Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Sierpień 2016 - spis treści

Opinie

Czy procedura self-cleaning jest szansą dla wykonawcy na pozostanie w postępowaniu?

Nowością w polskim systemie zamówień publicznych jest aktualnie zaimplementowana (wywodząca się z art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE) instytucja samooczyszczenia (ang. self-cleaning), która umożliwia wykonawcy podjęcie określonych działań w celu uniknięcia wykluczenia z postępowania, nawet w sytuacji gdy istnieją wobec niego przesłanki wykluczenia.

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy procedura self-cleaning jest szansą dla wykonawcy na pozostanie w postępowaniu?

W drodze ostatniej nowelizacji zaimplementowano do ustawy Prawo zamówień publicznych instytucję self-cleaning, czyli samooczyszczenia przez wykonawcę. Nowe brzmienie regulacji dotyczących wykluczenia wykonawcy z postępowania wskazano w art. 24, przy czym w przypadku przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 wykonawca ma prawo skorzystać z tej nowo wprowadzonej instytucji.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zlecenie wykonania usług kontroli

Instytucja kontrolująca nie zawsze ma możliwość zrealizowania, przy wykorzystaniu tylko własnych zasobów kadrowych, kontroli postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzanych przez inne instytucje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Rękojmia za wady a gwarancja jakości

Zamawiający, w celu realizacji swoich interesów dotyczących jakości przedmiotu zamówienia, ma możliwość wyboru reżimu prawnego, na podstawie którego będzie realizował swoje uprawnienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Naśladownictwo produktu

Jakikolwiek generalny zakaz prawny naśladowania jest niemożliwy do zaakceptowania – prowadziłby on do stagnacji w gospodarce. Gdzie jednak przebiega granica między naśladownictwem dozwolonym a tym, które stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Stosowanie klauzul społecznych

Na gruncie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotychczasowy zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych został poszerzony.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ochrona tajemnicy

W świetle artykułu 266 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny może zostać pozbawiony wolności nawet na trzy lata. Wyjaśniamy, jakie czyny wiążą się z realną groźbą poniesienia takiej kary.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Przesłanki wykluczenia po nowelizacji

Implementacja art. 57 dyrektywy 2014/24/UE wymusiła wykreślenie dotychczasowych przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2–11 oraz ust. 2 i 2a pzp. W ich miejsce ustawodawca wprowadził nowe przepisy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe zasady jawności

Nowelizacja pzp wprowadza zmiany m.in. w zakresie zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która jest jedną z podstawowych zasad prowadzenia postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia na usługi pocztowe

Czy wykonawca niebędący operatorem wyznaczonym ma możliwość złożenia ważnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Działalność kulturalna a reżim pzp

Jak – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym – udzielać zamówień na dostawy i usługi z zakresu szeroko pojętej działalności kulturalnej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia bagatelne w samorządzie terytorialnym

Zamawiający musi pamiętać, że wydatkowanie środków publicznych – także w ramach zakupów nieprzekraczających progu bagatelności – wymaga przestrzegania art. 44 ust. 3 oraz art. 254 ufp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spory i kontrowersje wokół zmian w pzp

Po wielu miesiącach niepewności długo oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie. Czy jednak zmienione przepisy położą kres licznym wątpliwościom?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Przesłanki wykluczenia

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Tajemnica przedsiębiorstwa

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Ekologiczne zakupy

Prezentujemy porady Komisji Europejskiej dotyczące uwzględniania kwestii związanych z ochroną środowiska w trakcie udzielania i realizacji zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Nienaruszalność oferty do terminu jej otwarcia

Z art. 86 ust. 1 pzp wynika, że z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu wyznaczonego na ich otwarcie. Jak powinien się zachować zamawiający w sytuacji, gdy jednak dojdzie do przypadkowego otworzenia koperty zawierającej ofertę, zanim nadejdzie wyznaczona w ogłoszeniu i siwz chwila ich otwarcia?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne