Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Lipiec 2016 - spis treści

Opinie

Jak bardzo postępowanie w trybach podstawowych po nowelizacji będzie się różniło od dotychczasowego?

Oprócz wprowadzenia do pzp zapisów niezbędnych z punktu widzenia implementacji dyrektyw ustawodawca w drodze nowelizacji zmienił – dość radykalnie moim zdaniem – także przepisy dotyczące postępowań w trybach podstawowych.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak bardzo postępowanie w trybach podstawowych po nowelizacji będzie się różniło od dotychczasowego?

Po pierwsze, w nowych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia bardzo zmienią się rozdziały dotyczące warunków udziału i podstaw wykluczenia – będą one pisane „na nowo”. Co istotne – w każdym postępowaniu zamawiający będzie wprowadzał różne podstawy wykluczenia, oparte na tzw. katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 5 pzp). W postępowaniach poniżej progów unijnych zamawiający będzie konstruował oświadczenia dla wykonawców, które każdy z nich będzie musiał złożyć.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie spółki wodociągowej

Kierowanie przedsiębiorstwem zawsze związane jest z pewnym ryzykiem uzależnionym od rodzaju prowadzonej działalności oraz zdarzeń losowych. Ubezpieczenie jednostki może uratować ją przed poważnymi kłopotami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Odwołanie a prawo do sądu

Literalna interpretacja przepisów pzp odnoszących się do terminów na wniesienie odwołania może de facto pozbawić wykonawców prawa do sądu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kwalifikowalność robót zamiennych

Czy każda zmiana realizowanej umowy o zamówienie publiczne będzie możliwa do rozliczenia w ramach przyznanej dotacji unijnej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poradnik dla praktyków (cz. 2)

W jaki sposób uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia obronne w cywilnej gospodarce

Przepisy dyrektywy 2009/81/WE powinny być stosowane również w sektorze bezpieczeństwa niewojskowego, do zamówień, które posiadają cechy podobne do zamówień w sektorze obrony i mają charakter równie newralgiczny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Przygotowanie postępowania po nowelizacji

Zmienione przepisy pzp mogą spowodować powstanie pewnych wątpliwości interpretacyjnych. Zanim zostanie wypracowana nowa linia orzecznicza, warto stosować wykładnię celowościową i funkcjonalną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nadużycie prawa do wyjaśnienia siwz

Niektóre zachowania wykonawców, mimo że formalnie mogą się wydawać zgodne z regulacjami normatywnymi, wykraczają poza treść danego prawa podmiotowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aspekty społeczne związane z waloryzacją

Możliwość zmiany wynagrodzenia umownego wynika bezpośrednio z art. 142 ust. 5 pzp. Ten wyjątek od zasady niezmienności umowy podyktowany jest m.in. troską o sytuację ekonomiczną małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługa transportu sanitarnego

Czy umowę dotyczącą świadczenia usług transportu sanitarnego zamawiający może zawrzeć na podstawie konkursu ofert?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Przygotowanie postępowania

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

II Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej - relacja

Po raz drugi w połowie czerwca w Kołobrzegu miała miejsce konferencja o zamówieniach publicznych dedykowana kierownikom jednostek. Tegoroczne Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej było okazją do spotkania się z najlepszymi w kraju ekspertami i omówienia przepisów określających rolę kierownika jednostki w procesie udzielania zamówień publicznych, który w najbliższej przyszłości ulegnie zmianom w związku z nowelizacją pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Złożenie i otwarcie ofert

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zamówienia publiczne w PROW 2014–2020

Samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne będą mogły uzyskać dofinansowanie realizacji inwestycji, związanych m.in. z wykonywaniem niektórych zadań własnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

dostępny w całości Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Różnice między określeniem a opisem przedmiotu zamówienia

W pzp funkcjonują dwa pojęcia, których zamawiający czasami używają zamiennie: „opis przedmiotu zamówienia” oraz „określenie przedmiotu zamówienia”. Nie przez przypadek jednak ustawodawca rozróżnia oba te terminy, gdyż nie oznaczają one tego samego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne