Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Październik 2015 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

Jubileuszowe Forum Przetargów Publicznych

Prawo zamówień publicznych – problemy praktyczne w świetle nowych dyrektyw, aktualnych przepisów i planowanych zmian

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Czy istnieje możliwość realnego udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych innego podmiotu?

Najczęściej wymaganym rodzajem potencjału ekonomicznego jest posiadanie ubezpieczenia. W wyroku o sygn. KIO 2255/11, KIO 2260/11, KIO 2283/11 wskazano, że w przypadku grupy kapitałowej, gdzie spółka dominująca zawiera umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rachunek własny oraz powiązanych z nią podmiotów, można skorzystać z ubezpieczenia grupy.

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy istnieje możliwość realnego udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych innego podmiotu?

W świetle aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający są zobowiązani do coraz bardziej rygorystycznej oceny zobowiązań podmiotów trzecich w celu ustalenia rzeczywistego udostępnienia ich zasobów oraz zwalczania zjawiska handlowania zasobami (zob. m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 kwietnia 2015 r., KIO 656/15).

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt budowy połączenia drogowego

Od właściwego zaplanowania i opracowania dokumentacji projektowej zależy sukces całej inwestycji budowlanej. Dobrze opracowana dokumentacja projektowa jest gwarancją zrealizowania inwestycji w pełni profesjonalnie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Niebezpieczny ryczałt

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą pamiętać, że stosowanie ryczałtowego sposobu rozliczenia należności za wykonane prace wiąże się z ryzykiem zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Status KIO

Omawiamy stan obecny i konieczność zmiany regulacji dotyczących organu odpowiedzialnego za rozpoznawanie odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawstwo a zmowa przetargowa

Czy umowy dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych mogą nosić znamiona niedozwolonej współpracy podmiotów, stanowiąc porozumienia sprzeczne z przepisami o ochronie konkurencji?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przerzucanie ryzyka na wykonawcę

Wykonawca nie jest ubezpieczycielem zaniechań czy niewłaściwych decyzji zamawiającego, a postanowienia umowy nie mogą obligować wykonawcy do wyceny takiego ryzyka i wliczania go do wartości zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zasoby ekonomiczne podmiotu trzeciego

Warunek posiadania określonej sytuacji ekonomicznej ma gwarantować zamawiającemu, że wykonawca podoła wykonaniu zamówienia. Czy zatem w tej kwestii wykonawca może się powołać na czyjś potencjał?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Weryfikowanie zakresu uprawnień

W jaki sposób na etapie oceny ofert zamawiający może sprawdzić, czy personel wykonawcy posiada wymagane uprawnienia, które gwarantują właściwe wykonanie zamówienia?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zastrzegając niejawność informacji podawanych wraz ze składaną ofertą, wykonawca musi mieć na uwadze przesłanki wskazane w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niebagatelny problem zamówień bagatelnych

Uwolnienie od reżimu regulacji pzp w przypadku udzielania zamówień o wartości podprogowej nie oznacza braku jakichkolwiek zasad. Konieczne jest stosowanie reguł ogólnych wskazanych w kodeksie cywilnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Protokół jako źródło informacji

Decyzje zamawiającego co do treści zamieszczanych w protokole informacji na różnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mają istotny wpływ na przebieg postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Okres gwarancji jako kryterium

Kryterium okresu gwarancji może przynieść wymierne korzyści, pod warunkiem dochowania przez zamawiającego staranności przy opisie warunków gwarancji oraz zastosowania tego kryterium do oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Konkursy a pzp

Omawiamy proponowane zmiany nowelizacyjne w zakresie zapisów pzp dotyczących procedur konkursowych oraz związane z nimi postulaty Izby Architektów RP.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Potencjał podmiotu trzeciego

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Wzór pełnomocnictwa

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Korupcja w samorządzie terytorialnym

Korupcja to zjawisko trudne do zdefiniowania i zlikwidowania w praktyce. Wyjaśniamy, jakie są symptomy korupcji w samorządzie i mechanizmy działań nieformalnych grup interesów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Warunki pogodowe właściwe dla danej pory roku

Podczas realizacji umów o roboty budowlane zamawiający często przedłużają termin ich wykonania. A trzeba pamiętać, że termin wykonania zamówienia jest jednym z istotnych elementów umowy i jego zmiana podlega reżimowi wynikającemu z art. 144 ust. 1 pzp. Zazwyczaj umowy w sposób ścisły regulują możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wskazując jako jedną z możliwych przesłanek jego przedłużenia niekorzystne warunki atmosferyczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne