Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kwiecień 2016 - spis treści

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

III Forum zamówień publicznycH na roboty budowlane - 29 lutego–2 marca 2016 r.

Realizacja procesu budowlanego z perspektywy zamawiających i wykonawców

dostępny w całości Czytaj więcej

Opinie

Czym są dowolne środki dowodowe w procesie oceny poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przez wykonawcę?

W praktyce zamówień publicznych ocena wiarygodności i rzetelności wykonawcy niejednokrotnie sprawia zamawiającym kłopot. Czynności realizowane na podstawie art. 24 ust. 2a pzp mają umożliwić zamawiającemu określenie, czy wykonawca w sposób prawidłowy wykona zamówienie.

dostępny w całości Czytaj więcej

Czym są dowolne środki dowodowe w procesie oceny poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przez wykonawcę?

Ciężar decyzji, czy dany środek dowodowy – przyjęty przez zamawiającego do oceny poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przez wykonawcę – jest adekwatny, spoczywa na zamawiającym. Ustawodawca skonstruował art. 24 ust. 2a pzp, używając wyrażenia „w szczególności”, co oznacza, że zamawiający nie jest de facto w żaden sposób ograniczony w wyborze sposobu wykazania, że dany wykonawca poważnie naruszył obowiązki zawodowe w sposób zawiniony.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie studium wykonalności

Wzorem poprzednich lat także w obecnej perspektywie finansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych wymagane jest wykazanie zasadności i racjonalności wykonania przedsięwzięcia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Indywidualna interpretacja

W celu uniknięcia kłopotów związanych ze wskazywaniem przez wykonawców niewłaściwej stawki VAT w składanych ofertach zamawiający może wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędne informacje o produkcie

Brak dbałości członków komisji przetargowej podczas oceny zgodności oferowanych dostaw z treścią siwz może mieć niebagatelne konsekwencje nie tylko na gruncie pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Status KIO a problemy praktyczne

Spory o status Krajowej Izby Odwoławczej nie są tylko teoretyczne. Mają one realne przełożenie na praktyczne problemy zamawiających i wykonawców, zwłaszcza na etapie postępowania sądowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia udzielane przez instytucje UE

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w ostatnim czasie w sprawach będących rezultatem udzielania zamówień publicznych przez instytucje unijne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Czekając na zmiany

Zmiany, jakie ustawodawca przewiduje w prawie zamówień publicznych, mają doniosłe znaczenie i mogą całkowicie przemodelować istniejącą praktykę udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poważne naruszenie obowiązków zawodowych

Zamawiający, badając zdarzenia z przeszłości wykonawcy, musi rozstrzygnąć, czy wykonawca dopuścił się poważnych naruszeń zawodowych i czy były one zawinione. Jeśli tak, to wykonawcę należy wykluczyć z postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Stosowanie klauzul

Zgodnie z nowym obowiązkiem sprawozdawczym kierownicy jednostek administracji rządowej przekazują Prezesowi UZP coroczną informację o stosowaniu klauzul społecznych w udzielonych zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin płatności jako kryterium

Zastosowanie terminu płatności jako kryterium oceny ofert powinno być związane z przedmiotem zamówienia i uzasadnione jego specyfiką, a także obiektywnymi potrzebami zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zadania dotyczące rewitalizacji a pzp

Pod koniec zeszłego roku do wskazanego w art. 4 pzp katalogu zamówień, wobec których nie stosuje się przepisów pzp, dodano zamówienia związane z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Naruszenie obowiązków zawodowych

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Konferencja Praktyka Zamówień Publicznych w Niemczech i Austrii - 18 lutego 2016 r., Warszawa

Pierwsza w Polsce konferencja poświęcona systemowi zamówień w Niemczech i Austrii.

dostępny w całości Czytaj więcej

Wzór dokumentu

Wzór odwołania

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Forma dokumentów, oferty i komunikacji

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Działalność komornicza jako zamówienie

Od października 2015 r. komornicy zaczęli wystawiać faktury VAT za świadczenie czynności egzekucyjnych, wskutek czego wśród zamawiających powstały wątpliwości dotyczące klasyfikowania wydatku z tytułu takiej faktury.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Miarkowanie kar umownych

Prawie każda umowa o zamówienie publiczne zawiera zapisy dotyczące naliczania wykonawcy kar umownych. Ich katalog jest różny, jednak niemal zawsze zamawiający przewidują naliczanie kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne