Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Maj 2016 - spis treści

Opinie

Granice własnej interpretacji przez wykonawców wymogów siwz dotyczących innowacyjnego przedmiotu zamówienia

Innowacyjny przedmiot zamówienia cechuje się tym, że zawiera w sobie dużą liczbę elementów nieznanych zamawiającemu na etapie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że opis ten będzie stanowił pewien pomysł, który ma zostać urzeczywistniony przez wykonawcę w efekcie zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w całości Czytaj więcej

Granice własnej interpretacji przez wykonawców wymogów siwz dotyczących innowacyjnego przedmiotu zamówienia

Wydaje się, że ustawowe wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia utrudniają osiągnięcie innowacyjności – w art. 29 ust. 1 pzp wskazano, że przedmiot ma być opisany w sposób jednoznaczny. Oznacza to, że w typowych trybach „otwartych” innowacyjny przedmiot zamówienia może nie występować.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne może przynieść znaczne korzyści. Jednak aby efekty były jak najbardziej satysfakcjonujące, należy precyzyjnie opisać wymagania techniczne wobec zamawianego oświetlenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Rozwiązania równoważne

W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, możliwe jest opisanie go przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, pod warunkiem dopuszczenia równoważności oferowanych rozwiązań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Implementacja dyrektywy 2009/81/WE

Pod koniec lat 90. XX w. na zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa przeznaczano rocznie niemal połowę budżetu obronnego wszystkich krajów UE. Celem dyrektywy obronnej jest uregulowanie tego rynku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nadużycia finansowe (cz. 1)

Wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania w procesach związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014–2020 to kluczowy element tworzenia wiarygodności i zaufania oraz dbałości o dobry wizerunek funduszy europejskich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Środki ochrony prawnej (cz. 1)

Prezentujemy głos w debacie na temat prowadzonych prac nowelizacyjnych nad pzp, zwłaszcza w kontekście przepisów dotyczących rozstrzygania sporów powstałych na gruncie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Innowacyjne zamówienia publiczne

Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie innowacyjności. Czym jest innowacyjność i czy polscy zamawiający są gotowi na takie zmiany?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędny szacunek zamawiającego

Praktyka badania ofert pod kątem realności zaoferowanej ceny stawia pytanie o to, czy zaniżenie ceny w stosunku do wartości szacunkowej zamówienia zawsze świadczyć będzie o jej rażąco niskim charakterze.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prekwalifikacja w przetargu ograniczonym

Do etapu składania ofert w przetargu ograniczonym nie można zaprosić więcej niż dwudziestu wykonawców. Stąd wybór tego trybu nie zawsze jest korzystny, ze względu na możliwość ograniczania konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dodatkowe źródła finansowania

Zapotrzebowania instytucji kultury są często większe niż przekazywane im dotacje, dlatego instytucje te na własną rękę starają się zdobyć dodatkowe środki. Gdzie zatem szukać pieniędzy i jak traktować możliwe dzięki nim wydatki?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi społeczne, usługi szczególne

Ponieważ niektóre usługi ze względu na swój charakter nadal mają ograniczony wymiar transgraniczny, ustawodawca europejski dopuścił w ich przypadku zastosowanie łagodniejszego reżimu udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Utajenie oferty

Zastrzegając poufny charakter informacji zawartych w dokumentach składanych w postępowaniu, wykonawca musi wykazać zamawiającemu, że informacje te rzeczywiście posiadają przymiot tajemnicy przedsiębiorstwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pułapki oceny wielokryterialnej

Architektura kryteriów powinna być dostosowana do faktycznych potrzeb zamawiającego, czyli odzwierciedlać jego cele. Optymalne wykorzystanie narzędzia wielokryterialnej oceny wymaga jednak pewnej wiedzy i umiejętności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Innowacyjność w zamówieniach

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Informacje niejawne

Informacja niejawna – to termin prawny, który został zdefiniowany w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. i oznacza informację, która wymaga szczególnej ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażenia, także w trakcie jej opracowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Wadium jako zabezpieczenie oferty

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Tajne i ściśle tajne

Istotą określenia danych informacji klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” jest zapobieganie ich nieuprawnionemu ujawnieniu. Wysokie sankcje za ujawnienie tych informacji są uzasadnione ich wagą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Kryteria inne niż cena

Z art. 91 ust. 2 i 2a pzp wynika, że kryteriami oceny ofert są: cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, przy czym cena może być jedynym kryterium tylko wówczas, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne