Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Styczeń 2016 - spis treści

Opinie

Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia w postępowaniu do 30 000 euro?

Prawidłowe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia ma znaczenie w przypadku wszystkich zamówień, bez względu na ich rodzaj, zakres czy wartość szacunkową.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia w postępowaniu do 30 000 euro?

Udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro, rodzi wiele wątpliwości wśród zamawiających. Ponieważ ustawodawca zdecydował się wyłączyć takie zamówienia spod rygorów ustawy Prawo zamówień publicznych, można powiedzieć, że zamawiający mają swobodę w tworzeniu własnych zasad wydawania kwot do tej wartości.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zastępstwo procesowe i doradztwo prawne

Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prawnicze, zamawiający może skorzystać z szeregu przepisów, które umożliwiają uproszczenie procedury.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Klauzule waloryzacyjne

Zamawiający powinien zawrzeć w umowie zapisy umożliwiające zwiększenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian kosztów wykonania zamówienia, o których mowa w art. 142 ust. 5 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Działalność kulturalna

Zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej zostały przez ustawodawcę wyjęte spod reżimu ustawy w celu usunięcia barier, z którymi dotąd borykały się instytucje kultury i sztuki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana umowy z naruszeniem pzp

Jeśli zamawiający, wprowadzając zmiany do umowy o zamówienie publiczne, łamie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, to jednocześnie ponosi on odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo Trybunału

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał pięć wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Opis przedmiotu zamówienia do 30 000 euro

Fakt, że do zamówień podprogowych nie stosuje się pzp, nie uprawnia instytucji zamawiających do tego, by wydatkować środki publiczne w dowolny sposób. Udzielanie takich zamówień zostało bowiem pośrednio uregulowane m.in. w prawie UE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Komisja Europejska planuje wprowadzenie formularza, który zastąpi oświadczenia i dokumenty wymagane dotąd na gruncie dotychczasowych dyrektyw UE oraz pzp i rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrowersyjne zamówienia in-house

Państwa członkowskie mogą decydować o sposobie zlecania i świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym oraz niegospodarczym. Czy zatem mamy obowiązek implementacji art. 12 dyrektywy 2014/24/UE?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przedłużenie terminu związania ofertą

Wykonawca we wskazanym terminie nie może zmienić złożonej oferty  ani jej wycofać, ponieważ jest nią związany aż do upływu określonego przez zamawiającego terminu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy

Jak ocenić działanie wybranego wykonawcy, który nie stawia się do podpisania umowy o zamówienie w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu i terminie albo nie dopełnia formalności opisanych w siwz?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Opis przedmiotu zamówienia o wartości do 30 000 euro

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

I FORUM Odpowiedzialności Kierowników JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – relacja

Odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze w administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych i wydatkowania środków unijnych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu (publikacja ogłoszenia i poszukiwanie informacji na temat wszczętych postępowań)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Kredytowanie się szpitali

Zdarza się, że niestabilne finansowo szpitale celowo nie regulują swoich zobowiązań zgodnie z terminem ich wymagalności, co może prowadzić do serii upadłości wielu małych i średnich wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprzedajność urzędnicza

Rynek zamówień publicznych w Polsce wciąż narażony jest na sprzedajność: osoba, która pełni funkcję publiczną, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za bezprawne działanie na rzecz jednego z oferentów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Wysokość kwoty wadium

Niezbędnym elementem gwarancji wadialnej jest wskazanie sumy gwarancyjnej odpowiadającej wysokości wymaganego wadium. Kwota wadium nie może być wyższa niż 3% wartości szacunkowej zamówienia, przy czym do obliczenia jej wartości nie bierze się pod uwagę wielkości przewidywanych zamówień uzupełniających.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne