacyjne. Mają one zastosowanie w wieloetapowych postępowaniach o udzielenie zamówienia, a ich celem jest ograniczenie liczby wykonawców (tak by nie przekraczała ona 20 – jak wskazano w art. 51 ust. 1 pzp), którzy po ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostaną zaproszeni odpowiednio do złożenia ofert, złożenia ofert wstępnych lub do dialogu konkurencyjnego.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Normy a standardy jakości

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie oczekiwanej jakości może nastąpić m.in. dzięki odniesieniu się do norm lub europejskich ocen technicznych. Takiemu określeniu musi towarzyszyć jednak wyrażenie „lub równoważne”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Ujemna cena jednostkowa

Czy wykonawca zamówienia publicznego może „dopłacać” do wykonania części tego zamówienia?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprawa C-324/14

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w kwietniu 2016 r. w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co ogranicza zamówienia obronne?

W dziedzinie obronności i bezpieczeństwa zamawiający mają trudności ze stosowaniem art. 131a pzp, gdy przedmiot zamówienia powinien być kwalifikowany jako „sprzęt wojskowy” lub „newralgiczny”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kryteria oceny ofert – najważniejsze zmiany

Właściwy dobór kryteriów jest jednym z najistotniejszych zadań zamawiającego, determinuje on bowiem czynność wyboru oferty. Warto zatem prześledzić wprowadzone najnowszą nowelizacją zmiany dotyczące tej kwestii.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rażąco niska cena a kryterium kosztu

W wyniku nowelizacji ustawodawca wprowadził zmiany w obrębie przepisów dotyczących rażąco niskiej ceny lub kosztu oraz podstaw wzywania wykonawców do składania wyjaśnień w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryteria selekcji w przetargach

Zgodnie z nowymi przepisami w procedurach wieloetapowych, w celu zmniejszenia liczby wykonawców uprawnionych do złożenia oferty, zamawiający stosuje kryteria selekcji, tworząc w ten sposób tzw. krótką listę wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Komisja przetargowa a zespół do nadzoru

Dodając do pzp artykuł 20a, ustawodawca wprowadził do systemu zamówień publicznych nową instytucję, której celem jest zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dialog techniczny po nowelizacji

Nowelizacja pzp, mająca na celu wdrożenie przepisów dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE, będzie wymagać zarówno od zamawiających, jak i od wykonawców istotnej zmiany dotychczasowej praktyki w zakresie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podmiot trzeci a kryteria selekcji

Usunięcie, w trakcie procesu legislacyjnego, słów „kryteria selekcji” z art. 22a pzp nie przesądza o tym, że wykonawca nie może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego w celu zakwalifikowania się do kolejnej fazy postępowania wieloetapowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie dokumentów

Zmiana art. 22 i 24 pzp, odnoszących się odpowiednio do warunków udziału i przesłanek wykluczenia, wymusiła publikację nowego rozporządzenia określającego rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Kryteria selekcji

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Ocena i badanie ofert

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Naruszenie integralności informacji

Za uzyskanie dostępu do informacji przez osobę, dla której informacja ta nie była przeznaczona, grozi odpowiedzialność karna. Ale sankcjami objęte jest też m.in. zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Doskonalenie kadr

Osoby, które dokonują opisu przedmiotu zamówienia, będące bezpośrednimi użytkownikami zamawianego sprzętu, poza wiedzą specjalistyczną powinny wykazać się także znajomością zasad wynikających z pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Poprawność zmiany złożonej oferty

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne