Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wrzesień 2015 - spis treści

Opinie

Jaka powinna być treść wyjaśnień składanych w razie podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę?

Można powiedzieć, że zamawiający od zawsze mają problemy z czynnościami związanymi z wyjaśnianiem rażąco niskiej ceny złożonych w postępowaniu ofert. Jest to następstwem przede wszystkim tego, że składane przez wykonawców wyjaśnienia często są niekompletne, zawierają nieprecyzyjne wyliczenia i nie dają zamawiającym rękojmi prawidłowego wyliczenia ceny.

dostępny w całości Czytaj więcej

Jaka powinna być treść wyjaśnień składanych w razie podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę?

Gdy zamawiający zwraca się o wyjaśnienie wysokości ceny oferty, to ciężar wykazania rzetelności kalkulacji i tego, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. To on – mając najlepszą wiedzę na temat kalkulacji ceny swojej oferty – zobowiązany jest wskazać, co spowodowało możliwość zaoferowania danego poziomu ceny, jej obniżenia, oraz sprecyzować stopień, w jakim cena została obniżona dzięki wskazanym przez niego czynnikom.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Outsourcing usług informatycznych

Ponieważ usługi wsparcia i rozwoju oprogramowania narzędziowego wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania, realizację tego typu usług warto powierzyć profesjonalnym podmiotom zewnętrznym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Milczenie wykonawcy jako dorozumiana zgoda

W pzp nie wskazano, jakie czynności wykonawcy mają być uważane za wyrażenie braku zgody na poprawienie „innej omyłki”. Brak precyzyjnego zapisu regulującego tę kwestię rodzi wątpliwości interpretacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa ramowa w świetle dyrektyw

Umowa ramowa jest procedurą stosowaną w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Odbywa się ona przy odpowiednim wykorzystaniu przepisów o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub negocjacji z ogłoszeniem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Brak formalnej możliwości odwołania

W postępowaniach poniżej progów unijnych KIO odrzuca odwołanie, jeżeli dotyczy ono innych czynności niż wymienione w art. 180 ust. 2 pzp. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji wykonawca pozbawiony jest środków ochrony prawnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Egzekucja przeciwko członkowi konsorcjum

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia odpowiadają solidarnie przed zamawiającym ze względu na fakt wspólnego uczestnictwa w postępowaniu i zawarcia z nimi umowy dotyczącej tego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Rażąco niska cena – treść wyjaśnień

Wyjaśnienia składane przez wykonawcę w trybie art. 90 ust. 1 pzp powinny być na tyle konkretne, spójne i adekwatne do przedmiotu zamówienia, aby umożliwiać ocenę, czy zaproponowana w ofercie cena nosi znamiona rażąco niskiej, czy też nie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryteria w przetargach „śmieciowych”

Czy zamawiający może uznać odbiór odpadów za usługę powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, czy raczej – zamawiając takie usługi – powinien zastosować pozacenowe kryteria oceny ofert?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Fakultatywna przesłanka wykluczenia

Instytucje zamawiające mają możliwość wykluczania wykonawców nierzetelnych, w szczególności z uwagi na poważne wykroczenia zawodowe, jakich wykonawcy ci dopuścili się w uprzednio realizowanych zamówieniach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędne wskazanie VAT

Czy zamawiający może poprawić – jako omyłkę – niewłaściwie wskazaną stawkę VAT w ofercie wykonawcy, czy raczej powinien odrzucić taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ujawnienie kwoty

Wykonawca ma prawo wystąpić do zamawiającego o udostępnienie planu zamówień publicznych, w którym znajdują się m.in. szacunkowe wartości planowanych na dany rok zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procedury konkursowe (cz. 2)

Aby uniknąć problemów dotyczących procedur w konkursach architektonicznych, konieczna jest nie tylko znajomość pzp, ale także odpowiednie stosowanie dobrych praktyk wypracowanych przez środowisko architektów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Po złożeniu oferty, przed zawarciem umowy

Omawiamy przepisy prawne obowiązujące zamawiającego i wykonawcę w okresie od momentu złożenia oferty do chwili podpisania umowy o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Rażąco niska cena

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Informacja publiczna a zamówienia publiczne

Oprac. Elżbieta Sobczuk na podst. ustawy o dostępie do informacji publicznej

Uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązują nie tylko przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz także inne akty prawne. Jednym z ważniejszych jest ustawa o dostępie do informacji publicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Środki na rozwój obszarów wiejskich

Omawiamy kolejny instrument finansowania zadań realizowanych przez samorządy lokalne w nowej perspektywie finansowej UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Podstawa prawna odrzucenia oferty wykonawcy wykluczonego

Wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp. Oferta takiego wykonawcy jest odrzucana i zdarza się, że zamawiający jako podstawę prawną dla czynności odrzucenia oferty wskazuje art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne