Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Grudzień 2015 - spis treści

Opinie

Czy zamawiający może wielokrotnie zwracać się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Każdy wykonawca, który otrzyma wezwanie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 pzp i chce uzyskać zamówienie, powinien na nie odpowiedzieć rzetelnie. Dotyczy to zarówno wezwania sformułowanego ogólnie (na podstawie samej treści art. 90 ust. 1 pzp), jak i wezwania szczegółowego, w którym zamawiający wskazuje konkretne elementy budzące jego wątpliwości.

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy zamawiający może wielokrotnie zwracać się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia w przypadku, gdy cena wydaje mu się rażąco niska oraz gdy podejrzewa, że nie ma możliwości wykonania zamówienia za podaną kwotę. Zwracając się o wyjaśnienia, zamawiający sygnalizuje, że ma wątpliwości co do rzetelności ceny. Ważne z punktu widzenia zamawiającego jest pytanie o to, czy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny można wielokrotnie wzywać jednego wykonawcę.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż barier energochłonnych

Zamawiając bariery energochłonne, należy mieć na uwadze nie tylko regulacje pzp, lecz także przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Status KIO a dyrektywy odwoławcze

Czy rzeczywiście istnieją podstawy do tego, by podważać przekonanie o niezależności Krajowej Izby Odwoławczej jako organu właściwego do rozstrzygania w sprawach zamówień publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opłata skarbowa za pełnomocnictwa

Upowszechniona już praktyka uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych w toku postępowania odwoławczego przed KIO może nie mieć pełnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procedury odwoławcze w państwach UE

Omawiamy funkcjonowanie procedur odwoławczych w wybranych państwach członkowskich UE na przykładzie Niemiec i Francji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego

Jeśli wykonawca zgodzi się na wynagrodzenie ryczałtowe, to nie może żądać jego podwyższenia. Wyjątkiem od tej zasady jest wystąpienie jednej z przesłanek wskazanych w art. 142 ust. 5 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wielokrotne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

W pzp nie uregulowano kwestii, czy wezwanie może być wystosowane tylko jednokrotnie, czy też wielokrotnie, nie wskazano również kryteriów, jakimi powinien posłużyć się zamawiający, jeśli zdecyduje się na wystosowanie kolejnego wezwania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Partnerstwo innowacyjne

Gdy potrzeby zamawiającego nie mogą zostać zaspokojone przez zakupy produktów, usług lub robót budowlanych już dostępnych na rynku, ustawodawca europejski proponuje skorzystanie z nowego trybu udzielenia zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zielone zamówienia publiczne

Przez stosowanie środowiskowych kryteriów oceny ofert, systemów i środków zarządzania środowiskiem, a także ekoetykiet zamawiający mogą promować ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa ramowa

Jeśli zamawiającemu trudno jest ustalić zakres, wielkość lub termin realizacji zamówień, których potrzeba udzielenia w przyszłości jest niemal niewątpliwa, może on przeprowadzić postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja wadialna wnoszona przez konsorcjum

Czy gwarancja wadialna wystawiona wyłącznie na lidera konsorcjum jest wadliwa czy też nie? Kwestia ta budzi wciąż wątpliwości interpretacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nadużycie pozycji dominującej

Zamawiający, jako podmiot organizujący usługi o charakterze użyteczności publicznej, nie może wykorzystywać swojej pozycji dominującej w celu ograniczania konkurencji na rynku zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Materiały programowe poza pzp

W przypadku nabycia, przygotowania, produkcji lub koprodukcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie zamawiający nie muszą stosować pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Wielokrotne wyjaśnianie rażąco niskiej ceny

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zamówienia a odpowiedzialność

System zamówień publicznych potrzebuje prospołecznego ukierunkowania biurokracji opartej na racjonalizacji wydatków publicznych, celowościowym charakterze zakupów oraz efektywności ekonomicznej i społecznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Beneficjent gwarancji wadialnej

Najczęściej wybieraną przez wykonawców formą wnoszonego wadium jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa. Dokument taki jest umową zawartą między wykonawcą a gwarantem (instytucją wystawiającą gwarancję), na podstawie której roszczenia finansowe od gwaranta wysuwa podmiot trzeci – zamawiający, gdy ziści się określone w gwarancji zdarzenie losowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne