Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Czerwiec 2016 - spis treści

Opinie

Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału w praktyce

Wprowadzenie do pzp, w drodze nowelizacji, artykułu 22a ust. 4 oznacza, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, ale tylko wtedy, gdy podmioty te będą wykonywały roboty budowlane lub usługi, do realizacji których ich zdolności są wymagane.

dostępny w całości Czytaj więcej

Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału w praktyce

Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału, do którego się zobowiązał wobec wykonawcy (umożliwiając mu ubieganie się o zamówienie publiczne), wyznaczane są w obowiązującym wciąż art. 26 ust. 2e pzp, a także w treści zobowiązania, jakie podmiot trzeci podpisał.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup żywności do szkół

Zamawiający musi w sposób bezpieczny realizować bieżącą usługę żywieniową dla dzieci na podstawie prawnych i merytorycznych przesłanek, które będzie potrafił następnie obronić przed organami kontroli zewnętrznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które mają być wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Środki ochrony prawnej (cz. 2)

Prezentujemy głos w debacie na temat instytucji powoływanych w celu rozstrzygania sporów powstałych na gruncie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nadużycia finansowe (cz. 2)

Przepisy prawa upoważniają wiele instytucji do odpowiedniego reagowania w razie stwierdzenia podejrzenia wystąpienia nadużyć lub nieprawidłowości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poradnik dla praktyków (cz. 1)

W jaki sposób uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Udział podmiotu trzeciego w postępowaniu

Omawiamy nowe regulacje dotyczące kwestii związanych z udostępnianiem zasobów podmiotu trzeciego, zaproponowane w ramach nowelizacji pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi prawne

W drodze nowelizacji do pzp zostanie implementowany m.in. art. 10 lit. d dyrektywy 2014/24/UE, wyłączający usługi prawnicze spod reżimu stosowania procedur przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwrócony VAT

Czy wykonawca zawsze ma obowiązek złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 91 ust. 3a pzp? Jakie są skutki jego niezłożenia?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędy w siwz

Jak traktować błędy, które popełnia zamawiający w siwz? Jakie są skutki pojawienia się rozbieżności? Czy zamawiający ma prawo – tak jak wykonawca – popełnić „oczywiste omyłki”?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjaśnienie oferty a korekta omyłki

Cecha oczywistości omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2, stoi w sprzeczności z koniecznością żądania od wykonawcy wyjaśnienia treści oferty, do którego uprawnia zamawiającego art. 87 ust. 1 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezprawne zatrzymanie wadium

Zasadność zatrzymania wadium aktualizuje się w sytuacji, gdy wezwany do uzupełnienia dokumentu wykonawca celowo nie przedłoży go zamawiającemu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Potencjał podmiotu trzeciego

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Kryteria oceny ofert

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Wady dokumentacji

W przypadku stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych wad w dokumentacji projektowej zamawiający posiada uprawnienie żądania usunięcia wad lub wymiany projektu na nowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Formy porozumiewania się

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 27 ust. 1 pzp zamawiający wskazuje w siwz formę porozumiewania się z wykonawcami w toku postępowania o zamówienie publiczne (droga elektroniczna, faks lub forma pisemna). Równocześnie, dla ułatwienia przygotowania oferty przez wykonawcę, we wzorze formularza oferty przewidywane jest właściwe miejsce na wpisanie adresu siedziby wykonawcy, adresu jego poczty elektronicznej i/lub numeru faksu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne