Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wrzesień 2015 - spis treści

Opinie

Jaka powinna być treść wyjaśnień składanych w razie podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę?

Można powiedzieć, że zamawiający od zawsze mają problemy z czynnościami związanymi z wyjaśnianiem rażąco niskiej ceny złożonych w postępowaniu ofert. Jest to następstwem przede wszystkim tego, że składane przez wykonawców wyjaśnienia często są niekompletne, zawierają nieprecyzyjne wyliczenia i nie dają zamawiającym rękojmi prawidłowego wyliczenia ceny.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka powinna być treść wyjaśnień składanych w razie podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę?

Gdy zamawiający zwraca się o wyjaśnienie wysokości ceny oferty, to ciężar wykazania rzetelności kalkulacji i tego, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. To on – mając najlepszą wiedzę na temat kalkulacji ceny swojej oferty – zobowiązany jest wskazać, co spowodowało możliwość zaoferowania danego poziomu ceny, jej obniżenia, oraz sprecyzować stopień, w jakim cena została obniżona dzięki wskazanym przez niego czynnikom.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Outsourcing usług informatycznych

Ponieważ usługi wsparcia i rozwoju oprogramowania narzędziowego wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania, realizację tego typu usług warto powierzyć profesjonalnym podmiotom zewnętrznym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Milczenie wykonawcy jako dorozumiana zgoda

W pzp nie wskazano, jakie czynności wykonawcy mają być uważane za wyrażenie braku zgody na poprawienie „innej omyłki”. Brak precyzyjnego zapisu regulującego tę kwestię rodzi wątpliwości interpretacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa ramowa w świetle dyrektyw

Umowa ramowa jest procedurą stosowaną w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Odbywa się ona przy odpowiednim wykorzystaniu przepisów o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub negocjacji z ogłoszeniem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Brak formalnej możliwości odwołania

W postępowaniach poniżej progów unijnych KIO odrzuca odwołanie, jeżeli dotyczy ono innych czynności niż wymienione w art. 180 ust. 2 pzp. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji wykonawca pozbawiony jest środków ochrony prawnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Egzekucja przeciwko członkowi konsorcjum

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia odpowiadają solidarnie przed zamawiającym ze względu na fakt wspólnego uczestnictwa w postępowaniu i zawarcia z nimi umowy dotyczącej tego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Rażąco niska cena – treść wyjaśnień

Wyjaśnienia składane przez wykonawcę w trybie art. 90 ust. 1 pzp powinny być na tyle konkretne, spójne i adekwatne do przedmiotu zamówienia, aby umożliwiać ocenę, czy zaproponowana w ofercie cena nosi znamiona rażąco niskiej, czy też nie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryteria w przetargach „śmieciowych”

Czy zamawiający może uznać odbiór odpadów za usługę powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, czy raczej – zamawiając takie usługi – powinien zastosować pozacenowe kryteria oceny ofert?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Fakultatywna przesłanka wykluczenia

Instytucje zamawiające mają możliwość wykluczania wykonawców nierzetelnych, w szczególności z uwagi na poważne wykroczenia zawodowe, jakich wykonawcy ci dopuścili się w uprzednio realizowanych zamówieniach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędne wskazanie VAT

Czy zamawiający może poprawić – jako omyłkę – niewłaściwie wskazaną stawkę VAT w ofercie wykonawcy, czy raczej powinien odrzucić taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ujawnienie kwoty

Wykonawca ma prawo wystąpić do zamawiającego o udostępnienie planu zamówień publicznych, w którym znajdują się m.in. szacunkowe wartości planowanych na dany rok zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procedury konkursowe (cz. 2)

Aby uniknąć problemów dotyczących procedur w konkursach architektonicznych, konieczna jest nie tylko znajomość pzp, ale także odpowiednie stosowanie dobrych praktyk wypracowanych przez środowisko architektów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Po złożeniu oferty, przed zawarciem umowy

Omawiamy przepisy prawne obowiązujące zamawiającego i wykonawcę w okresie od momentu złożenia oferty do chwili podpisania umowy o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Rażąco niska cena

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Informacja publiczna a zamówienia publiczne

Oprac. Elżbieta Sobczuk na podst. ustawy o dostępie do informacji publicznej

Uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązują nie tylko przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz także inne akty prawne. Jednym z ważniejszych jest ustawa o dostępie do informacji publicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Środki na rozwój obszarów wiejskich

Omawiamy kolejny instrument finansowania zadań realizowanych przez samorządy lokalne w nowej perspektywie finansowej UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Podstawa prawna odrzucenia oferty wykonawcy wykluczonego

Wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp. Oferta takiego wykonawcy jest odrzucana i zdarza się, że zamawiający jako podstawę prawną dla czynności odrzucenia oferty wskazuje art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne