Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Luty 2016 - spis treści

Opinie

Czym charakteryzuje się istotna zmiana w treści oferty i jak ją definiować?

Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, powinny mieć taki charakter, by zamawiający mógł samodzielnie dokonać czynności polegającej na ich poprawie, bez udziału wykonawcy.

dostępny w całości Czytaj więcej

Czym charakteryzuje się istotna zmiana w treści oferty i jak ją definiować?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

Inwestycje mające na celu termomodernizację obiektu mogą być zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub przy rozdzieleniu prac budowlanych od zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Prokura łączna niewłaściwa a ważność oferty

Złożenie oferty przez członka zarządu i prokurenta, wpisanego do KRS niezgodnie z uchwałą SN III CZP 34/14, pociąga za sobą bezwzględną nieważność tej czynności prawnej (art. 58 § 1 kc). W konsekwencji oferta powinna zostać odrzucona.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czy zamówienia obronne są martwe? (cz. 1)

Po prawie trzech latach od nowelizacji pzp implementującej zapisy dyrektywy 2009/81/WE można śmiało stwierdzić, że system zamówień publicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności jest bardzo rzadko wykorzystywany.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Unijna polityka spójności

Sprawozdanie opublikowane przez unijnych audytorów wskazuje, że w przypadku 40% projektów realizowanych w ramach unijnej polityki spójności występują błędy związane z udzielaniem zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

EMAS w zamówieniach

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może żądać od wykonawców przedłożenia certyfikatów potwierdzających, że spełniają oni wysokie warunki środowiskowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Poprawianie innych omyłek

Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 pzp ma charakter ocenny: zamawiający po analizie konkretnego stanu faktycznego musi podjąć samodzielnie decyzję w zakresie poprawy treści oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe kwoty progowe w zamówieniach

W związku z wydaniem przez Komisję Europejską nowych rozporządzeń i komunikatów polscy zamawiający od 1 stycznia 2016 r. są zobowiązani do stosowania nowych progów unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Negocjacje bez ogłoszenia

Omawiamy wynikającą z pzp możliwość udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie sprawy związanej z remontem mostu Łazienkowskiego po jego pożarze.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostęp do dokumentacji z postępowania

Możliwość pozyskiwania i rozpowszechniania informacji dotyczących danego zamówienia publicznego stanowi potężny instrument, za pomocą którego obywatele mogą kontrolować sposób funkcjonowania organów władzy publicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi niepriorytetowe – regulacje i praktyka

Jak powinny wyglądać zamówienia na usługi niepriorytetowe po uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. oraz regulacji wynikających z dyrektywy 2014/24/UE?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin związania ofertą a odwołanie

Czy wykonawca, który nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą (w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego bądź z własnej inicjatywy), ma prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Istotna zmiana w treści oferty

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

siwz + wyjaśnienia + terminy

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Umowy dotacyjne w jst

Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pzp, przyznając środki finansowe organizacjom pozarządowym, mogą wymagać stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przy wydatkowaniu tych środków.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W zgodzie ze… zdrowym rozsądkiem

Dzięki systemom compliance przedsiębiorstwa zwiększają swoją wartość rynkową, stają się zaufanymi partnerami w biznesie, a także są postrzegane jako profesjonalni zamawiający i wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Niepodlegające ocenie wymogi dotyczące personelu wykonawcy

Formułując w siwz wymogi dotyczące personelu wykonawcy, który będzie brał udział w realizacji zamówienia, zamawiający często wymagają, aby każdy członek zespołu wykonawcy posługiwał się biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne