Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Luty 2016 - spis treści

Opinie

Czym charakteryzuje się istotna zmiana w treści oferty i jak ją definiować?

Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, powinny mieć taki charakter, by zamawiający mógł samodzielnie dokonać czynności polegającej na ich poprawie, bez udziału wykonawcy.

dostępny w całości Czytaj więcej

Czym charakteryzuje się istotna zmiana w treści oferty i jak ją definiować?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

Inwestycje mające na celu termomodernizację obiektu mogą być zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub przy rozdzieleniu prac budowlanych od zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Prokura łączna niewłaściwa a ważność oferty

Złożenie oferty przez członka zarządu i prokurenta, wpisanego do KRS niezgodnie z uchwałą SN III CZP 34/14, pociąga za sobą bezwzględną nieważność tej czynności prawnej (art. 58 § 1 kc). W konsekwencji oferta powinna zostać odrzucona.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czy zamówienia obronne są martwe? (cz. 1)

Po prawie trzech latach od nowelizacji pzp implementującej zapisy dyrektywy 2009/81/WE można śmiało stwierdzić, że system zamówień publicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności jest bardzo rzadko wykorzystywany.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Unijna polityka spójności

Sprawozdanie opublikowane przez unijnych audytorów wskazuje, że w przypadku 40% projektów realizowanych w ramach unijnej polityki spójności występują błędy związane z udzielaniem zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

EMAS w zamówieniach

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może żądać od wykonawców przedłożenia certyfikatów potwierdzających, że spełniają oni wysokie warunki środowiskowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Poprawianie innych omyłek

Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 pzp ma charakter ocenny: zamawiający po analizie konkretnego stanu faktycznego musi podjąć samodzielnie decyzję w zakresie poprawy treści oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe kwoty progowe w zamówieniach

W związku z wydaniem przez Komisję Europejską nowych rozporządzeń i komunikatów polscy zamawiający od 1 stycznia 2016 r. są zobowiązani do stosowania nowych progów unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Negocjacje bez ogłoszenia

Omawiamy wynikającą z pzp możliwość udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie sprawy związanej z remontem mostu Łazienkowskiego po jego pożarze.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostęp do dokumentacji z postępowania

Możliwość pozyskiwania i rozpowszechniania informacji dotyczących danego zamówienia publicznego stanowi potężny instrument, za pomocą którego obywatele mogą kontrolować sposób funkcjonowania organów władzy publicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi niepriorytetowe – regulacje i praktyka

Jak powinny wyglądać zamówienia na usługi niepriorytetowe po uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. oraz regulacji wynikających z dyrektywy 2014/24/UE?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin związania ofertą a odwołanie

Czy wykonawca, który nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą (w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego bądź z własnej inicjatywy), ma prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Istotna zmiana w treści oferty

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

siwz + wyjaśnienia + terminy

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Umowy dotacyjne w jst

Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pzp, przyznając środki finansowe organizacjom pozarządowym, mogą wymagać stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przy wydatkowaniu tych środków.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W zgodzie ze… zdrowym rozsądkiem

Dzięki systemom compliance przedsiębiorstwa zwiększają swoją wartość rynkową, stają się zaufanymi partnerami w biznesie, a także są postrzegane jako profesjonalni zamawiający i wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Niepodlegające ocenie wymogi dotyczące personelu wykonawcy

Formułując w siwz wymogi dotyczące personelu wykonawcy, który będzie brał udział w realizacji zamówienia, zamawiający często wymagają, aby każdy członek zespołu wykonawcy posługiwał się biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne