Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Lipiec 2016 - spis treści

Opinie

Jak bardzo postępowanie w trybach podstawowych po nowelizacji będzie się różniło od dotychczasowego?

Oprócz wprowadzenia do pzp zapisów niezbędnych z punktu widzenia implementacji dyrektyw ustawodawca w drodze nowelizacji zmienił – dość radykalnie moim zdaniem – także przepisy dotyczące postępowań w trybach podstawowych.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak bardzo postępowanie w trybach podstawowych po nowelizacji będzie się różniło od dotychczasowego?

Po pierwsze, w nowych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia bardzo zmienią się rozdziały dotyczące warunków udziału i podstaw wykluczenia – będą one pisane „na nowo”. Co istotne – w każdym postępowaniu zamawiający będzie wprowadzał różne podstawy wykluczenia, oparte na tzw. katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 5 pzp). W postępowaniach poniżej progów unijnych zamawiający będzie konstruował oświadczenia dla wykonawców, które każdy z nich będzie musiał złożyć.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie spółki wodociągowej

Kierowanie przedsiębiorstwem zawsze związane jest z pewnym ryzykiem uzależnionym od rodzaju prowadzonej działalności oraz zdarzeń losowych. Ubezpieczenie jednostki może uratować ją przed poważnymi kłopotami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Odwołanie a prawo do sądu

Literalna interpretacja przepisów pzp odnoszących się do terminów na wniesienie odwołania może de facto pozbawić wykonawców prawa do sądu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kwalifikowalność robót zamiennych

Czy każda zmiana realizowanej umowy o zamówienie publiczne będzie możliwa do rozliczenia w ramach przyznanej dotacji unijnej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poradnik dla praktyków (cz. 2)

W jaki sposób uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia obronne w cywilnej gospodarce

Przepisy dyrektywy 2009/81/WE powinny być stosowane również w sektorze bezpieczeństwa niewojskowego, do zamówień, które posiadają cechy podobne do zamówień w sektorze obrony i mają charakter równie newralgiczny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Przygotowanie postępowania po nowelizacji

Zmienione przepisy pzp mogą spowodować powstanie pewnych wątpliwości interpretacyjnych. Zanim zostanie wypracowana nowa linia orzecznicza, warto stosować wykładnię celowościową i funkcjonalną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nadużycie prawa do wyjaśnienia siwz

Niektóre zachowania wykonawców, mimo że formalnie mogą się wydawać zgodne z regulacjami normatywnymi, wykraczają poza treść danego prawa podmiotowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aspekty społeczne związane z waloryzacją

Możliwość zmiany wynagrodzenia umownego wynika bezpośrednio z art. 142 ust. 5 pzp. Ten wyjątek od zasady niezmienności umowy podyktowany jest m.in. troską o sytuację ekonomiczną małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługa transportu sanitarnego

Czy umowę dotyczącą świadczenia usług transportu sanitarnego zamawiający może zawrzeć na podstawie konkursu ofert?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Przygotowanie postępowania

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

II Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej - relacja

Po raz drugi w połowie czerwca w Kołobrzegu miała miejsce konferencja o zamówieniach publicznych dedykowana kierownikom jednostek. Tegoroczne Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej było okazją do spotkania się z najlepszymi w kraju ekspertami i omówienia przepisów określających rolę kierownika jednostki w procesie udzielania zamówień publicznych, który w najbliższej przyszłości ulegnie zmianom w związku z nowelizacją pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Złożenie i otwarcie ofert

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zamówienia publiczne w PROW 2014–2020

Samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne będą mogły uzyskać dofinansowanie realizacji inwestycji, związanych m.in. z wykonywaniem niektórych zadań własnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

dostępny w całości Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Różnice między określeniem a opisem przedmiotu zamówienia

W pzp funkcjonują dwa pojęcia, których zamawiający czasami używają zamiennie: „opis przedmiotu zamówienia” oraz „określenie przedmiotu zamówienia”. Nie przez przypadek jednak ustawodawca rozróżnia oba te terminy, gdyż nie oznaczają one tego samego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne