Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Marzec 2016 - spis treści

Opinie

Jakie mogą być negatywne skutki zbyt szerokiego udzielania zamówień in-house?

Wśród zamówień świadczonych dla danej gminy można wyróżnić wiele rodzajów usług i dostaw, które ze swojej natury mają charakter komercyjny i są oferowane przez – konkurujące ze sobą – lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie mogą być negatywne skutki zbyt szerokiego udzielania zamówień in-house?

Jednym z celów systemu zamówień publicznych jest stymulowanie konkurencji i rozwoju przedsiębiorczości. Zamówienia typu in-house nie spełniają tego celu, bo mogą wyłączyć spod reżimu ustawy dużą liczbę zamówień, które będą zlecane z pominięciem procedury konkurencyjnej.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi drukarskie

Zamawianie kompleksowej usługi obejmującej zaprojektowanie, graficzne opracowanie, skład, a także druk materiałów stanowi nie lada wyzwanie dla zamawiającego na etapie opisywania przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Udział w postępowaniu a restrukturyzacja

Z jakimi utrudnieniami i dodatkowymi obowiązkami po stronie zamawiającego wiąże się udział restrukturyzowanego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie z nim umowy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Konkurencyjny wybór wykonawcy

Jak wyłaniać wykonawców zamówień współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014–2020 o wartościach, dla których nie stosuje się pzp, aby wydatek mógł być uznany za kwalifikowany?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Informacja publiczna a pzp

Kto i kiedy oraz w jakiej formie ma obowiązek udostępnić informację publiczną? Jaka jest odpowiedzialność z tym związana? Czym różni się informacja prosta od informacji przetworzonej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zrównoważone zamówienia publiczne

Prezentujemy zestawienie trzech orzeczeń TSUE, które odegrały istotną rolę w rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Powierzanie zadań i zawieranie umów

Jednostki samorządu terytorialnego w praktyce korzystają z możliwości wyłączenia reżimu pzp w przypadku powierzenia zadań swoim jednostkom podległym. Podstawą tego wyłączenia nie jest jednak art. 4 pkt 13 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwrócone zamówienia in-house

W drodze reformy systemu zamówień publicznych w UE prawodawca unijny skonkretyzował i opisał typy relacji zachodzących między zamawiającym a wykonawcą, które są wyłączone z zakresu stosowania dyrektyw zamówieniowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia in-house na usługi komunalne

Możliwość powierzenia realizacji zadań publicznych spółkom komunalnym z pominięciem przepisów pzp istnieje od lat. Pytanie, jak na tę sytuację wpłynie uregulowanie w prawie krajowym kwestii tzw. zamówień in-house, zwłaszcza w sektorze zagospodarowania odpadów komunalnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

JEDZ jako oświadczenie wykonawcy

Omawiamy rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., w którym ustanowiono standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kulturalne zamówienia

W przypadku niektórych wydatków, związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych albo z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów, nie trzeba stosować przepisów pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Komisja przetargowa a zespół projektowy

Czym różni się nowy podmiot, który ma być powoływany w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, od funkcjonującej dotychczas komisji przetargowej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Wątpliwości związane z zamówieniami in-house

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Zamówienia w skrócie

Rodzaje pełnomocnictw

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Warunki udziału w postępowaniu + dokumenty

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Projekt budowlany a projekt wykonawczy

Jeżeli rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym są sprzeczne lub niezgodne z projektem budowlanym, to nie mogą być uznane za wiążące.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy

Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązuje regulacja wskazana w art. 142 ust. 5 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne