Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Marzec 2016 - spis treści

Opinie

Jakie mogą być negatywne skutki zbyt szerokiego udzielania zamówień in-house?

Wśród zamówień świadczonych dla danej gminy można wyróżnić wiele rodzajów usług i dostaw, które ze swojej natury mają charakter komercyjny i są oferowane przez – konkurujące ze sobą – lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie mogą być negatywne skutki zbyt szerokiego udzielania zamówień in-house?

Jednym z celów systemu zamówień publicznych jest stymulowanie konkurencji i rozwoju przedsiębiorczości. Zamówienia typu in-house nie spełniają tego celu, bo mogą wyłączyć spod reżimu ustawy dużą liczbę zamówień, które będą zlecane z pominięciem procedury konkurencyjnej.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi drukarskie

Zamawianie kompleksowej usługi obejmującej zaprojektowanie, graficzne opracowanie, skład, a także druk materiałów stanowi nie lada wyzwanie dla zamawiającego na etapie opisywania przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Udział w postępowaniu a restrukturyzacja

Z jakimi utrudnieniami i dodatkowymi obowiązkami po stronie zamawiającego wiąże się udział restrukturyzowanego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie z nim umowy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Konkurencyjny wybór wykonawcy

Jak wyłaniać wykonawców zamówień współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014–2020 o wartościach, dla których nie stosuje się pzp, aby wydatek mógł być uznany za kwalifikowany?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Informacja publiczna a pzp

Kto i kiedy oraz w jakiej formie ma obowiązek udostępnić informację publiczną? Jaka jest odpowiedzialność z tym związana? Czym różni się informacja prosta od informacji przetworzonej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zrównoważone zamówienia publiczne

Prezentujemy zestawienie trzech orzeczeń TSUE, które odegrały istotną rolę w rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Powierzanie zadań i zawieranie umów

Jednostki samorządu terytorialnego w praktyce korzystają z możliwości wyłączenia reżimu pzp w przypadku powierzenia zadań swoim jednostkom podległym. Podstawą tego wyłączenia nie jest jednak art. 4 pkt 13 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwrócone zamówienia in-house

W drodze reformy systemu zamówień publicznych w UE prawodawca unijny skonkretyzował i opisał typy relacji zachodzących między zamawiającym a wykonawcą, które są wyłączone z zakresu stosowania dyrektyw zamówieniowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia in-house na usługi komunalne

Możliwość powierzenia realizacji zadań publicznych spółkom komunalnym z pominięciem przepisów pzp istnieje od lat. Pytanie, jak na tę sytuację wpłynie uregulowanie w prawie krajowym kwestii tzw. zamówień in-house, zwłaszcza w sektorze zagospodarowania odpadów komunalnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

JEDZ jako oświadczenie wykonawcy

Omawiamy rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., w którym ustanowiono standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kulturalne zamówienia

W przypadku niektórych wydatków, związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych albo z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów, nie trzeba stosować przepisów pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Komisja przetargowa a zespół projektowy

Czym różni się nowy podmiot, który ma być powoływany w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, od funkcjonującej dotychczas komisji przetargowej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Wątpliwości związane z zamówieniami in-house

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Zamówienia w skrócie

Rodzaje pełnomocnictw

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Warunki udziału w postępowaniu + dokumenty

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Projekt budowlany a projekt wykonawczy

Jeżeli rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym są sprzeczne lub niezgodne z projektem budowlanym, to nie mogą być uznane za wiążące.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy

Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązuje regulacja wskazana w art. 142 ust. 5 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne