Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Listopad 2015 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

X FORUM Przetargów Publicznych – relacja

Ponad 400 osób spotkało się 12 października na X FORUM Przetargów Publicznych. Konferencja tradycyjnie miała miejsce w centrum kongresowym Warszawianka w Jachrance koło Warszawy, gdzie przez trzy dni odbywały się wykłady i warsztaty z zakresu szeroko pojętego prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryształy Przetargów Publicznych 2015

12 października 2015 r. po raz siódmy rozdano Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta gala odbyła się w Jachrance podczas otwarcia X FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Jaki byłby najlepszy sposób na wdrożenie nowych dyrektyw do polskiego porządku prawnego?

Przez pojęcie „wdrożenie dyrektyw unijnych” należy rozumieć wprowadzenie rozwiązań w nich zawartych do polskiego systemu prawnego, przy uwzględnieniu specyfiki tego systemu oraz jego uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Nie chodzi więc o proste przepisanie postanowień z dyrektyw, lecz o twórcze ich przeniesienie na polski grunt. I to jest właśnie najtrudniejszy element adaptacji przepisów unijnych, gdyż wymaga dobrej znajomości ich treści, ale także dużego doświadczenia w stosowaniu pzp. Dlatego prace nad wdrożeniem dyrektyw powinny przebiegać w spokoju i bez pośpiechu, a uczestniczyć w nich powinny kompetentne osoby.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaki byłby najlepszy sposób na wdrożenie nowych dyrektyw do polskiego porządku prawnego?

18 kwietnia 2016 r. upływa termin implementacji dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE. Ich niewdrożenie w terminie może skutkować karą finansową lub spowodować, że polskie przepisy w zakresie, w którym są niezgodne z prawem UE, nie będą mogły stanowić podstawy wydatkowania środków z budżetu Unii.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Badania geotechniczne gruntu

Czy przekazanie wykonawcom badań gruntu w ramach dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami prawa, czy też należy to uznać za dobrą wolę zamawiającego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Rozpad konsorcjum

Jakie są prawne konsekwencje dla prowadzonego postępowania i zawartej umowy o zamówienie publiczne w przypadku odstąpienia od umowy przez jednego członka konsorcjum?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwrócone obciążenie VAT

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku postępowań dotyczących zamówień na towary, które w myśl nowych regulacji powodują powstanie obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zadbać o swoje interesy

Zamawiający ma prawo zawrzeć w umowie z wykonawcą postanowienia, za pomocą których ureguluje kwestie niewskazane w pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Stosowanie dyrektyw wprost

Co do zasady dyrektywy wiążą każde państwo członkowskie w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty. W pewnych przypadkach mogą one jednak wywierać skutek bezpośredni.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana umowy o zamówienie publiczne

W treści nowych dyrektyw zawarto przesłanki zmiany umowy o zamówienie publiczne. Implementacja tych regulacji do prawa krajowego złagodziłaby restrykcyjność zapisów pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rażąco niska cena

W nowych dyrektywach zamówieniowych uregulowano między innymi kwestie związane z procedurą składania wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Próbki po przetargu

Jakie obowiązki względem próbek obciążają zamawiającego już po udzieleniu zamówienia, jeśli na etapie prowadzenia postępowania wymagał od wykonawców ich złożenia?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odrzucenie oferty w myśl art. 89 ust. 1 pkt 3

Jeśli zamawiający uzna, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zobowiązany jest odrzucić tę ofertę, podając uzasadnienie tej czynności. Możliwe jest przy tym oparcie się na dowodach pośrednich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Implementacja dyrektyw UE

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Oświadczenie woli i jego wady

Oświadczenie woli – to przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego. Oświadczeniem woli jest każde zachowanie człowieka wyrażające jego wolę w sposób dostateczny. Może być złożone nie tylko na piśmie, ale także ustnie, jak również wyrażone przez gest.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Korupcja i konflikt interesów

Komisja Europejska zaleca wprowadzenie przez zamawiającego dokumentu dotyczącego unikania konfliktu interesów i przeciwdziałania korupcji, wydanego w postaci sformalizowanej polityki urzędu wobec tych zjawisk.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procedury odwoławcze

Czy istnieje powiązanie między liczbą przetargów a liczbą odwołań? Czy statystyczne prawdopodobieństwo, że odwołania zostaną uznane,ma wpływ na ich liczbę?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Forma pełnomocnictwa

Powszechną praktyką wykonawców jest składanie ofert, które podpisane są nie przez osoby uprawnione do reprezentacji, wskazane we właściwym rejestrze, ale przez ustanowionego pełnomocnika. W pzp nie uregulowano zagadnień związanych z pełnomocnictwem, z wyjątkiem kwestii ustanowienia pełnomocnika w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ust. 2).

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne